Nybygge. Runtom i Bromma planeras olika byggprojekt. Här på Tappvägen i Linaberg byggs cirka 355 hyresrätter. Foto: Mikael Andersson

Här är alla byggen på gång i Bromma

Lyftkranar, grävskopor och detaljplaner intar Bromma när nya byggprojekt både fortsätter och inleds under hösten och de kommande åren. Här är en guide till några av platserna där det byggs – och ska byggas.

  • Publicerad 15:17, 23 aug 2019

VÄSTERLED

Vad? Mellan Abrahamsberg, Ålsten, Stora Mossen och Äppelviken planeras det för 120 bostäder på två platser längs Västerled och Nyängsvägen.

Status? Befintliga garage ska rivas och träd ska fällas vid Nyängsvägen under hösten 2019. Efter detta är gjort kan byggstart ske.

ALVIK

Stadsutveckling Alvik

Vad? Alvik beskrivs av Stockholms stad som ett viktigt utvecklingsområde, och omfattar Alvik, delar av Traneberg, Stora mossen samt Ulvsunda. Projektet har delats upp i två delar, västra och östra. Östra delen berör Alviks strand, Tranebergs strand, delar av Traneberg, Alviks torg och Salkhallen. Västra delen inkluderar Alviks station med tågdepån och spårområdet samt bebyggelsen kring stationen.

Status? Programsamråd hölls mellan den 6 februari och 3 april. Totalt inkom 280 stycken skriftliga yttranden, och under hösten ska dessa redovisas för stadsbyggnadsnämnden. Tidigast byggstart är 2023.

Läs mer här.

Nockebybanans bro renoveras

Vad? Nockebybanans bro över Vidängsvägen i Alvik är från 1934. Sedan 2017 har den renoverats för att säkerställa livslängden, och två körfält på Drottningholmsvägen har smalnats av.

Status? Renoveringen väntas vara klar i oktober 2019.

Visionsskiss. Det nya stationstorget vid Alviks strand. Foto: Sweco

BLACKEBERG

Bostäder i Blackeberg

Vad? 420 bostäder längs Blackebergsbacken/Blackebergsvägen.

Status? Planen är ute på samråd, och den 28 augusti är det samrådsmöte i Södra Ängby skola.

Läs mer här.

Nytt kvarter vid Björnsonsgatan

Vad? Under sommaren har ett flertal träd fällts längs Björnsonsgatan för att ge plats åt tre nya bostadshus med 95 hyreslägenheter.

Status? Under hösten pågår arbetet med sprängning och efter det ska bygget av husen börja.

Läs mer här.

130 bostäder vid Blackebergs torg

Vad? Ett nytt kvarter intill torget ska byggas, och bestå av främst bostäder men även verksamhetslokaler. Detta ska ske genom att Vinjegatan rätas ut och förskjuts i sydvästlig riktning. En ny vårdcentral ska byggas då den befintliga ska rivas.

Status? Detaljplanen ska ut på granskning i höst.

Läs mer här.

Byggprojekt. 420 lägenheter på Blackebergsvägen och Blackebergsbacken ligger ute på samråd just nu. Här är en visionsskiss på hur vyn från Blackebergsbacken västerut kan se ut. Foto: Nyréns

BÄLLSTA

Solvallastaden

Vad? 2000 bostäder, en skola, förskolor och hotell vid Solvalla när en helt ny stadsdel växer fram.

Status? Detaljplanearbete pågår.

Läs mer här.

Tvärbanan byggs ut

Vad? Tvärbanan byggs ut med en åtta kilometer lång sträcka mellan Norra Ulvsunda och Helenelund i Sollentuna. Tio nya hållplatser ska uppföras på sträckan, och arbetet görs i etapper.

Status? I mars lyftes den 100 meter långa bron vid Bromma blocks på plats. Trafikstart för sträckan Norra Ulvsunda till Bromma flygplats planeras till 2020.

Läs mer här.

