Får kritik. Det är Barn- och elevombudet, Beo, som är den av Skolinspektionen som i två fall pekat på brister i hur Fjällenskolan hanterat situationer kopplade till elever som upplevt kränkande behandling på skolan. Foto: Mikael Andersson

Fjällenskolan får kritik av Skolinspektionen – igen

Fjällenskolan i Viksjö kritiseras av Skolinspektionen för att inte ha agerat när en elev på skolan har upplevt mobbning. Det är inte första gången. I en liknande situation i våras slapp dock skolan vidta åtgärder, då den utsatta eleven bytte skola.

  • Publicerad 16:37, 16 dec 2019

I november fick Fjällenskolan ett föreläggande från Barn- och elevombudet, Beo, en del av Skolinspektionen. Det handlade bland annat om att skolan brustit i att utreda omständigheterna kring en elev som upplevt kränkande behandling.

JärfällaDirekt har pratat med en av det utsatta barnets föräldrar, som gjorde anmälan till Beo i somras. Mobbningen, som pågått runt två år, är enligt föräldern både verbal och fysisk. Föräldern kontaktade skolan så fort det hela började, men det ska enligt föräldern inte ha gett några resultat.

Till följd av situationen i skolan har barnet enligt föräldern utvecklat både ät- och sömnsvårigheter, och har i perioder inte velat gå i skolan alls.

Under våren 2019 krävde föräldern till sist ett möte med skolan, som ledde till att inblandade elever fick börja i olika klasser när höstterminen drog igång. Mobbningen har dock fortsatt på raster och i sociala medier, enligt föräldern.

– Skolan har hela tiden hävdat att det handlar om elever som inte kommer överens, och inte lyssnat på det konkreta. Personalen har velat berätta om sina egna upplevelser av det här. Som att mitt barns upplevelse och hur hen mår inte är betydelsefullt, säger föräldern.

Enligt beslutet från Beo har Fjällenskolan brustit i två delar. Dels i att skyndsamt utreda omständigheterna kring de upplevda kränkningarna, samt att se till att rektorn anmäler uppgifterna om den upplevda kränkande behandlingen till huvudmannen, alltså barn- och ungdomsförvaltningen vid Järfälla kommun.

Skolan har till den 27 februari på sig att vidta åtgärder.

– Att föra den här diskussionen med en skola som inte mött oss i någonting har varit väldigt utmattande. När ens barn inte mår bra är det det enda man tänker på, säger föräldern.

Har kritiserats flera gånger

Det inte första gången som Fjällenskolan får kritik från Beo när det gäller hur de hanterar kränkande behandling mellan elever. I ett tidigare uppmärksammat fall, som JärfällaDirekt rapporterat om vid flera tillfällen, gick det så långt att föräldrarna till ett barn som blivit utsatt för mobbning, stämde Järfälla kommun.

Tingsrätten slog fast att barnet upplevt mobbning, men frågan som prövades juridiskt var om skolan och kommunen kunde anses ha fullföljt sina skyldigheter enligt lagen. Det ansåg rätten att de hade. Barnet blev därmed skyldig att betala en halv miljon kronor för kommunens rättegångskostnader. Domen är överklagad, men har ännu inte varit uppe i hovrätten.

Skolinspektionen har dock sedan domen föll, återigen kritiserat Fjällenskolan i det specifika fallet. Beslutet, som kom i våras, ändrar ett tidigare beslut som slog fast att skolan aldrig fått kännedom om flera incidenter.

Detta efter att föräldrarna skickat in dokumentation och inspelade ljudfiler av möten med skolans personal, där det framgår. Beo slår också fast att skolan har brustit i sin skyldighet att skyndsamt utreda händelserna.

Men eftersom barnet på grund av situationen nu har bytt till en annan skola "avstår Barn- och elevombudet från att ingripa". Man förutsätter dock att Järfälla kommun "på en generell nivå rättar till" bristerna som påtalas i beslutet.

En av barnets föräldrar tycker att det är bedrövligt.

– På det här sättet behöver de inte ta tag i problemen. Det krävs tydliga rutiner för hur man ska agera när något händer. Men för att få till tvingande åtgärder från Beo så måste man ha kvar sitt barn i hens helvete, annars avstår Beo från åtgärder, säger föräldern.

LÄS ÄVEN: Familj till mobbad elev på Fjällenskolan stämmer Järfälla kommun

LÄS ÄVEN: Efter mobbningen – Fjällenskolans rektor utbytt

LÄS ÄVEN: Fjällenskolan får bakläxa av Skolinspektionen

LÄS ÄVEN: 11-åring skyldig Järfälla kommun över en halv miljon

Järfälla kommun är Fjällenskolans huvudman. Skolan har runt 700 elever, i årskurs F-9. Foto: Mikael Andersson

Skoldirektören: ”Vi har bra rutiner”

Fjällenskolan har under året fått kritik av Skolinspektionen i två fall. Båda gäller bristande hantering av situationer där elever upplevt kränkande behandling. Varken skolans rektor eller barn- och ungdomsdirektören i Järfälla vill kommentera de enskilda ärendena.

JärfällaDirekt har sökt Fjällenskolans rektor, som har avböjt att svara på frågor i både enskilda ärenden och om skolans generella arbete mot upplevda kränkningar. Rektorn hänvisar istället till skolans likabehandlingsplan.

Annika Ramsell, barn- och ungdomsdirektör i Järfälla kommun, vill inte heller kommentera de två specifika fallen utöver att säga att det "självklart är tråkigt". Hon poängterar dock att det är kommunen, i egenskap av skolans huvudman, som ska svara Beo om vilka åtgärder Fjällenskolan vidtagit i det ena fallet, senast i slutet av februari.

Hur ska skolorna och huvudman agera vid upptäckt av kränkande behandling?

– Man ska agera på en gång. När man får en anmälan (till exempel att en elev berättar om upplevda kränkningar för en lärare, reds anm.) ska skolan utreda vad som har hänt, och den utredningen får utvisa vad som behöver göras, säger Annika Ramsell.

Hur säkerställer ni som huvudman att alla vet vad som gäller?

– Det handlar om att vi aktivt jobbar med de här frågorna och följer upp dem. Vi har under året jobbat målmedvetet mot kränkande behandling ihop med rektorerna. När och hur man anmäler, hur kedjan av åtgärder ser ut. Vi har haft utbildningsinsatser också ute på skolorna med personalen där, som på Fjällenskolan.

Är det något ni konkret kommer att göra annorlunda framöver?

– Vi kommer att jobba på det sätt som vi har tagit fram. Nu har vi bra rutiner som vi jobbar med.