ÖVERENS. Luana Abraha, David Martin och Parsa Gohair är överens med läraren Anna Forslund om att mobiler är en del av dagens samhälle. Det gäller bara att hantera dem på rätt sätt. Foto: Leif Oldenburg

Mobilförbud i skolan en het valfråga

En bra hjälp i skolarbetet eller ett orosmoment i klassrummet som i värsta fall kan leda till mobbning? Från nästan ingenstans dök frågan om mobilförbud i skolan upp som en het valfråga.

  • Publicerad 19:23, 14 apr 2018

Det finns större problem i dagens skola än mobiler.

Liberalerna och Socialdemokraterna på riksplanet har redan stuckit fram hakan och uttalat sig för ändringar i skollagen som möjliggör ett nationellt förbud mot mobiler i klassrummen.

Partierna verkar ha stöd av lärarkåren. I en undersökning utförd av Enkätfabriken på uppdrag av Telenor ansåg 77 procent av lärarna att ett mobilförbud i skolan är bra, 51 procent tyckte att det är väldigt bra.

Nästan nio av tio skolor, 88 procent, har redan någon form av regler. Åtta procent av de tillfrågade skolorna hade infört totalförbud mot mobiltelefoner under skoltid.

Men än så länge är det rektorn, inte politikerna, som bestämmer hur eleverna ska hantera sina mobiler.

– En del lärare kanske är hjälpta av ett förbud, men jag ser det framför allt som en ledarfråga i klassrummet. Det finns större problem i dagens skola än mobiler, säger Curt Ohlsson, rektor på Bergshamraskolan.

Anna Forslund är svensklärare på samma skola och har följt debatten noga. Bit för bit har hon svängt från att vara helhjärtat för ett förbud till en mer kompromissvänlig hållning.

– Fram till nyligen var jag stenhårt för ett förbud. Framför allt är det riskerna för mobbning som har gjort mig upprörd. Men jag har tänkt om lite. Vi måste erkänna att tekniken har utvecklats. Att lära ut ett bra förhållningssätt till mobiler är kanske viktigare än förbud.

David Martin, 16, Parsa Gohair, 13, och Luana Abraha, 14, går i olika klasser på Bergshamraskolans högstadium och är helt överens. Mobiler stör inte och ett förbud skulle bara orsaka problem och irritation.

– Det finns ingen som sitter och kollar i mobilen på lektionerna. Det kanske har hänt någon gång, men då har läraren sagt till och eleven har fått lämna ifrån sig mobilen, säger Luana.

– Enstaka personer kanske använder mobilen på fel sätt. Men då ska man koncentrera sig på dem i stället. Det är fel att alla drabbas, säger Parsa.

Tvärtom anser alla tre att mobilerna underlättar skolarbetet.

– Ibland fungerar mobilerna bättre än datorerna vi har här på skolan. Dessutom kan man ta en bild om läraren har skrivit mycket på tavlan, säger David.

Under vissa lektioner är det till och med tillåtet att lyssna på musik i hörlurar.

– Jag koncentrerar mig bättre då. Speciellt under bildlektionerna säger Luana.

Men en stor del av ungdomarnas mobilvärld når inte ut till vuxna. Efter metoo-upproret spreds ett kedjebrev på snapchat att december skulle vara en ”tafsarmånad”.

– Jag hade ingen aning om det förrän en elev berättade, säger Anna Forslund.

Kedjebrevet fick aldrig fäste i Bergshamraskolan.

– Men det är just sådana embryon till mobbning som är farliga. Allting sprids så snabbt i mobiler, säger Anna Forslund.

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Marianne Damström Gereben (L) har inte fått några signaler om att mobiler skulle vara ett problem i Solnas skolor. Staden har dessutom inlett ett samarbete med organisationen Friends.

– Syftet är att förebygga mobbning och trakasserier. Det viktiga är att skapa ett förtroende mellan barn och vuxna, att eleverna vågar berätta vad som händer i deras mobilvärld, säger hon.

Att mobiler spelar en stor roll i ungdomars värld råder det inget tvivel om. David, Luana och Parsa har glömt både det ena och andra hemma. Men ingen har gått till skolan utan mobil.

MER Partierna om mobiler i skolan

Ska mobiler förbjudas i klassrummen? Så här svarar de tio partier som ställer upp i Solnas kommunalval.

