Framtiden på väg. Så här kan Täby park komma att se ut. Illustraiton: Skanska. Foto: Skanska

Hur mycket av Täby ska bebyggas - Så säger politikerna

Täby växer och det planeras för tusentals nya bostäder runt om i kommunen. Men hur ska känslan av trädgårdsstad bevaras? Och den stora frågan: Hur ska vi ta oss fram i trafiken?

  • Publicerad 20:05, 16 maj 2018

1. Hur mycket ska Täby bebyggas?
2. Hur vill ni bevara känslan av en villa– trädgårdsstad?
3. Hur ska man ta sig fram i bil?

Hans Ahlgren (L)

Hans Ahlgren (L)

1. Täby utvecklas och växer och vi välkomnar den utvecklingen.
Samtidigt är det viktigt att slå vakt om alla de världen som gör Täby till en attraktiv kommun. Bebyggelse och förtätning i alla ära men det ska vara trivsamt också.

2. När vi bygger måste vi bevara kulturhistoriskt intressanta byggnader och miljöer samtidigt som vi måste bli bättre på att visualisera hur en tänkt utbyggnad ska se ut och då kunna göra det innan vi tar ett beslut. Vi ska bygga nära kollektivtrafik. Utgångspunkten är att vi i grund och botten inte ska bygga i villaområdena.
 
3. Man måste titta över trafiken innan man tar ställning till byggplaner. Man kan jobba med breddning av vägar och jobba med olika typer av trafikljuslösningar. Även ha tunnlar för gångtrafikanter och bygga ut med ytteliggare bilfält. Den största trafikutmaningen är att vi måste vända på upplägget. Framkomlighet först och byggplaner sen. Vi behöver ha bra kollektivtrafik men man måste även kunna ta sig fram via bil. Redan nu satsar vi på Roslagsbanan och i framtiden hoppas jag att man kan förlänga roslagsbanan till Arlanda.

Annica Gryhed (S)

Annica Gryhed (S)

1.Alla partier har skrivit under på Svergeförhandlingen för att få bättre förbindelser in till stan. Det är vi från socialdemokraterna för, likt andra partier. Vi tycker det är viktigt att Täby är med och bidrar till bostadsbristen. Sen vill vi öka den sociala hållbarheten i Täby med en omsorg om god miljö.

2. Socialdemokraterna likt alla de andra partier är överens om att Täby ska utvecklas till en regionskärna. Stora delar kommer ändå att vara kvar som en villaträdgårdsstad. Men vi har en skriande bostadsbrist som vi måste tänka på.

3. Man måste titta på om det behövs fler körfält och om man måste lägga om av- och påfarter. På vissa strategiska ställen måste man utöka med fler körfält eller leda om trafiken så den delar sig. Man måste absolut jobba med det, men vi från Socialdemokraterna menar att det inte bara handlar om återgärder för bilister utan vi måste främja kollektivtrafiken. Om befolkningen växer så tror vi att det långsiktigt behövs tunnelbana och utökade tvärförbindelser mot Sollentuna och Kista.

Thore Wiberg, SD-. Foto: Pressbild

Thore Wiberg (SD)

1. Vi tycker att det är en hejdlös utbyggnad nu. Täby ska växa i en normal takt. Vi anser att Täby är ett villasamhälle och nu förvandlar man det till något som liknar Solna. Vi är inte emot utbyggnad men det ska vara med sans och vett.

2. Det vill vi göra genom att inte förtäta som man har tänkt göra nu. Vi vill att man bevarar grönområden och inte bygger flerfamiljsbostäder utan villor som man exploaterar. Det byggs fult idag. Man ska ha tydligt tänk kring estetiken så det blir trevlig och tilltalande för de som bor i Täby. Vi brinner för de här bitarna. Det måste passa in i miljön som finns här.

3. Ja det är kärnfrågan. Vi vill ha stop på utbyggnaden. Det kommer sluta med trafikinfarkt. Den starta trafikutmaningen är att vi har ett vägsystem från 50-60 talet. Vår vision är att man inte bygger så våldsamt, för då får man in mer biltrafik. Man satsar fel idag, men har byggt cykelbanor som ingen cyklar på till exempel. Vi tror att bilen i lång tid framöver kommer vara en viktig del för Täbyborna och då måste man satsa på att göra framkomligheten bättre, bygga ut trafiksystemet och lägga till filer. Norrortsleden ska byggas ut så att det finns två filer i vardera riktning samt fler filer på E18.

Annica Nordgren (C) Foto: Jens Sjunnesson

Annica Nordgren (C)

1. Det är svårt att ge ett kvantitativt svar på det. Vi har en överenskommelse enligt Sverigeförhandlingen och ambitionerna ligger med det. Vi har sagt att vi vill bygga i kollektivtrafiknära lägen. Vi måste beakta kvalité och vi får inte bebygga bort miljövärlden. Allt vi gör nu måste vi ha uppmärksamhet på och vi måste göra rätt från början.

2. Vi vill bygga kollektivtrafiknära och bevara grönstråk. När vi bygger nya områdena så måste vi utveckla de gröna värdena och friluftslivet. Vi måste bygga bort de barriärer som vi har, det ska vara enkelt och lätt att ta sig ut i vår värdefulla natur. De är lika viktig att vi bygger för de som är nya i Täby som för de som finns i Täby nu.

