Laga kraft. Projektet Bromma Boardwalk utmed Bällstaån vann laga kraft i början av oktober. Men vad som händer nu är ännu oklart. Visionsskissen är från 2015. Foto: Illustration: SSM

Omtalat bygge vid Bällstaån får grönt ljus

Efter flera överklaganden har detaljplanen för Bromma Boardwalk vid Bällstaån vunnit laga kraft. Men vad som händer nu är fortfarande oklart.

  • Publicerad 11:40, 22 nov 2019

Det planerade projektet Bromma Boardwalk invid Bällstaån har varit omsnackat.

Efter många turer står det nu klart att detaljplanen antagits.

Tanken är att bostäderna, som går under projektnamnet Vanderbergh 9, ska byggas ovanpå en industribyggnad vid Bällstaån. Den övre delen på den befintliga industribyggnaden rivs för att istället göra plats för bostadshus i fyra till åtta våningar.

Svårsålt i hajpat bostadsprojekt i Bromma

Redan hösten 2017 började försäljningen av bostäderna, cirka 270 stycken, och 2000 personer anmälde sitt intresse. Men trots det var det endast ett 30-tal lägenheter som faktiskt blev bokade eller reserverade.

Detaljplanen upphävdes

Men i december 2018 upphävde mark- och miljödomstolen detaljplanerna. Anledningen var att husen ansågs ligga för nära Bällstaån och det åberopades strandskydd.

Domstol stoppar hajpat bostadsprojekt i Bromma

Stadsbyggnadskontoret i Stockholms stad inledde därefter en ny granskning av detaljplanen i början av 2019, och fattade den 7 mars beslut om att den återigen skulle antas.

Strandskyddet bedömdes nämligen kunna upphävas, samt att området redan tagits i anspråk.

Enligt planförslaget ska den allmänna parkytan vid stranden breddas, vilket ska göra att det blir lättare för allmänheten att vistas vid den.

Den större parken ska också ge bättre förutsättningar för den biologiska mångfalden, enligt granskningsutlåtandet.

Återigen överklagades beslutet, men den 7 oktober i år vann beslutet laga kraft efter att mark- och miljööverdomstolen nekat prövningstillstånd.

Bostäderna har sedan dess dragits ned till cirka 212 stycken.

Byggherren sålde tillbaka

Men i samband med att projektet upphävdes av domstol i december förra året, valde entreprenören SSM Holding AB i oktober i år att låta det återgå till företaget Niam, som man förvärvade av företaget i början av 2017 för 500 miljoner kronor.

– I samband med att mark- och miljödomstolen upphävde detaljplanen 2018, fanns det sex sålda bostäder i projektet. Dessa annullerades i januari 2019, säger Ann-Charlotte Johansson, kommunikationschef på SSM.

Eftersom bygget sker på privat mark hänvisar Stockholms stad till entreprenören Niam. Enligt företagets vd, Fredrik Jonsson, finns det i nuläget inte mycket att säga om hur bygget ska bedrivas framöver.

– Det är attraktiva bostadsbyggrätter som med säkerhet kommer utvecklas, i någon form vid något tillfälle, i enlighet med detaljplanen. Men i vilken form och vid vilket tillfälle vet vi inte. Det finns dock många alternativ, skriver Fredrik Jonsson i ett mejl.