Eva Stenlund och Maria Tuvesson från Miljöpartiet vid den tunnel i korsningen Mälarvägen-Ekebovägen som riskerar att försvinna. Foto: Privat

Cykeltunnlar riskerar att försvinna i norra Ekebo

Planeringen för det nya bostadsområdet norra Ekebo i Smedby är i full gång. Men vad gäller lösningarna för cyklisterna verkar olika bud gälla. Maria Tuvesson (MP) är särskilt orolig för tunnlarna i korsningen Mälarvägen-Ekebovägen.

  • Publicerad 08:05, 9 feb 2019

De som sitter i bilköerna vid Mälarvägen är redan i dag frustrerade på väg till aktiviteter i Vilunda och andra centrala platser.

– Vi uppskattar att man bygger området, men vi reagerar på att man tänker sig att tunnlarna ska tas bort vid korsningen Mälarvägen Ekebovägen, säger Maria Tuvesson, gruppledare för Miljöpartiet i Väsby, och fortsätter:

– Just dessa tunnlar är bra att behålla då det är en kraftigt trafikerad korsning som inte ligger långt ifrån E4. De som sitter i bilköerna vid Mälarvägen är redan i dag frustrerade på väg till aktiviteter i Vilunda och andra centrala platser.

450 nya bostäder

I det nya bostadsområdet norra Ekebo är det tänkt att Mälarvägen ska omvandlas från genomfartsväg till stadsgata, med flera nya infarter till det nya bostadsområdet i norra Ekebo. Stena fastigheter planerar att bygga 450 nya bostäder i flerfamiljshus. Planen omfattar också ett parkeringshus, två nya torgytor samt befintliga förskolan Solkatten.

Detaljplanen, som varit ute på samråd och granskning, antogs på kommunstyrelsesammanträdet i måndags. När spaden kan gå i marken är något som blir tydligare längre fram i samband med marköverlåtelseavtal, enligt Oskar Weinmar (M), kommunstyrelsens ordförande.

– När det gäller cykellösningarna är det en fråga som är viktig att den landar rätt. Som vi ofta gör när det är frågor om en företeelse som uppkommer på fler ställen än en och som fordrar mer kött på benen så kommer vi att ha dragning och diskussion över blockgränsen för att säkra att vi alla är på samma bana. Att vi vet vad det är som vi planerar för och varför, säger han.

Uppgörelser över blocken

Maria Tuvesson (MP) är också inne på blocköverskrivande uppgörelser.

– Projektet är inne i ett spännande skede. Jag vet att Centern, Väsbys Bästa, Vänsterpartiet och Miljöpartiet inte vill att de aktuella tunnlarna ska bort, men hur vill övriga partier att områdets cykellösningar ska se ut?

Miljöpartiet vill utöver att se en bra cykellösning också veta hur vattenfrågan och luftkvalitet ska lösas. Det gäller allmänna principer för dagvattenhanteringen samt att det är otydligt vilken påverkan dagvattnet från området får på miljökvalitetsnormerna för aktuella vattenförekomster, enligt Miljöpartiet.

150 träd planteras

I samband med att Mälarvägen ska byggas om till stadsgata ska 150 träd planteras för att minska partikelhalten i luften.

– Räcker 150 träd för att ge den önskade reningseffekten? Vilka ytterligare åtgärder kan vidtas i tidigt skede för att luften ska förbättras ytterligare? Det är frågor vi måste ställa oss, säger Maria Tuvesson (MP).

Oskar Weinmar tycker inte att frågan om luftkvalitet och dagvattenfrågorna är otydliga.

–De är tydligt beskrivna hur de ska hanteras i ärendehandlingarna, säger han.

Eva Stenlund (MP), kultur- och fritidsnämnden, Maria Tuvesson, gruppledare för Miljöpartiet och Joakim Kroksson, ordförande för Miljöpartiet i Väsby, vid den tunnel som nu riskerar att försvinna i korsningen Ekebovägen/Mälarvägen. Foto: Privat

450 bostäder i norra Ekebo

I Ekebo, i den norra delen av Smedby, kommer Stena fastigheter bygga 450 nya bostäder. Mälarvägen ska omvandlas från genomfartsväg till stadsgata, med flera nya infarter till det nya bostadsområdet i norra Ekebo. Där vill Stena fastigheter bygga 450 nya bostäder i flerfamiljshus. Planen omfattar också ett parkeringshus, två nya torgytor samt befintliga förskolan Solkatten.

Det är sedan tidigare bestämt att en av gatorna ska heta Russgatan och ett av torgen Russtorget.