Den gröna väggen längst ner på Polarisvägen i Skälby kan om några år bytas mot lägenhetshus, något som har väckt protester i området. Foto: Stella Papapanagiotou

Järfällabor rasar mot husbygge i Stockholm

Nyheten att Stockholms stad planerar för 240 hyreslägenheter längs Växthusvägen i Hässelby villastad har väckt protester – i Järfälla. Anledningen: de planerade husen balanserar precis på kommungränsen.

  • Publicerad 11:39, 2 okt 2018

Stockholms stad planerar för 240 hyreslägenheter längs Växthusvägen i Hässelby villastad. Förra veckan fick det kommunala bostadsbolaget Svenska bostäder markanvisningen och det som planeras är så kallade Stockholmshus (se faktaruta).

Växthusvägen kan få 240 nya hyresrätter

Sedan nyheten publicerades har exploateringskontoret i Stockholm fått ta emot ett flertal skrivelser från upprörda personer – i Järfälla.

– Det har kommit en hel del skrivelser från boende i Järfälla, varav en protestlista med flera namn. En samfällighet i Skälby har också skrivit in och protesterat, säger Margaretha Larsson Almqvist, handläggare på exploateringskontoret i Stockholm.

Endast en person som bor på Stockholmssidan i Hässelby har hört av sig samt några där adress inte framgår.

Precis på kommungränsen

Anledningen är enkel: Marken där lägenheterna är tänkta att byggas ligger formellt i Stockholm, men rent geografiskt på Järfällasidan av Växthusvägen. Idag utgörs marken av ett skogsparti, som är som en grön mur mellan radhus- och villagatan Polarisvägen i Skälby, och trafiken på Växthusvägen.

Även till redaktionen har det kommit mail från missnöjda Skälbybor.

– Detta mastodontprojekt känns som en total exploatering av Järfälla som kommer få alla konsekvenser, samtidigt som Stockholm får alla intäkter av markförsäljning samt skatter, skriver en Skälbybo.

– Det är Järfällasidan, Skälby-borna, som påverkas. Och vi som flyttat hit har ju gjort det för att det är lugna kvarter där barnen kan leka på gatorna och med grönområden nära, skriver en annan.  

Ökat buller, mer trafik, att områdets karaktär ändras och sämre miljö för barnen på Polaris förskola, som ligger alldeles intill skogspartiet. Det är argument som återkommer både i mailen och i en lång tråd i den lokala Facebookgruppen Det händer i Skälby Järfälla.

Även positiva röster

Men på Facebook hörs även positiva röster som pekar på bostadsbristen, lyfter att det behövs fler hyresrätter och ser förslaget som en möjlighet till bättre kollektivtrafik om fler flyttar dit.

Enligt Margaretha Larsson Almqvist har Stockholm ännu inte varit i kontakt med Järfälla kommun om projektet.

– Det sker först i samband med detaljplaneprocessen. Då skickas förslaget sannolikt till Järfälla på remiss. De Skälbybor som bor närmast kommer också i vanlig ordning att kontaktas eftersom de är sakägare. Det har ingen betydelse att de bor i en annan kommun, säger Margaretha Larsson Almqvist.

Start-PM för att börja utreda projektet väntas tas i stadsbyggnadsnämnden under hösten.

Förskolan Polaris ligger på Järfällasidan intill kommungränsen. Skogspartiet till höger i bild tillhör Stockholms stad. Här planeras hyreslägenheter.

Det här är Stockholmshus

Konceptet Stockholmshus togs fram 2015 för att kunna bygga snabbare – och billigare – som ett led i att minska bostadsbristen i staden.

Som vi tidigare har berättat kommer hyrorna för lägenheterna ändå att bli högre än planerat. En normaltrea beräknas få en hyra på 10 000 kronor i månaden.

Stockholm Direkt