Stadshuset. I dag och imorgon är det budgetdebatt i Stockholms kommunfullmäktige. Foto: Mostphotos

Alla partiers budgetförslag – i punktform

Årets största lokalpolitiska debatt drar igång idag när Stockholms stads budget ska klubbas i Stadshuset. Vi har sammanfattat alla partiers förslag.

  • Publicerad 07:19, 15 nov 2017

Idag inleds monsterdebatten i Stadshuset när den rödgrönrosa majoritetens budgetförslag för nästa år ska klubbas.

I två hela dagar ska politikerna i Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Feministisk initiativ tala om det egna förslagets förträfflighet medan motståndarna i Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna kommer att kontra med egna alternativa budgetförslag.

Vi har sammanfattat både majoritetens och de enskilda partiernas skuggbudgetar för att det ska vara så lätt som möjligt för dig att hänga med i vad de olika partierna egentligen tycker.

Vissa saker förenar samtliga partier, andra saker utgör stora skillnader. Vi har fokuserat på konkreta skrivningar framför summor.

Rödgrönrosa majoriteten

"Ett Stockholm för alla"

Frontpersoner: Karin Wanngård (S), Daniel Helldén (MP), Ann-Margarethe Livh (V), Sissela Nordling Blanco (Fi) med flera.

Skatten: 17,90 kronor. Oförändrad jämfört med i 2017.

I centrum: Jobb, skola, bostäder.

Bostäder: 140 000 lägenheter till år 2030 med delmål om att bygga 80 000 bostäder fram till år 2025. Hälften av det nybyggda ska vara hyresrätter.

Skola och förskola:  I skolan och förskolan görs schablonökningar som möjliggör fler lärare och pedagoger. Satsningen på introduktionsförskolor utvidgas. Fram till 2040 planeras 50 nya skolor och 100 nya förskolor. Skola och förskola ska vara en giftfri miljö.

Jobb: Fler unga ska få sommarjobb. Riktade satsningar för grupper med svag ställning på arbetsmarknaden. Genom uppsökande verksamhet ska ungdomar som varken studerar eller jobbar komma närmare ett jobb eller en utbildning. Vägen till jobb ska kortas för nyanlända. Särskilt fokus på nyanlända kvinnor.

Segregation/integration: Lokaliseringen av skolor, bostadsbyggande och närdemokrati ska bidra till att motverka skolsegregation. Samverkan mellan näringslivet, civilsamhället och staden ska öka för att få fler i arbete och skapa social hållbarhet i staden.

Trygghet: Strategin mot våldsbejakande extremism ska implementeras och arbetet med att skapa trygghet i skolan förstärkas. Särskilt fokus ska läggas på att förebygga att organiserad gängbrottslighet.

Specialgrej: Rådet för mänskliga rättigheter som ska verka för ett jämställt, normkritiskt, antirasistiskt, icke-diskriminerande och tillgängligt arbetssätt i staden.

Trafik/cykel: Kollektivtrafik, gång och cykel samt nyttotrafik ska prioriteras framför bilismen, som ska minska. Laddplatserna för elbilar ska bli fler. Staden ska vara med och finansiera spårutbyggnad.

Resultat kommunvalet 2014: 49,86 procent, motsvarande 53 mandat i kommunfullmäktige.

Här är satsningarna i Stockholms nya budget

Moderaterna

"Ett Stockholm för hoppfulla"

Frontpersoner: Anna König Jerlmyr, Cecilia Brinck, Ire, Joakim Larsson med flera,

Kommunalskatten: 17,70 (Skattesänkning med 20 öre).

I centrum: Jobb, trygghet, skola.

Bostäder: 50 000 påbörjade bostäder till 2020, varav hälften är hyresrätter. 140 000 bostäder till 2030. Studentbostäder och små bostäder ska prioriteras i planprocessen. Vill ha slopad flyttskatt, skattebefriad andrahandsuthyrning och marknadshyror.

Skola och förskola: Utöka undervisningstiden, bygg ut lovskolan, utred införandet av ett treterminssystem och skapar möjlighet till lördagsskola också i grundskolan. Förstelärarna ska bli fler och införas redan i förskolan.

Jobb: Inför inträdesjobb som innebär att 30 procent av arbetstiden går åt till att lära sig jobbet. Lönen uppgår då till 70 procent av ingångslönen. Konkurrensutsätt Jobbtorg.

Segregation/integration: Stärk nyanlända elevers skolgång och integration genom att inrätta förberedelseklasser i samtliga skolor och ersätt det ekonomiska biståndet till nyanlända med uppehållstillstånd med ett förskottslån. Ordnad skolgång ska erbjudas inom två veckor.

