Omdiskuterat förslag. Planerna för bygget av ett kraftvärmeverk i Lövsta får kritik av länsstyrelsen. Illustration: Liljewall arkitekter

Länsstyrelsen: Brister i planen för Lövsta

I Lövsta planerar staden och Stockholm Exergi att bygga ett kraftvärmeverk. Nu försenas projektets ansökan om miljötillstånd efter att detaljplanen fått kritik från länsstyrelsen och miljöförvaltningen.

  • Publicerad 16:29, 8 aug 2019

För att bygga det planerade kraftvärmeverket i Lövsta drivs två olika processer – en där staden tar fram en detaljplan för området, och en där Stockholm Exergi ansöker om miljötillstånd för själva kraftvärmeverket.

Efter detaljplanens samrådsperiod där boende, organisationer och intressenter kan komma med synpunkter på förslaget, riktade länsstyrelsen kritik mot ett flertal punkter. De menade framförallt att de inte kunde göra en korrekt bedömning av förslaget innan ett antal saker hade redovisats mer utförligt.

Se bilderna: Här vill staden placera nya Lövstaverket

Länsstyrelsen ansåg bland annat att detaljplanen inte tillräckligt tydligt visade hur dricksvattentäckter skulle kunna påverkas och hur föroreningarna i marken kan komma att påverka människors hälsa och säkerhet i samband med projektet.

Totalt lyfte länsstyrelsen elva områden som behövde kompletterande undersökningar och underlag.

Även miljöförvaltningen, som i stort ser positivt på det planerade kraftvärmeverket, har pekat på mer eller mindre samma brister i detaljplanen. De skriver att vissa saker måste klargöras så att förslaget "inte innebär en oacceptabel påverkan på Mälaren som dricksvattentäkt, miljön eller människors hälsa."

Förslaget: Hit kan Lövstabadet flyttas

Så vill de stoppa nya Lövstaverket

Miljöansökan skjuts upp

Synpunkterna på detaljplanen gör att Stockholm Exergi väljer att lägga mer tid på sin miljötillståndsansökan, som var planerad att lämnas in till mark- och miljödomstolen i juni. Nu siktar man istället på att ansökan ska vara klar i september.

– Det är viktigare att det blir rätt än att det går fort. Det är bättre att de experter vi har som hanterar de här frågorna får jobba klart med att ta fram alla underlag. Vi lämnar in ansökan när det är klart, säger Ulf Wikström, hållbarhetschef på Stockholm Exergi.

Han säger att de synpunkter länsstyrelsen och miljöförvaltningen har är den typen av frågor som Stockholm Exergi själva från början sagt att de måste ha klargjort innan bygget sätts igång.

– Vi har genomfört många utredningar och det är fortfarande många som pågår. Det länsstyrelsen efterfrågar är främst fördjupande analyser. Vi måste visa att vi kan genomföra projektet på ett säkert sätt, och vi kommer ta fram ett underlag som visar det, säger Ulf Wikström.

Det inte är säkert att tidsplanen för de två processerna kommer försenas av de inkomna synpunkterna, menar Ulf Wikström, utan han räknar fortfarande med att detaljplanen godkänns 2020 och att projektet kommer fortlöpa som planerat.

Planen: Här kan Hässelbys nya värmeverk hamna

Här är tidsplanen för nya Lövstaverket:

I april 2018 beslutade exploateringsnämnden om start-PM och i maj samma år började stadsbyggnadskontoret arbetet med att ta fram en ny detaljplan.

I april till juni 2019 genomfördes samråd för antagande av detaljplanen och i maj samma år hölls ett samrådsmöte rörande miljötillståndsansökan.

2020: Den nya detaljplanen ska antas och projektet får miljötillstånd. Då kan man ansöka om bygglov.

2022: Då är målet att kolet i Värtahamnen ska börja fasas ut. En förutsättning är enligt Stockholm Exergi att Lövstaverket byggs för att det ska kunna ske.

2023: Lövstaverket ska öppna.

2024: Hässelbyverket stängs ner och marken saneras.

2025: Staden får tillgång till marken i Hässelby strand och kan börja arbetet med de 1500 planerade bostäderna på platsen.

Visa merVisa mindre
Stockholm Direkt