Nybroplan är en av platserna som staden ska se över nästa år. Foto: Erik Simander/Arkivbild

LISTA: Här ska det bli bättre för cyklister i Stockholm

Stockholm stads plan för att skapa bättre förutsättningar för cyklisterna.

  • Publicerad 19:00, 10 dec 2019

Sedan tidigare har det grönblåa styret i Stockholm beslutat att lägga 1,5 miljarder för bättre framkomlighet för cyklister och gående de kommande fyra åren.

Trafiksituationen vid en tredjedel av alla gatujobb får underkänt

Nu har trafikkontoret presenterat sin plan för vilka cykelprojekt som prioriteras kommande år. Förutom projekten på listan i verksamhetsplanen för nästa år kan ytterligare tillkomma eller finnas med sedan tidigare beslut.

Trafikljuset som förvillar i City har byggts om

Som exempelvis test med "all-grönt" eller svänga höger vid rött, där trafikkontoret fortfarande utreder platser. Projektet beräknas genomföras under nästa år.

Här ska det blir bättre för cyklister

BLIR KLARA ELLER BYGGS

Lidingövägen: Breddade gång- och cykelbanor på båda sidor. Delar av har öppnat och hela projektet är planerat att avslutas nu i höst. Samordnas med cykelbanebygget på Tegeluddsvägen.

Torsgatan: Enkelriktade cykelbanor med upphöjda passager vid korsningar mellan Norra Bantorget och Sankt Eriksplan. Etapp 1 ska var klart i höst. Etapp 2 ska vara klart under sommaren 2020.

Örbyleden:  Ny cykelbana utmed norra sidan mellan Lingvägen och Nynäsvägen. Projektet är försenat men ska färdigställas under 2020.

Hässelbystråket, Åkeshov-Brommaplan: Dubbelriktad cykelbana längs Bergslagsvägen från cirkulationsplatsen, inklusive hastighetssäkrad passage, till Brommaplan. Utbyggd cykelparkering. Ska stå klart 2020.

Akallastråket: Dubbelriktad gång- och cykelbana byggs av Trafikverket. Gångbro över Akallalänken ersätts med signalreglerat övergångsställe. Gång- och cykelbanan öppnade i april i år men den södra delen har ännu en tillfällig lösning på grund av grunt förlagda elledningar. Även en del arbete vid Akallalänkens anslutning mot Hjulstastråket återstår.

Bromstensvägen: Ny gång- och cykelbana på norra sidan, samt avsmalning av körbanan. Etapp 1 mellan Gamla Bromstensvägen och Herdevägen är klar. Etapp två mellan Herdevägen och Logvägen ska starta 2020.

Bällsta bro: Enkelriktade cykelbanor i båda riktningarna, körfält smalnas av. Ska byggas och stå klart 2021.

Badstrandsvägen-Essingeringen: Ny cykelkoppling på Essingeringen mellan Badstrandsvägen och påfarten till gång- och cykelbron till Alvik. Ökad trafiksäkerhet. Planerad byggstart våren 2020.

Vasagatan: Nya och breddade cykelbanor och gångbanor med mera. Etapp 1 klar. Hela arbetet ska vara klart 2022.

Spånga station: Ny cykelbana längs västra sidan av Spånga Stationsväg och Bromstensvägen förbi Spånga station. Planerad byggstart 2020, men kan senareläggas då arbetet måste samordnas med trafikförvaltnignen.

Sandåkravägen: Ny cykelbana längs pendlingsstråket från Älta och Tyresö förbi Sandåkraskolan mot Gubbängens trafikplats och vidare mot centrala Stockholm. Byggstart hösten 2020 och ett år senare.

Mariebergsgatan och Igeldammsgatan: Dubbelriktad cykelbana längs Igeldammsgatan, enkelriktad cykelbana på Mariebergsgatan söderut och framkomlighetsåtgärder i korsningen Mariebergsgatan-Drottningholmsvägen. Planerad byggstart hösten 2020, klart ett år senare.

Upplandsgatan: Bättre framkomlighet och trafiksäkerhet genom enklare åtgärder utreds under 2019. Ska genomföras 2020.

Störtloppsvägen:  Ny dubbelriktad cykelbana utreds. Preliminär byggstart 2020, då kan den stå klar 2021.

Finspångsgatan: Bättre cykelkoppling mellan nya cykelbanan längs Mälarbanan och befintlig på Bromstensvägen väster om Spånga station utreds. Planerad byggstart 2020.

Framkomlighetsåtgärder och trafiksäkerhet: Flera punktinsatser vid korsningar längs pendlingsnät ska göras under året, främst i Västerort där cyklister ska få företräde över vägen.

Sockenvägen vid Sockenplan och Älvkällevägen: Tänkbara åtgärder för bättre cykellösningar utreds. Planeras att genomföras 2020.

Hinder på gång- och cykelvägar: Över 100 platser har identifierats. Under året ska det analyseras om hindren behövs eller kan tas bort. Behövs de ska de byggas om enligt stadens nya riktlinjer.

Trimning av trafiksignaler: Punktinsatser som nya stolpar, flytt av stolpar och trimning av cykelgröntider för att skapa bättre framkomlighet.

Cykelparkering: Cirka 2100 cykelparkeringsplatser planeras att byggs över hela staden 2020.

Cykelvägvisning: Test med utvecklad utmärkning längs vissa pendlingsstråk.

UTREDS/PLANERAS

Götgatan: Ska gestaltas om när trafikförvaltningen måste renovera tätskiktet på tunnelbanan. Inriktningsbeslut ska tas 2020. Byggstart beräknas till 2022.

Gullmarsplan-Tegelbacken-Odenplan:  Utredning av ett sammanhängande cykelstråk på sträckan pågår. Både förslag på lösningar på kort sikt, med tanke på Slussenbygget, och lång sikt ska tas fram.

Cykeltunnel Fruängsbanan: En gång- och cykeltunnel planeras genom banvallen i höjd med Västertorps t-banestation. Projektet är försenat, samtal med trafikförvaltningen om avstängning av tunnelbanan pågår. Tidigast byggstart 2021 men osäker tidplan.

Cykelbro mellan Gamla Stan och Tegelbacken: Uppdelat i två delar, en är breddning av kajen utmed Riddarholmskanalen. Den andra delen är både alternativ med en pontonbro intill Centralbron väster och Strömsborg, eller breddad cykelbana på Vasabron.

Cykelstråk mellan Nybroplan till Valhallavägen: Utredning av flera tänkbara cykelstråk mellan Valhallavägen och Stureplan/Nybroplan pågår

Västberga Allé: Framkomlighetsåtgärder och förbättrad trafiksäkerhet mellan bron över stambanan och Årstabergsvägen/Södertäljevägen. Inriktningsbeslut under vintern 2019/2020

Engelbrektsgatan: Dubbelriktad cykelbana på östra sidan, parkeringsplatser tas bort. Inriktningsbeslut taget. Genomförandebeslut väntas under 2020. Byggstart planerad till våren 2021.

Folkungatan-Slussen: Bättre framkomlighet ska utredas, både för cyklister och gående. Budgetuppdrag 2017.

Surbrunnsgatan: Att göra om gatan som cykelgata utreds.

Nybroplan: Cykelpassager och övergångsställen ska rätas ut och trafiksignalerna ska ses över. Cykelbanan på norra delen av Raoul Wallenbergs torg breddas och flyttas något för att skapa bättre plats för gående och cyklister. Hur gångstråket genom Berzelii Park kan göras tydligare ska utredas. Inriktningsbeslut planerat till 2020.

Källa: Trafikkontoret

Visa merVisa mindre