3. Då får man göra olika saker, så som högerfält, öppna alternativa vägar, bygga bort barriärer och se till så att man har kollektivtrafikkörfält. Man får inte försämra framkomligheten. Vi måste få till Roslagsbanan, den måste bli fullt utbyggt och vi måste få till fler tvärkommunikationer och fler kommunikationer inom kommunen. Det ska vara så attraktivt med alternativen så man väljer bort bilen.

Johan Algernon

Johan Algernon (M)

1. Vi vill bevara halva Täby grönt och därför vill vi att bostadsutvecklingen främst sker i de centrala delarna. Samtidigt värnar vi om de småhus- och villaområden som finns i kommunen idag.

2. Vi vill ha trädgårdsstaden kvar men vi vill även se en tät, grön och blandad stadsbebyggelse i centrala Täby. Vi jobbar med en översiktsplan där vi i dialog med Täbyborna vill hitta vår identitet när vi bygger i Täby. Många Täbybor har valt att flytta just hit på grund av att Täby är ”stan på landet”. Den mark som finns i centrala Täby rymmer den bostadsutveckling som vi planerat. Vi vill inte se en exploatering i våra villaområden.

3. Det är viktigt att säga att utan bilen stannar Täby och trafiken måste fungera alla tider på dygnet. I takt med att kommunen utvecklas så måste vi investera i infrastruktur för att förbättra framkomligheten. På Stora Marknadsvägen och Bergtorpsvägen gör vi åtgärder med fler körfält, färre signaler och planskilda gång och cykelstråk. Roslagsbanan kommer få en näst intill fördubblad kapacitet. Vi vill även förlänga Roslagsbanan till Arlanda och driver också på för bättre kollektivtrafik västerut, samt att vi behöver fler direktbussar från platser som inte ligger nära en station på Roslagsbanan.

Camilla Brodin (KD)

Camilla Brodin (KD)

1. Som vi Krisdemokrater säger "Täby ska växa men inte så det knakar". Trafiksituationen är en av Täbys största utmaningar. Täby ska bara växa om trafiken klarar det. Det är viktigt när vi planerar det nya täby att man ser med ett helikopterperspektiv på Täbys trafik. Utveckling behövs men vi ska växa på ett bra sätt.
 
2. Här gäller det att vi har en ansvarsfull utbyggnad. Vi måste bygga blandat och man måste ställa krav på arkitekturen. Man kan även titta på hur vi får till en flyttrotation, då det är många som bor ensamma i sina villor. Men det är inget kommunalt beslut utan där krävs det att vi tittar på det och att vi skickar de signalena till våra rikspolitiker.
 
3. Man får inte planera bort bilen. Vi är en kommun som till viss del är bilberoende vilket gör att vi behöver en bra trafikplanering. Täby ska bara växa om trafiken klarar det. Alla tre trafikslagen måste fungera. Vi behöver välkomna fler arbetsplatser som motsvarar vår befolknings utbildningsnivå för att till exempel minska belastningen på E18. Vi kan behöva en anropsbar kollektivtrafik samt titta på hur andra kommuner arbetar. Det folk är mest irriterar sig på är trafiken till och från Täby centrum, vissa tidpunker. Därför måste vi öppna upp mer vägar till och från Täby centrum. Vi måste även planera för tvärförbindelser mellan Roslags Näsby och Kista och att vi även förlänger Roslagsbananan till Arlanda.

Eva Petherus (MP)

Eva Petherus (MP)

1. Täby behöver vara minst halva Täby grönt för att säkra den inre hållbarheten hos våra barn och medborgare. För att detta ska kunna fungera så behöver det förtätas på de ytor som redan har bebyggts och i närheten av kommunikationer.

2. Oavsett i vilket område du bor i Täby ska du ha nära till en stadspark, lekpark och ett grönområde där du kan andas frisk luft och hämta kraft. Våra sjöar är oaser för rekreation för våra Täbybor oavsett sommar eller vinter. Därför ska de hållas friska, göras mer tillgängliga och nya badplatser ska anläggas.

3. Vi vill bygga ut kollektivtrafiken med ökad turtäthet och ökade busslinjer mellan stadsdelar i Täby samt kommunerna för minskad klimatpåverkan. Exempelvis en stadsdel som Täby Park som är under utveckling där vill Miljöpartiet prioritera kollektivtrafiken för att minska bilberoendet och skapa ett hållbart resande. Ju fler täbybor som kan välja miljövänliga transportmedel desto bättre för hälsan, klimatet och för de som måste ta bilen. Därför fortsätter vi satsa på bättre kollektivtrafik och fler cykelvägar.

Hej!

Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter.

Håll dig till saken. Håll god ton. Du ansvarar själv för att ditt inlägg inte bryter mot svensk lag.

Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.

Äldreboendets nya medarbetare: Robotsälen

Nyheter "Om du är mjuk och klappar den så ger den ifrån sig fina ljud" Gos med robotsäl och en virtuell cykeltur i de boendes gamla kvarter. Det är två av de tekniska metoder som ska öka livskvaliteten för de äldre på Attundagården.fredag 22/3 15:58

De bor — i ett växthus

Nyheter Naturhuset i Brottby som lagrar energi 145 kvadratmeter inomhusyta och 275 kvadratmeter utomhus. Ja, så stort blir det när man bor i ett växthus. Kanske har du sett familjen Wallentinus-Pettersson spektakulära boende i Sundby, Brottby?...fredag 22/3 15:36