Nya cykelplanen sågas

Det har tagit tid – men äntligen är Solna stads cykelplan klar. Knappt hade planen hamnat på politikernas bord förrän den sågades av oppositionen som kallar dokumentet ”en dammig papperstiger”.

  • Publicerad 09:57, 28 maj 2015

Cykelplanen på drygt 40 sidor är en grundlig genomgång av de viktigaste cykellederna i och genom Solna. I tjänstemannaskrivelsen som längre fram ska utmynna i ett fullmäktigebeslut delas Solnas cykelnät in i tre typer av stråk:

Regionala cykelstråk: Används huvudsakligen av arbetspendlare. Kan utformas som snabbcykelstråk. Framkomligheten prioriteras.

Huvudstråk: Förbinder viktiga punkter inom Solna stad och anknyter även till de regionala cykelstråken. Utnyttjas framför allt av vuxna men även av elever i högstadium och gymnasium.

Lokalstråk: Förbinder lokala punkter inom stadsdelarna. Ska kunna användas av alla som cyklar. Låga krav på framkomlighet.

Fokus i cykelplanen ligger på arbetspendlingen och då framför allt på de regionala cykelstråken, men även de cykelvägar inom Solna stad som i skrivelsen kallas huvudstråk. Enligt en undersökning från 2006 sker fyra procent av det dagliga resandet i Solna med cykel men antalet cyklister ökar hela tiden. Målsättningen är att 20 procent av alla resor i Solna ska ske på cykel år 2030.

I tjänsteskrivelsen från miljö- och byggnadsförvaltningen pekas speciellt tre problemområden ut: Järva krog, Storgatan och cykelförbindelsen norrut mot Sundbyberg och Kista.

Tanken är att den cykelplanen längre fram ska utmynna i ett åtgärdsprogram och en handlingsplan som läggs in i den årliga budgeten. Miljöpartiet är ett av de partier som har drivit frågan om cykelplan hårdast. Men Matilda Baraibar, en av partiets två representanter i byggnadsnämnden, är inte nöjd.

– Det är en dålig plan. Man har hållit på sedan 2012 och fortfarande finns det ingen konkret åtgärdsplan, säger hon.

Hon anser att planen i princip bara är en beskrivning av existerande cykelnät i Solna – ungefär samma dokument som tidigare har skickats ut på samråd. I ett särskilt yttrande kallar V, MP och S cykelplanen för ”ett kraftlöst och tunt strategidokument” och efterlyser en analys av problem och förslag till konkreta förbättringar, bland annat ett avgränsat cykelfält längs Råsundavägen.

Centerpartiets representant i byggnadsnämnden Malin Borg håller med om att det fortfarande finns saker att jobba med. Därför beslöt en enhällig nämnd att skicka planen vidare till tekniska nämnden samtidigt som förvaltningen får titta på de synpuynkter som framkommit.

– Planen är inte helt komplett än, säger Malin Borg.

MER Så reser Solnaborna

Personbil: 48 procent

Kollektivtrafik: 28 procent

Till fots: 17 procent

Cykel: 4 procent

Annat färdsätt: 3 procent

Källa: Nationella resvaneundersökningen RES, 2006

Stockholm Direkt