Trygghet: Halvera den upplevda otryggheten i stadsdelar där otryggheten är som störst till 2025. Fler kommunala ordningsvakter med utökade befogenheter och fler trygghetskameror på otrygga platser. Återinför nolltolerans mot klotter, skadegörelse och nedskräpning.

Specialgrej: Lanserar en modell för fastighetsägarsamverkan mellan privat och offentlig sektor, så kallade Business Improvement Districts (BID), för att göra otrygga platser med levande och attraktiva. Moderaterna kallar det Trygg stad.

Trafik/cykel: Vill bygga den östliga förbindelsen, utöka laddmöjligheter för elbilar och elcyklar samt skapa nya cykelstråk. Fortsatt utbyggnad av tunnelbanan, underlätta för kollektivtrafik på vatten samt bilpooler. Omvandla ett antal motorleder i ytterstaden till stadsboulevarder, alternativt överdäcka lederna.

Resultat kommunvalet 2014: 27,16 procent.

M vill göra Stockholm tryggare – med New York-modell

Sverigedemokraterna

"Vi prioriterar stockholmarna!"

Frontpersoner: Per Ossmer, Martin Westmont, Peter Wallmark, Dan Kareliusson med flera. 

Kommunalskatten: 17,65 (Skattesänkning med 25 öre) 

I centrum: bostäder, trygghet och äldreomsorg

Bostäder: Vill förändra regler som bullerrestriktioner, planprocesser och vissa miljöskydd. Vill införa "kompiskontrakt" som flera kan dela på. Vill ha marknadshyror och små billiga hyresbostäder.

Skola och förskola: Stökiga elever ska avskiljas och placeras i jourskolor. Skolan bör betona familjens betydelse, den kristna etiken och den västerländska humanismens betydelse. Motsätter sig genuspedagogik i förskolan.

Jobb: Fler traineeprogram och mer praktik för skolelever. Se över möjligheten att införa lärlingsplatser och lärlingsjobb för att stärka ungdomars konkurrenskraft.

Segregation/integration: Minska invandringen till Stockholms stad kraftigt och storsatsa på ett kommunalt återvandringsbidrag till hemvändande invandrare. Inför en ny kategori av asylsökande – asylsökande med oklar ålder – som inte omfattas av socialtjänstlagen. Vill ha särskilda skolor för nyanlända.

Trygghet: Utökad kameraövervakning, tiggeriförbud, storsatsning på utomhusbelysning, fler ordningsvakter och en trygghetsjour.

Specialgrej: Anser att en stor del av Stockholms stads problem grundar sig i invandringen. Detta gäller till exempel bostadsbristen, den ökande otryggheten och trängseln i kollektivtrafiken. 

Trafik/cykel: Utökad turtäthet i kollektivtrafiken, fler höj- och sänkbara farthinder på folktäta gånggator, bredare cykelbanor och östlig förbindelse för att skapa en fungerande ringled runt Stockholms innerstad. Säger nej till utbyggnad av spårväg i innerstaden.

Resultat kommunvalet 2014: 6,64%

SD: Sätt nyanlända i särskilda skolor

Liberalerna

"Möjligheternas stad"

Frontpersoner: Lotta Edholm, Patrik Silverudd, Björn Ljung, Rasmus Jonlund med flera.

Kommunalskatten: 17,75 (Skattesänkning med 15 öre) 

I centrum: Skola, trygghet, bostad

Bostäder: Nytt byggmål om minst 100 000 färdigställda bostäder till 2025, vilket är 20 000 fler än majoriteten. ”Bostadskvadraten” – krav på att var fjärde tillkommande kvadratmeter i City ska gå att bo på. Vill utreda ägandeformen ”flexibelt ägande” som innebär att en hyresgäst kontinuerligt köper andelar av sin hyreslägenhet.

Skola och förskola: Löneökning om 1 % utöver avtal för lärare. Utöka undervisningstiden, bygg ut lovskolan och inför möjlighet till lördagsskola i grundskolan. Höjd schablon för grund- och gymnasieskolan med drygt 3,5 procent.

Jobb: Lägre ingångslöner, inför inträdesjobb, en förenklad anställning för nyanlända och unga upp till 23 år utan gymnasieexamen. Vill halvera andelen som lever på försörjningsstöd i utsatta stadsdelar till 2025.  

Segregation/integration: Ett nytt jobbtorg för validering som samverkar med arbetsförmedlingen, yrkeshögskolan, universitets- och högskolerådet och branschorganisationer, så att nyanlända till Stockholm snabbt kan hitta jobb.

Trygghet: 200 trygghetsvakter till brottsutsatta och otrygga platser, fler kommunala ordningsvakter med utökade befogenheter, fler trygghetskameror, ett återinförande av nolltolerans mot klotter, skadegörelse och nedskräpning.

Specialgrej: Skolan i fokus. Partiet vill tillföra totalt 1,5 miljarder till förskola och skola. 

