Vi arbetar strategiskt och målmedvetet för att tillgodose äldres boendesituation och behov, skriver Joakim Larsson (M), stadsbyggnadsborgarråd i Stockholm Foto: Mostphotos/Stockholms stad

DEBATT: "Vi prioriterar de äldres boende"

Vi arbetar strategiskt och målmedvetet för att tillgodose äldres boendesituation och behov, skriver Joakim Larsson (M), stadsbyggnadsborgarråd i Stockholm i ett svar på Hyresgästföreningens kritik om utdelning i kommunala bostadsbolaget Micasa.

  • Publicerad 15:19, 9 maj 2019

Det här är en debattartikel/insändare på StockholmDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Ulf Wester lyfter i sin artikel den 7 maj för staden viktiga och prioriterade frågor om hur vi arbetar strategiskt för att möta behovet av bostäder för äldre. Det är alldeles riktigt att underhåll och nyproduktion är kärnfrågor i vårt arbete för en god bostadsförsörjning för människor i alla livets skeden.

DEBATT: "Helt fel att plocka ut 4O miljoner från stadens bostadsbolag"

Micasa har upprättat en långsiktigt ekonomisk plan för de framtida behoven och för att nå bolagets uppställda mål. Fastighetsbeståndet står inför större ombyggnationer och det är avgörande att dessa projekt prioriteras för att nyttja resurserna på bästa sätt. 

Det är viktigt att komma ihåg att den grönblå majoriteten nu har sänkt avkastningskravet för moderbolaget Stockholms Stadshus AB med 200 miljoner jämfört med den förra mandatperioden. Avkastningskraven var alltså högre under den socialdemokratiska majoriteten. Det är således utifrån utdelningskraven på moderbolaget i den förra budgeten från 2018 som beslutet om utdelning från dotterbolagen, däribland Micasa har fattats. Socialdemokraterna valde att använda moderbolaget för större utdelningar, vilket på sikt inte var hållbart. Därför har vi beslutat att möta avkastningskraven på det sätt som nu skett.

"Påverkar inte bolagets förmåga att underhålla fastigheterna"

Micasas soliditet ökar till 8,7 procent 2018 från 6,5 procent 2017, då med hänsyn tagen till utdelningen. Som Ulf Wester lyfter fram redovisar Micasa en vinst om 248 miljoner för 2018. Av detta ges en utdelning till moderbolaget Stockholm stadshus AB om 40 miljoner. Resterande vinst stärker bolagets egna kapital och soliditet. Den mindre utdelning som nu sker påverkar inte bolagets förmåga och uppdrag att både investera i nyproduktion och underhålla sina fastigheter. Tvärtom är Micasa beroende av en stark ägare som i svårare tider kan garantera Micasas uppdrag och stabilitet. Detta görs bäst genom en den helhetssyn på stadens verksamheter som nu tillämpas.

Micasa är stockholmarnas bolag vinster används till investeringar i stadens bostadsförsörjning. Sett till helheten är det således en mindre utdelning som sker och hänsyn har självklart tagits till verksamhetens behov för kommande år.

I samverkansavtal mellan Micasa och staden, som kommer att slutas under innevarande år, säkerställs långsiktigt stabila och goda förutsättningar för planering och underhåll i bolagets fastigheter. Bostadsförsörjningen för äldre, sjuka och människor med funktionsvariationer är en fråga som står högt upp på vår dagordning och som genomlyses och prioriteras i planering och budgetarbete.

Joakim Larsson (M), stadsbyggnadsborgarråd i Stockholms stad