På g. Vy över idrottsområdet från norr. Närmast Bällstavägen ska friidrottshallen vara placerad. Foto: AIX Arkitekter)

Här byggs Västerorts nya idrottscentrum

Sedan 2015 har Stockholms stad haft planer på att bygga ett idrottscentrum i Bromma, Bällsta IP. Nu är det dags för allmänheten att tycka till om förslaget.

  • Publicerad 16:59, 18 feb 2020

Det är inte lätt att hitta en bra yta för en så här stor idrottsanläggning i västra Stockholm

Tanken är att allmänheten, skolor och föreningar från hela Västerort ska kunna utnyttja idrottsområdet. Därför har ängsmarken i närheten av Bällsta gård blivit föremål för en detaljplan. Fram tills den 23 mars går det att tycka till om planerna (se faktaruta).

Förslaget innebär tre olika anläggningar:

En friidrottshall närmast Bällstavägen, med plats för bland annat en 200-metersbana, kulkastarburar och en läktare för 1 400 personer. Platsen används idag till snöupplag på vintern, och snöupplaget flyttas istället en bit västerut.

Norr om hallen planeras en tillhörande friidrottsplan med naturgräs i mitten och en 400-metersbana runtomkring. Längs den västra sidan ska en läktare med tak byggas.

På östra sidan av Bällsta allé anläggs en 11-mannaplan med konstgräs, strålkastare och en läktare på östra sidan.

Huvudstråk. Friidrottshallen sedd från Bällsta allé. Foto: AIX Arkitekter

Bullerutredning nödvändig

Thomas Jansson, handläggare på stadsbyggnadskontoret, säger att bullerutredningen samt synpunkter från samrådet får avgöra om det behövs åtgärder för att grannar inte ska störas av aktiviteterna.

– Vi är medvetna om att man kanske måste skärma av fotbollsplanen med ett bullerplank. Reglerna för buller vid idrottsplatser är idag oklara, säger han.

Närmast villaområdet planeras det även för ytor för spontanidrott och lek, och det kan bli aktuellt att anlägga padel- och tennisbanor här.

Idag är det cirka 350 meter till närmsta busshållplats, Solvalla, men för att göra det lättare för folk att ta sig till området kommunalt vill man flytta hållplatsen närmare Bällsta allé.

– I dagsläget är det dåligt med kollektivtrafik till området, och om man flyttar hållplatsen närmare kanske föräldrar inte känner att barnen behöver skjutsas, säger Thomas Jansson.

Även om området består av just ängsmark, är det ändå några träd kan komma att behöva fällas. Dock säger Thomas Jansson att träden vid Bällsta allé, omkring Bällsta gård och skogsdungen kommer att bevaras.

– Men vi kommer även plantera mycket nytt. Men såklart blir det mindre tom öppen gräsyta, men det är inte lätt att hitta en bra yta för en så här stor idrottsanläggning i västra Stockholm, och staden har stor brist på idrottshallar.

Stadsbyggnadskontoret hoppas på att detaljplanen ska kunna antas i december i år, men prognosen för när allt kan stå klart lutar åt år 2027.

Mer om planen:

Bällsta allé är tänkt att fungera som huvudstråk för gåendes och cyklister som är påväg till området.

Vid ytan för spontanaktivitet ska det avsättas plats för bland annat dans, utegym, och lekplats.

Ytterligare en gånglänk föreslås från idrottsplatsen mot norr och Skorpvägen. Även en ny löpslinga som runt idrottsplatsen och kopplas vidare till större löprundor, exempelvis Sundby friområde.

Cirka 210 parkeringsplatser för bil och 200 parkeringsplatser för cykel ska byggas.

Här kan du tycka till:

Förslaget visas under samrådstiden 11 februari – 23 mars, och går att ta del av på Tekniska nämndhuset på Fleminggatan 4 eller på Stockholms stads bygg- och plantjänst på nätet.

Den 19 februari klockan 17.00–20.00 är det samrådsmöte på Tekniska nämndhuset.

Den som vill lämna synpunkter kan antingen posta dessa eller skicka ett mejl till stadsbyggnadskontoret.

Mer information om hur man går till väga finns på etjanster.stockholm.se/byggochplantjansten.