Ljud. Flera av Brommas förskolor har för höga bullernivåer än vad Folkhälsomyndigheten rekommenderar. Foto: Mikael Andersson/Mostphotos

Brommas förskolor bullrar för mycket

En färsk undersökning visar att 79 procent av 33 undersökta förskolor i Bromma har en bullernivå som är högre än vad Folkhälsomyndigheten rekommenderar. Nu är det upp till verksamheterna att åtgärda problemen.

  • Publicerad 16:20, 5 sep 2019

För att undersöka och kartlägga inomhusbullret från fasta installationer, som ventilation och kylaggregat, på Stockholms förskolor påbörjade miljöförvaltningen 2016 ett tillsynsprojekt.

Enligt Felicia Nipstrand, projektledare på miljöförvaltningen i Stockholms stad, har studier visat att barn som utsätts för buller i förskolan kan få sämre inlärnings- och koncentrationsförmåga.

– Buller har en tröttande effekt och barn påverkas mer av det än vuxna. Ett högt bakgrundsbuller gör att ljudnivån i övrigt blir högre, och förskolan är redan en bullerutsatt verksamhet, säger Felicia Nipstrand.

Under våren har inspektioner gjorts på 33 förskolor i Bromma, och resultatet är nedslående. 79 procent hade för höga bullernivåer (se faktaruta).

Hur vanligt är det att förskolor har så höga bullervärden?

– Det är jättevanligt tyvärr, och det är väldigt tråkigt att så många förskolelokaler har så stora brister, säger Felicia Nipstrand.

Lokaler inte anpassade

Miljöförvaltningens bedömning är att de höga ljudnivåerna främst beror på ventilationsanläggningen. En orsak kan vara trånga kanaler och för höga luftströmmar i dessa. Det kan även vara motorljud från fläkten.

– I vissa fall är lokalen inte anpassad för förskola, eller så rör det sig om bristande underhåll. En orsak till bullret kan också vara att man har ett forcerat läge på luftflödet hela dagarna för att ventilationen ska vara fullgod, vilket då kan leda till att det är bullrigt hela dagen, säger Felicia Nipstrand.

Undersökningen visade att det inte var någon större skillnad på om förskolan bedrevs i kommunal eller fristående regi. Det är verksamhetsutövarna själva som har i uppgift att åtgärda problemen, och om ingenting görs kan det i värsta fall leda till vite.

– Vi hoppas att fastighetsägaren eller verksamheten vidtar åtgärder omgående, och vi kommer ligga på om det, säger Felicia Nipstrand.

Så mycket bullrar det på Brommas förskolor

dBA = decibel med A-vägning, vilket innebär att ljudet inte följer en jämn frekvensgång.

79 procent av de 33 undersökta förskolorna i Bromma visade ett mätresultat på 31 dBA eller högre i ett eller flera rum i lokalen. En förskola hade så högt som 47 dBA.

Bullernivåer över 30 dBA överskrider nämligen Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller.