Att många skolor lyckats få lugn och ro i klassrummen är en viktig del i de goda resultaten, menar Anette Älmdalen, tillförordnad utbildningsdirektör i Botkyrka. Foto: Sacharias Källdén/Botkyrka kommun

Niorna i Botkyrka får bättre resultat

Fler niondeklassare i Botkyrka har fått högre betyg, nått kunskapskraven och blivit behöriga till gymnasiets yrkesprogram under 2019 jämfört med tidigare år. Det visar nya siffror från Sveriges kommuner och regioner.

  • Publicerad 13:53, 5 dec 2019

Den öppna jämförelse som Sveriges kommuner och regioner varje år gör bland kommunernas skolor har visat att resultaten för niondeklassare i Botkyrka har blivit rejält mycket bättre under läsåret 2018 och 2019 jämfört med tidigare år.

Det genomsnittligt meritvärdet, hur många som uppnått kunskapskraven och antalet som blivit behöriga till yrkesprogram har vägts samman och den siffran visar att Botkyrka ligger på plats 72 bland landets 290 kommuner – ett rejält lyft från förra året då kommunen hamnade på plats 142 i jämförelsen.

– Vi har jobbat i flera år med det som vi tror är viktigt för att eleverna ska kunna lyckas i skolan och nu kan vi se att det fungerar, säger Anette Älmdalen som är tillförordnad utbildningsdirektör i Botkyrka.

Arbetet handlar bland annat om att tidigt upptäcka och ge stöd till elever som riskerar att inte uppfylla kunskapskraven. Dessutom har kommunen förstelärare och specialpedagoger som stödjer lärarna.

Jobbat med tryggheten

– Vi har också utvecklat arbetet med trygghet och studiero. Skolan ska vara en plats där elever vill vara och där det är lugnt och tryggt. Det är därför vi har satt upp regler för hur vi ska åstadkomma det, till exempel mobilförbudet, säger Anette Almdalen.

Under året har Skolinspektionen gjort nedslag på flera skolor i kommunen. Men de brister som Skolinspektionen har påpekat har inte direkt koppling till resultaten som den här undersökningen fokuserar på, menar Anette Älmdalen.

– På Malmsjö skola till exempel, där Skolinspektionen har ett pågående ärende, där går det generellt bra för eleverna. På Storvretsskolan har man kunnat öka lärarbehörigheten från 50,8 till 90 procent det senaste läsåret och det vet man är viktigt för resultaten. Men Skolinspektionen tittar inte på betygsresultaten utan på hur skolorna fungerar mer generellt, säger hon.

Viktat resultat

I jämförelsen som Sveriges kommuner och regioner har gjort har resultaten viktas utifrån de olika kommunernas förutsättningar. Det har vägts in faktorer så som föräldrarnas utbildningsnivå, hur många nyinvandrade elever det finns i klasserna och andel elever med behov av ekonomiskt bistånd.

– Den här jämförelsen visar att vi är skickliga på undervisning oavsett skolornas sammansättning. Jag är ganska trött på att man bara tittar på meritvärde, men här tittar man på faktorer som ger en mer fördjupad bild, säger Anette Älmdalen.

Så stor blir notan för Botkyrkas skolstrul

Så här bra gick det för Botkyrkas nior

Utifrån resultaten i skolorna och de olika kommunernas förutsättningar har Sveriges kommuner och regioner tagit fram en modell för hur resultaten förväntas gå.

I den jämförelsen har Botkyrkas niondeklassare klarat behörigheten till gymnasiets yrkesprogram med 6,6 procentenheter mer än förväntat. Det placerar Botkyrka bland de 11 procent av Sveriges kommuner som lyckats bäst under året.

Även vad det gäller kunskapskraven och meritvärden har eleverna i årskurs nio presterat bättre.

Andelen elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen var 2,5 procentenheter högre än förväntat och det genomsnittliga meritvärdet är 10,7 meritpoäng högre än förväntat.

I det sammanvägda resultatet ligger Botkyrka på plats 72 bland landets 290 kommuner.

Visa merVisa mindre