Solnapartiet: Solnapartiet är ett lokalt parti som verkar för att sätta solnaborna i förarsätet igen. Frågan om mobilen i klassrummet är inte en lokalpolitisk fråga. Den löses bäst av de som är verksamma i skolan, och skolan har redan idag möjlighet att sätta egna regler. När det gäller sakfrågan: mobilen kan vara ett kraftfullt pedagogiskt verktyg eller en irriterande störfaktor – allt beror på vad den används till.

Vänsterpartiet: Digitaliseringen av skolan är positiv och där kan mobiler ingå. Däremot får mobiler inte störa undervisningen. Skolverket är redan i dag tydligt med att lärare får omhänderta mobiler som stör. Vänsterpartiet vill att det ska vara upp till varje skola att välja hur man hanterar frågan. Att lagstifta om mobilförbud är teknikfientligt. Unga behöver mer kunskap, inte fler förbud.

Centerpartiet: Studiero för eleverna i skolan är en viktig fråga. Det underlättar både inlärningen och skapar trygghet. Den nya skollagen ger förutsättningar för att skapa trygghet och studiero i skolan. Om mobiltelefoner stör finns redan idag möjligheten att hantera det. Vi tycker det är upp till skolorna själva att besluta. Det är inte ett beslut som bör fattas av politiker.

Liberalerna: Nej, mobiler ska inte förbjudas genom nationell lagstiftning. Idag finns redan möjligheten i skollagen för rektorer att besluta om ordningsregler (inklusive mobilförbud) och vi vill att det även framöver ska vara upp till varje rektor och lärare. Vi tror att professionen själva kan klara detta, däremot ska vi som politiker stötta.

Sverigedemokraterna: Vi ställer oss positiva till att läraren får mandatet att införa mobilförbud i sina klassrum. Ett mobilfritt klassrum ger mer tid, fokus, ökad koncentration och bättre resultat. De katastrofala skolresultaten i Solnas skolor (plats 23:e av 26 i länet) pekar på behovet av ökade ekonomiska resurser och andra åtgärder för att förbättra studieresultaten.

Socialdemokraterna: Det är i klassrummet som kunskap uppstår. Det finns fler skäl till att mobiler kan störa i klassrummet. De tar uppmärksamhet från undervisningen samt att de kan föra in hat och hot i klassrummet som skapar otrygghet. När 1 av 4 lämnar grundskolan utan godkänt i alla ämnen måste fokus vara kunskap i klassrummet.”

Moderaterna: Lärare ska kunna kräva mobilfria lektioner. Ordning och reda i skolan ska gälla och för det behövs skickliga lärare. Därför behövs fortsatta satsningar på lärarlöner och kompetensutveckling. Vi är stolta över Solnas lärare som presterar mycket bättre än vad som ofta skrivs i media och på Facebook. Om de vill ha mobilfria lektioner ska det vara självklart. Läraren, inte elever eller regering, ska bestämma över lektionerna.

Kristdemokraterna: Som huvudregel ska mobiltelefoner vara förbjudna i klassrummet. Ibland kan tänkas att mobiltelefoner kan användas i undervisningen och då är det en annan sak. Eleverna är i klassrummet för att lära sig och det är odiskutabelt att eleverna blir distraherade av sina och andras mobiltelefoner som ständigt pockar på uppmärksamheten. Alla som äger en smarttelefon vet att så är fallet.

Miljöpartiet: De som arbetar i skolan vet bäst vad som fungerar just för deras elever. Rektorer behöver därför bestämma hur mobiler ska få användas i sin egen skola. Mobilernas användning bör regleras i skolans ordningsregler som rektorn bestämmer över.

Bergshamrapartiet: Detta måste lösas av lärare och rektor i respektive skola. I vår digitaliserade värld kan mobiltelefoner i skolan från utomstående personer upplevas som ett störande moment. Kritiken mot mobilen är med sannolikhet inte relevant i alla delar. Det finns även fördelar vid arbeten där kunskapsinhämtning kan göras snabbt med mobilen.

MER Det gäller

Det är rektorn och ingen annan som bestämmer ordningsreglerna i en skola och där ingår hur mobiler ska användas.

Kommunen har ingen laglig rätt att införa lokalt mobilförbud, varken i sina egna skolor eller i friskolor inom kommunen.

Socdemokraterna och Liberalerna har uttalat sig för en ändring i skolagen för att kunna införa ett nationellt förbud mot mobiler i klassrummen.

Båda partierna är öppna för vissa undantag från förbudet.

Stockholm Direkt