22 ekar. Sundby gårdsvägs allés ekar riskerar kortare liv efter Huddinge kommuns åtgärder. Foto: Länsstyrelsens polisanmälan

Länsstyrelsen polisanmäler Huddinge kommun

Huddinge kommun har lagt om en bilväg i en biotopskyddad allé i Sundby utan att invänta tillstånd från Länsstyrelsen. Flera av alléns 22 ekar har skadats i arbetet och riskerar nu ett kortare liv.

  • Publicerad 11:18, 12 apr 2019

Förra sommaren ansökte Huddinge kommun hos Länsstyrelsen om att lägga om vägen och samtidigt beskära ekarna i allén längs med Sundby gårdsväg. Men när Länsstyrelsen bad om kompletteringar i ansökan visade det sig att arbetet redan var utfört.

Länsstyrelsen tror att arbetat kan ha skadat alléns 22 gamla ekar som nu riskerar ett kortare liv.

"Att arbetet i allén utfördes innan dispens givits innebär i sig inte ett hot mot alléns betydelse för växt- och djurlivet. Länsstyrelsen bedömer dock att de skador som konstaterats på träden i vissa fall kan komma att påverka trädens vitalitet negativt och kan medverka till att trädens livslängd förkortas", står det i Länsstyrelsens polisanmälan.

Det är huvudsakligen trädens stambaser och rötterna som kan ha tagit skada, eftersom ett tjockt lager stenkross har lagts runt trädens stammar.

"Det tar lång tid (flera tiotals år) innan ett nyplanterat träd utvecklar höga naturvärden som äldre träd har och därför är det viktigt att undvika skador på gamla alléträd."

Hade kunnat undvikas

Vidare skriver Länsstyrelsen att skadorna hade kunnat undvikas. Om Huddinge kommun hade inväntat tillståndet hade Länsstyrelsen kunnat besluta om försiktighetsåtgärder och i vissa fall förbud.

Länsstyrelsen anser att Huddinge kommuns agerande är ett brott mot områdesskyddet i enlighet med miljöbalken.

Alléträd omfattas av biotopskyddet

Alléer och alléträd omfattas av miljöbalkens biotopskydd. Regleringen finns för att skydda växter och djur vars fortlevnad är hotad. Alléträd kan bland annat ha stor betydelse för lavar, sampar och insekter som lever på och i träden.

Inom biotopskyddsområden får man göra sådant som kan skada naturmiljön. Därför behövs dispens från Länsstyrelsen om man till exempel vill schakta intill träden eller avverka dem. Dispens får bara ges om det anses finnas särskilda skäl.

Visa merVisa mindre