Bilväg kan byggas bredvid tvärbanan

En lokalgata är tänkt att gå mellan Ursvik och Kista intill det kommande tvärbanespåret. Detta enligt planförslaget som nu är ute på samråd.

  • Publicerad 16:14, 16 jun 2016

Rekreation­s­ytorna inom Järvakilen
bedöms krympa
marginellt.

En väg mellan Ursvik och Kista planeras i samband med att tvärbanan dras. Den tas upp i en så kallad skelettplan, som nu är ute på samråd. En skelettplan är en detaljplan som fokuserar på huvudstrukturen i ett område; den här gången handlar det om gatustrukturen.

Lokalgatan är tänkt att gå bredvid tvärbanespåret, som dras längs med E18 genom Kymlinge, precis väster om Igelbäckens naturreservat.

Inriktningen är att gatan ska vara till enbart för bussar, framgår av skelettplanen. Men detaljplanen kommer inte att gå in på sådan detaljnivå att man bestämmer vilka trafikslag som ska förekomma.

Det kan alltså bli en helt vanlig väg för biltrafik.

Florian Reitmann, ordförande för Naturskyddsföreningen i Solna/Sundbyberg, skulle helst se att gatan blir en gång- och cykelväg. Samtidigt skulle den kunna vara tillräckligt bred för räddningsfordon.

– Då kan räddningstjänsten komma fram om det sker en olycka med tvärbanan, säger han.

Om det väl blir en gata för biltrafik är det svårt att förbjuda bilar senare, menar Florian Reitmann som tar ett exempel från grannkommunen: Sjövägen i Solna som ursprungligen byggdes för fotbolls-VM 1958.

Han ser gärna att området kring Igelbäcken bevaras i möjligaste mån.

– Det är ganska många som använder det som rekreationsområde, konstaterar Florian Reitmann vid besöket en vardagsförmiddag.

I miljökonsekvensbeskriv­ningen görs jämförelser mellan att dra en lokalgata med enbart busstrafik, att dra en med både buss- och biltrafik och att inte dra den alls.

Exakt hur många som skulle köra på en sådan lokalgata är svårt att bedöma. Men bara det att en bilväg finns gör att fler väljer att ta bilen och detta skapar ny, så kallad inducerad trafik.

Att prioritera kollektivtrafiken genom att dra tvärbanan är en bra satsning för miljön och bedöms minska bilberoendet i Ursvik. Men att anlägga lokalgatan kan motverka detta, konstateras i miljökonsekvensbeskrivningen.

Där föreslås bland annat att behovet av en lokalgata ska utredas ytterligare, samt att den bör göras så smal som möjligt.

Själva tvärbanespåret ska gå på en gräsbeklädd banvall genom Kymlinge, enligt planen. Det kan, utöver ekologiska vinster, ”i detta känsliga läge minska det visuella intrycket av en infrastrukturbarriär”, skriver man. Planförslaget bedöms få små till måttligt negativa konsekvenser för landskapsbilden i Järvakilen.

I höjd med Igelbäcken är bropelare planerade. Dessutom påverkas marken av att sol och direkt nederbörd inte når den yta som täcks av bron. Men avståndet mellan E18 och de nya broarna bedöms vara tillräckligt litet för att inte göra så stort intrång, samtidigt som det tillåter ljusinsläpp mellan broarna. Därför bedöms de negativa konsekvenserna bli små med tanke på naturmiljövärden.

Djur kommer även att kunna röra sig mellan bropelarna, i och med att broarna konstrueras som E18:s broar i det område som i dag omfattas av Igelbäckens strandskydd.

Rekreationsytorna inom Järvakilen bedöms krympa marginellt. ”Den ökade bullerstörningen från Kistagrenen och lokalgatan medför att de angränsande rekreationsområden kan uppfattas som mindre fridfulla. Samtidigt innebär tillkomsten av gång- och cykelvägar att möjligheter för rörelse till och inom Järvakilen förbättras. Detta medför sannolikt positiva konsekvenser i form av att användningen av området i rekreativa syften ökar”, skriver man.

MER Samrådet

Tvärbanan kommer att gå genom Rissne och Ursvik till Kista. Byggstart är planerad till 2017.

”Två hållplatser
planeras, en vid Ursviks torg på den nya huvudgatan och en i norra
Ursvik vid den norra stadsdelsparken.”

”Spåren kommer att gå i gatumiljö i mitten av berörda gator. Detaljplanen omfattar även det anslutande gatu­nätet.”

”I Kymlinge går tvärbanans spår bredvid E18 vid sidan av en föreslagen bussgata mellan Ursvik och Kista.”

Samrådet pågår
mellan 10 juni och 1 juli då det finns möjlighet att lämna synpunkter.

Ett samrådsmöte hålls klockan 17–18 den 21 juni i Signalfabrikens bibliotek.

Källa: Sundbybergs stad

Nätverk kritiskt till planen för stationsområdet

Nyheter Risk att byggnaderna bildar en mur som hindrar solljuset För lite ljus till följd av för höga hus, är grundkritiken mot detaljplanen för Sundbybergs nya stadskärna som nätverket "Trivsam stadskärna" nu presenterar. Nätverket liknar stationshuset vid en...fredag 11/10 14:11

Sundbyberg får sin första muralmålning

Nyheter Gatukonstnären "Rio" har hämtat inspiration från Sydamerika Sundbybergs senaste konstverk är 250 kvadratmeter och blir som mest praktfullt från korsningen Ekensbergsvägen/Gränsgatan. Gatukonstnären Julia Rio ligger bakom Sundbybergs första muralmålning,torsdag 10/10 13:59
Stockholm Direkt