Skolbygge. Kritiska röster höjs mot förslaget att bygga skola på Solhems bollplan. Genrebild. Foto: Sacharias Källdén

Beslut om skola på Solhems BP skjuts upp

SpångaDirekt har tidigare skrivit om förslaget att bygga en skola på Solhems bollplan. Detta för att behovet av fler skolplatser ökar när Bromstensstaden byggs. Men förslaget har mötts av kritik från flera håll.

  • Publicerad 16:55, 24 feb 2020

Planen var att förslaget om att påbörja en detaljplan för en skola på Solhems bollplan, och en markanvisning till Sisab, skulle tas upp i exploateringsnämnden förra veckan. Men ärendet bordlades och kommer att tas upp på nästa möte, den 19 mars. Samtidigt har flera kritiska röster höjts i samband med förslaget.

Bengt Etzler är aktiv i nätverket ”För Spångas framtid” som granskar olika byggprojekt som är på gång i Spånga. Förslaget om en skola på Solhems bollplan är han starkt emot, och nätverket har skickat en skrivelse till ledamöterna i såväl exploateringsnämnden som Spånga-Tensta stadsdelsnämnd med sina synpunkter.

De menar att det i Bromstensstaden finns mark kvar där man hade kunnat bygga en skola, men att staden inte utrett den möjligheten. Att dessutom bygga skola på en bollplan menar han är mycket olämpligt. På bollplanen lades dessutom förra året konstgräs för 700 000 kronor.

– Vi förstår inte att de på allvar för fram det som förslag, det är mycket dåligt underbyggt, säger Bengt Etzler.

Här kan en ny skola byggas i Solhem

"Inte optimalt"

Även föräldraföreningen Barnverket, som arbetar för barns rätt att få utvecklas i trygga och hälsofrämjande miljöer, är kritiska. De ser bland annat risker med trafiksituationen. Om förslaget går igenom skulle det bland annat innebära en tunnel under Spångas järnväg, för att barnen ska ta sig från Bromstensstaden till den nya skolan.

– Det är absolut inte optimalt. Vill man nu från stadens sida göra på det här sättet, då får man gå ut och säga ”vi bygger inte en stad för alla”, för det gör man inte, säger Monica Wester, leg. sjukgymnast och kommunikatör på Barnverket.

Hon pekar på att det är ett systematiskt och nationellt problem att barns behov av trygga och hälsofrämjande inne- och utemiljöer inte vägs in i planer på nybyggen.

– Man har tappat bort kompetenta förebyggande riskbedömningar utifrån vad barns hjärna, kropp och sinnen behöver för optimal utveckling och hälsa. Man gör undermåliga konsekvensanalyser kopplade till barns hälsa. Stadsbyggnad är ett bara ett exempel, säger hon.

Monica Wester påpekar även behovet av friyta för barnen. Boverkets rekommendation är 30 kvadratmeter per elev i skolålder. Men enligt förslaget om markanvisning som skickats till exploateringsnämnden, är friytan per elev beräknad till 14 kvadratmeter.

SpångaDirekt har sökt ansvarig projektledare på exploateringskontoret, som är de som tagit fram förslaget som nämnden ska besluta om.

Förslaget: Bygg en skola på Solhems bollplan

Var ska barnen få plats när Stockholm växer?

Stockholm Direkt