Breddas. Till vänster om restaurangen Valentino i Mariehäll ska nya bostäder byggas. Men först ska gång- och cykelvägen breddas. Foto: Mikael Andersson

Gång- och cykelbana i Mariehäll breddas

I takt med att allt fler flyttar till Mariehäll vill Stockholms stad rusta upp delar av Bällstavägen. Arbetet är en fortsättning av den upprustning som skett på gatan i höjd med Annedal.

  • Publicerad 11:50, 13 aug 2020

För att öka trafiksäkerheten och förbättra framkomligheten för både gående och cyklister ska en del av Bällstavägen rustas upp till en stadsgata. Det rör sig om delen mellan Kratsbodavägen och Mariehällsvägen.

– Det innebär att bland annat körbanan, som i dag är överdimensionerad, minskas för att få en lugnare och trevligare trafikmiljö och ytan reserveras istället för gång- och cykeltrafik, trädplantering samt angöringsplatser, skriver Idris Yasin, byggprojektledare på exploateringskontoret, i ett mejl.

Upphöjt övergångsställe

Gång- och cykelbanorna på båda sidorna om Bällstavägen ska bli bredare. Ett upphöjt övergångsställe kommer anläggas vid Mariehällsvägen, fler platser för kantstensparkering och en plantering av nya träd med växtbäddar ska göras.

Planen är att arbetet ska starta i september för att sedan pågå i ett års tid. Men för att fortfarande kunna ha ett körfält öppet på Bällstavägen kommer en gång- och cykelbana att behöva stängas av och körfälten läggs tillfälligt om.

Bygget innebär också att boende i området kommer märka av ett ökat antal byggtransporter på gatorna samt buller. Arbetena pågår på vardagar mellan 07 och 22, men det kan även ske vissa nattarbeten, som exempelvis schaktarbeten.

Men då det också planeras för 108 bostäder vid sträckan, se faktaruta, ska den redan befintliga nätstationen tillfälligt flyttas till Sol och måne-parken i korsningen Bällstavägen/Mariehällsvägen.

– Den temporära placeringen innebär att en av pelarekarna i parken samt en del av planteringarna kommer att tas bort för att göra plats för nätstationen, skriver Idris Yasin.

När bostäderna sedan är klara ska nätstationen flyttas tillbaka, och parken ska då återställas med nya träd och planteringar.

Nya bostäder

Längs med Bällstavägen mellan Mariehällsvägen och Kratsbodavägen ska cirka 108 bostäder byggas, något som tidigare överklagatas av boende i området. Lägenheterna består av tre huskroppar med fem till tio våningar.

Dock är det inte beslutat när byggherren Veidekke kan börja bygga bostäderna.