Ny idrottsplats

Vad? En ny idrottsplats, Bällsta IP, ska anläggas runt Bällsta gård. Syftet är att IP:n ska fungera som ett idrottscentrum för västra Stockholm. Bland annat ska en friidrottshall, dubbel idrottshall, 11-mannaplan med konstgräs och ishall anläggas.

Status? Samråd beräknas äga rum i slutet av året, och idrottsförvaltningens preliminära tidplan är att idrottsplatsen ska vara klar 2027.

Läs mer här.

Ny mack i Bällsta

Vad? Ett förslag om att bygga en drivmedelsstation vid korsningen Bällstavägen/Ulvsundavägen ska granskas i höst. I förslaget ska pumpar, butik, tvätthall och möjligtvis en sopsugsanläggning anläggas.

Status? Ärendet ska upp för beslut i stadsbyggnadsnämnden under hösten.

På plats. I mars lyftes den 100 meter långa tvärbanebron vid Bromma Blocks på plats. Foto: Mikael Andersson

MARIEHÄLL

Hyresrätter i Linaberg

Vad? I Linaberg byggs cirka 355 hyresrätter uppdelade på två kvarter norr och söder om Emils gata. Längs Tappvägen planeras en ny allé med pilar och körsbärsträd.

Status? Byggnation pågår och en första inflyttning i det norra kvarteret är planerad till oktober 2019.

Nytt kvarter i Annedal

Vad? 370 bostäder, verksamhetslokaler och förskola i Annedal. Kvarteret heter Baltic 24 och 25, och beskrivs som en av de sista pusselbitarna i Annedal.

Status? Bygget pågår och en första inflyttning är preliminärt beräknad till slutet av 2021.

Läs mer här.

770 bostäder i södra Mariehäll

Vad? Bostadsområdet Archimedes vid industriområdet i södra Mariehäll ska förutom 770 bostäder även innehålla en park, lekplats och ett torg med butikslokaler.

Status? Projektet har tidigare stoppats efter att man hittat markföroreningar. Fördjupade utredningar ska göras och planarbetet ska tas om.

Läs mer här.

Bromma boardwalk

Vad? 260 lägenheter planeras på taket av industrifastigheten Vandenbergh 9 intill Bällstaån. Den övre delen av byggnaden ska, om allt går enligt planen, rivas och ersättas med bostadshus.

Status? Detaljplanen är överklagad till mark- och miljödomstolen.

Illustration. Så här är det tänkt att vyn från Bällstaviken österut ska se ut när 370 bostäder byggs i Ulvsunda. Foto: Lindberg Stenberg Arkitekter

RIKSBY

Ny cirkulationsplats

Vad? I samband med att Bromma blocks byggs ut, ska en ny cirkulationsplats byggas vid in- och utfarten till flygplatsen och handelsplatsen.

Även en vägbro ska byggas, en så kallad "flyover", över Ulvsundavägen som ska ansluta till flygplatsinfarten. Den nya vägbron innebär att nuvarande fil för vänstersvängande trafik på Ulvsundavägen söderifrån, tas bort. Tanken med detta är att det ska underlätta framkomligheten och trafiksäkerheten i korsningen.

Status? Byggstart sker i oktober 2019, och planen är att allt ska bli klart i augusti 2020. Byggstart för vägbron planeras till hösten 2020.

940 bostäder i Riksby

Vad? I områdena i Lintadalen planeras det för 940 nya lägenheter, en grundskola med plats för 1200 elever, två förskolor och 70 000 kvadratmeter kommersiell yta.

Status? Start-PM för den första etappen godkändes i juni i år.

Läs mer här.

TRANEBERG

25 nya lägenheter

Vad? 25 nya lägenheter fördelade på två byggnader byggs vid Kinnekullevägen.

Status? Spaden är i marken och bostäderna beräknas vara klara i början av 2021.

ULVSUNDA

370 bostäder klubbade

Vad? Projektet Masugnen 5 och 7 innebär att 370 bostäder byggs mellan Bällstaviken och Karlsbodavägen.

Status? Detaljplanen klubbades i kommunfullmäktige i juni i år.

Läs mer här.

Skiss. Så här är de 25 nya lägenheterna i Traneberg tänkta att se ut. Foto: Diakrit