Trafik/cykel: Fler och bredare gångstråk, offensiv utbyggnad och upprustning av kollektivtrafik både under och över mark och på vattnet. Nya laddningsstolpar för elbilar, underlätta för skapandet av bilpooler. Mer flexibel trängselskatt med en högre grundavgift. Vill ha Österleden.

Resultat kommunvalet 2014: 8,28%

Liberalerna lovar miljardsatsning till skolan

Centerpartiet

"Nytt ledarskap för Stockholm"

Frontpersoner: Karin Ernlund, Christina Linderholm, Jonas Naddebo, Johan Fälldin.

Kommunalskatten: 17,50 (skattesänkning med 40 öre)

I centrum: Jobb, bostäder, klimat

Bostäder: 160 000 nya bostäder till och med 2030, varav hälften är hyresrätter. Slopad flyttskatt, enklare regler för att bygga, mindre reglerad hyresmarknad, skattebefriad andrahandsuthyrning och en mer marknadsanpassad hyressättning. Vill ha en tätare stad med högre hus.

Skola och förskola: Inför aktivt skolval, utöka undervisningstiden, bygg ut lovskolan och inför möjlighet till lördagsskola i grundskolan. Rätt till förskola för barn vars föräldrar är föräldralediga ska vara max 30 timmar per vecka. Fler lärarsekreterare för att avlasta lärarna.

Jobb: Vill att fler ska driva företag. Föreslår inträdesjobb som innebär att 30 procent av arbetstiden går åt till att lära sig jobbet och lönen därför uppgår till 70 procent av ingångslönen. Utbyggd vuxenutbildning och införande av vuxpeng.

Segregation/integration: Kommunala snabbspår med praktik och utbildning ska hjälpa nyanlända och personer som står utanför arbetsmarknaden att få in en fot på arbetsmarknaden. Visionen om fri rörlighet och öppna gränser ligger fast.

Trygghet: Fler kommunala ordningsvakter med utökade befogenheter och fler trygghetskameror. Vill återinföra nolltolerans mot klotter, skadegörelse och nedskräpning och inrätta en central trygghetsjour.

Specialgrej: Vill att staden ska uppmuntra byggnation av växthöghus med vertikalt jordbruk.

Trafik/cykel: Mer kollektivtrafik och cykel. Ett kommunalt cykelsekretariat ska samordna all ny cykelinfrastruktur. Stora spårområden och trafikleder ska överdäckas. Kollektivtrafik ska i vissa fall samfinansieras av fastighetsägare.

Resultat kommunvalet 2014: 4,69%

Centerpartiet: Sänk skatten med en miljard

Kristdemokraterna

"Frihet, trygghet och ansvar"

Frontpersoner: Erik Slottner, Sofia Modigh, Micke Valier

Kommunalskatten: 17:45 (en sänkning med 45 öre). Vill dessutom sänka begravningsavgiften från 7,5 öre till 6,5 öre.

I centrum: Trygghet, valfrihet och äldreomsorg.

Bostäder: 140 000 bostäder till 2030. Slopad flyttskatt, skattebefriad andrahandsuthyrning och en gradvis infasning av mer marknadsanpassad hyressättning. Vill halvera tomthyran för hyresrätter upp till 35 kvadratmeter.

Skola och förskola: Utökad undervisningstid, utbyggd lovskola och möjlighet till lördagsskola också i grundskolan. Vill ha gräns på max tolv barn i småbarnsgrupperna (1-3 år) på förskolan och max 15 barn i övriga grupper. Högre lön till skickliga lärare.

Jobb: Ser ökat företagande som nyckeln till att få fler i arbete. Stöder idén med inträdesjobb. Vill ge fler personer med funktionsnedsättning feriejobb. Utbildning i svenska för invandrare ska kombineras med praktik

Segregation/integration: Vill införa obligatorisk samhällsorientering för alla nyanlända där nyanlända får kunskaper om de grundläggande värderingar som genomsyrar det svenska samhället.

Trygghet: Fler kommunala ordningsvakter med utökade befogenheter och fler trygghetskameror. Vill återinföra nolltolerans mot klotter, skadegörelse och nedskräpning och inrätta en central trygghetsjour. Vill ha fler mobila och lokala poliskontor.

Specialgrej: Alla som är över 85 år ska ha rätt till ett anpassat boende.

Trafik/cykel: Vill bygga ut kollektivtrafiken, däcka över stora vägar, bygga ut kollektivtrafiken på vatten samt öka cyklingen. Vill ha en östlig förbindelse för att skapa en ringled runt Stockholm.

Resultat kommunvalet 2014: 3,28%

KD:s plan: Sänka skatten mest av alla

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt! Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.

Comments powered by Disqus.