Process. Lägenheterna har överklagats gång på gång. Nu beviljar högsta instans prövningstillstånd. Foto: Svenska Bostäder

Kritiserat Ängbybygge tas upp i domstol

Under onsdagen tog mark- och miljööverdomstolen upp överklagandet av de så kallade Snabba husen som planeras byggas i Norra Ängby. Nu beviljar domstolen prövningstillstånd.

  • Publicerad 16:51, 21 nov 2019

2014 startade planerna på att bygga 134 ungdomsbostäder vid Bergslagsvägen i Norra Ängby, under konceptet Snabba hus. Lägenheterna, gjorda av flyttbara moduler, anläggs på tillfälligt bygglov. Ett tillfälligt bygglov – till skillnad från ett permanent – behöver ingen detaljplan, och gäller som längst i 15 år.

Men boende i området var minst sagt kritiska till planerna, och det beviljade bygglovet överklagades upp till högsta instans, mark- och miljööverdomstolen.

Ungdomsbostäderna i Norra Ängby överklagas – igen

Byggherren Svenska bostäder bestämde sig då för att skicka in ett reviderat bygglov, där bland annat våningsantalet minskat. Bygglovet godkändes av stadsbyggnadsnämnden i april tidigare i år.

Beviljas prövningstillstånd

Igår, onsdag, stod det klart att mark- och miljööverdomstolen beviljar prövningstillstånd, vilket innebär att domstolen kommer att ta upp målet till prövning.

Enligt Ylva Osvald, hovrättslagman, har svaret skickats till motparterna, stadsbyggnadsnämnden i Stockholms stad och Svenska bostäder, samt de klagande.

– De ska alla få möjlighet att komma med kommentarer så att domstolen får det utrett. När det är färdigkommunicerat fattar domstolen beslut.

Grannar kritiska

Per Axberg och hans fru bor vid den tilltänkta platsen för bygget. Det är dem som tillsammans med Norra Ängby Trädgårdsstadsförening fått prövningstillstånd på sitt överklagande.

– Man går runt plan- och bygglagen genom att kalla det för tillfälligt bygglov. Aktörerna döljer inte heller att avsikten är att de ska stå där permanent, säger Per Axberg.

På Svenska bostäders hemsida går det att läsa att modulerna "går att flytta ett par gånger under sin livstid, men målet är förstås att de en dag kan stå kvar permanent."

Per Axberg tolkar det som att lägenheterna kan komma att stå kvar även efter att bygglovet har gått ut, på grund av att det helt enkelt är för mycket jobb med att ta bort dem.

Nu avgörs "Snabba husens" öde i Norra Ängby

Den 1 maj 2017 skedde en lagändring, vilket utökar möjligheten att ge tidsbegränsade bygglov för bostadsändamål. Det innebär att vid bedömning om bygglov ska beviljas, ska fokus ligga på om platsen kan återställas, och inte om behovet av åtgärden är tillfälligt, som det tidigare varit.

Lagen upphör dock att gälla 1 maj 2023.

– Om 10-15 år sitter det ett annat styre som gör bedömningen att det inte är ekonomiskt försvarbart att ta bort husen. Det står enkelt uttryckt att man ska kapa pålarna en meter under marknivå, men för att kunna kapa dem måste man bila bort betongplattan man gjutit säger Per Axberg.

Per Axberg är positiv till mark- och miljööverdomstolens besked om prövningstillstånd.

– Jag hoppas givetvis på att bygget inte blir av.

Byggherren: "Fortsatt positiva"

Projektledaren Dennis Ericson på Svenska bostäder skriver i ett mejl att i överklagandet har en felaktighet i bullerutredningen noterats.

– Vi utreder just nu detta tillsammans med ansvarig konsult och entreprenör, och kommer att ta fram en reviderad rapport och åtgärdsplan. Svenska Bostäder ser fortsatt positivt på möjligheterna att komma vidare med produktionen, skriver Dennis Ericson.

Enligt Ylva Osvald kan det dock dröja flera månader innan den slutliga domen kommer.

Vad händer med projektet under tiden?

– Bygglovet är inte klart. Man får börja bygga, men då gör man det på egen risk. I värsta fall kan man behöva riva det, säger Ylva Osvald.

Prövningstillstånd

Mark- och miljööverdomstolen kan ge prövningstillstånd om det:

1. Kan finnas anledning att ändra mark- och miljödomstolens avgörande; behövs för att mark- och miljööverdomstolen bättre ska kunna bedöma om mark- och miljödomstolen dömt rätt;

2. Är viktigt att mark- och miljööverdomstolen prövar målet för att mark- och miljödomstolarna ska få vägledning inför framtida bedömningar av liknande frågor;

3. Annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet.

Källa: Mark- och miljööverdomstolen

Visa merVisa mindre