Cyklister. Vi har listat partiernas vallöften till cyklisterna i Stockholm. Foto: Sacharias Källdén

Här är partiernas vallöften till cyklisterna

Samtliga partier vill att cyklisterna i Stockholms ska bli fler. Här alla partiers vallöften till stans trampare.

  • Publicerad 20:00, 20 maj 2018

StockholmDirekt har skickat ut en enkät till alla partier i stadshuset och bett dem komma med sina vallöften till Stockholms cyklister. Här är deras svar.   

Socialdemokraterna

Partiet lyfter helst fram vad som gjorts under mandatperioden; drygt 11 km nyanlagda cykelvägar, 9 km befintliga som breddats, skärpt övervakning av felparkerade bilar i cykelfält, cirka 7 000 nya cykelparkeringsplatser och förbättrad snöröjning av cykelbanor samt möjlighet att cykla på tidigare enkelriktat.

Framåt har S lovat att:

✓ Hålla en hög investeringsnivå på cykelinfrastrukturen. Den långsiktiga investeringsbudgeten höjs från och med 2019 med 50,0 mnkr,

✓ Trafiknämnden ska påbörja en översyn av stadens cykelplan för att öka ambitionen ytterligare,

✓ Fortsätta arbetet för ökad trafiksäkerhet genom att sänka hastigheterna till 40 km/h på de flesta huvudgatorna och 30 km/h på bostadsgatorna.  

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

Vänsterpartiet

✓ Alla stadens anställda ska erbjudas förmånscyklar som ger rabatt och som kan dras på lönen. Det gäller både vanliga och eldrivna cyklar.

✓ Investera 1 miljard i cykelvägar.

✓ Bygg cykelparkering under tak vid alla större trafikknutpunkter: T-Centralen, Odenplan, Fridhemsplan, Liljeholmen, Gullmarsplan, Tekniska högskolan och Årstaberg.

✓ Bygg samman cykelnätet i hela länet så att det blir enklare att cykelpendla.

✓ Stärk ungas cyklande genom säkra cykelvägar med bättre belysning och säkra övergångsställen till och från skolor.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

✓ Separera cykel- och gångbanor tydligare för att minska konflikter mellan gående och cyklister.

✓ Fler cykelvänliga arbetsplatser med lånecyklar, bra cykelparkeringar under tak och att arbetsgivare uppmuntrar personalen att cykla.

Feministiskt initiativ

✓ Vill att alla cykelvägar ska ha en bra standard och inte bara pendlingsstråken.

✓ Fler säkra cykelparkeringar.

✓ Servicestationer för cykel. Det ska vara lika enkelt att hålla cykeln i trim som bilen. Fi vill låta sätta upp servicestationer vid alla större cykelparkeringar och vid andra strategiska platser längs med cykelstråken.

Miljöpartiet

✓ Bygga fler nya breda, separerade cykelbanor på de prioriterade cykelstråken.

✓ Göra kraftfulla satsningar även på mindre cykelstråk och uppgraderas dessa så de blir bra.

✓ Fortsätta utbyggnaden av säkra cykelparkeringar där staden snart under den här mandatperioden har byggt 9 000 stycken.

✓ Se över trafikljusen för att göra dessa cykelanpassade.

✓ Fler platser ska få så kallad ”grön våg” för cyklister.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

✓ Ny cykelmiljard.

✓ Bygg ytterligare 10 000 säkra cykelparkeringar nästa mandatperiod och öka bortforslingar av övergivna cyklar.

Centerpartiet

✓ 10 000 nya säkra cykelparkeringar i Stockholm.

✓ Inrätta en ny cykelmiljard.

✓ Cykelanpassa alla rödlysen i Stockholm.

✓ Lagändra så att det blir tillåtet att svänga höger mot rött.

✓ Lagändra så att det blir tillåtet med cykelfartsgator, där hastigheten bestäms av cykeltrafiken.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

✓ Inrätta ett cykelkansli i Stockholm med ansvar för att cykeln finns med i all stadsplanering.

✓ Sänkta hastigheter på fler gator, 30 kilometer i timmen i hela innerstan.

✓ Bättre och mer skyltning för cyklister.

✓ Höjda böter för gatuarbeten som inte blir klara i tid och för gatuarbeten som inte omleder cyklister på ett säkert sätt.

Liberalerna

✓ Investera en miljard på tio år i en gång- och tillgänglighetssatsning, som separerar fler cykel- och gångvägar, och förbättrar befintliga stråk.

✓ Fler snabbcykelvägar, med få trafikljusstopp och övergångar, där snabbare cyklister har lättare att köra. 

✓ Gör det lättare att ta med sig cykeln i kollektivtrafiken.

✓ Fler cykelgarage och cykelparkeringar över hela staden.

✓ Mer fokus på att hålla cykelfält och cykelbanor fria från andra fordon och byggskräp.

✓ Höj böterna för de motorfordon som parkerar på, eller kör i, cykelfälten.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

✓ Låt särskilda parkeringsvakter bevaka framkomligheten på stans större cykelleder, på samma sätt som det idag finns parkeringsvakt på MC som bevakar stombusslinjernas sträckning.

✓ Bygg ut lånecykelsystemet, i hela staden men särskilt i närförort och ytterstad.

✓ Tillåt cyklister att svänga höger vid rött ljus och att cyklister ska få köra mot enkelriktat på fler platser i stan där det är möjligt.

Kristdemokraterna

✓ Ge cyklister grönt ljus före bilister vid större vägkorsningar.

✓ Sätta stopp för felritade cykellösningar – involvera cyklisterna tidigt.

✓ Tillåt högersväng vid rödljus.

✓ Skapa fler cykelboxar vid trafikljusen.

✓ Erbjuda fler cykelpumpstationer.

✓ Införa sekundnedräknare på trafikljus vid större vägkorsningar.

Moderaterna

✓ Staden ska tillsammans med till exempel Stockholm Bikes erbjuda cykelskola för samtliga elever i förskoleklass.

✓ Fler och tryggare cykelvägar och fler lättplacerade cykelställ, inte minst vid omstigningspunkter i kollektivtrafiken.

✓ Även lånecykelsystemets tillgänglighet ska prioriteras, speciellt i kollektivtrafiknära lägen.

✓ Cykelplanens mest prioriterade åtgärder ska genomföras. Cykelleder som binder ihop stadens olika delar och cykelstråken mellan kommunerna i länet ska utgöra ryggraden i denna satsning.

✓ Vid nybyggnation ska det planeras för ett ökat cyklande och behov av cykelparkering. Detta är särskilt angeläget vid omvandlingen av området runt Stockholms centralstation.

✓ Fler laddstationer ska byggas för elcyklar i anslutning till cykelparkeringar.

Sverigedemokraterna

✓ En utbyggnad av cykelnätverket i samråd med kranskommuner för bättre möjligheter för cykelpendling.

✓ Bevakade cykelparkeringar vid knutpunkter för kollektivtrafik.

✓ Utökade möjligheter att hyra olika sorters cyklar.

Detta frågade vi

Vilka vallöften vill ni ge till Stockholms cyklister? Skriv gärna dessa i punktform.