Lingsbergsvägen. En familj som bor granne med Lingsbergsvägen i Ormsta får rätt i länsstyrelsen angående för höga bullernivåer. Foto: Anna Wettergård

Ormstabor får rätt i bullertvist

En familj i Ormsta får gehör från länsstyrelsen på sitt klagomål om buller från Lingsbergsvägen. Efter en långdragen tvist mellan Vallentunas politiker och tjänstemän ska nu åtgärder mot oljuden på plats.

  • Publicerad 16:34, 10 sep 2019

För fyra år sedan lämnade en familj i Ormsta in ett klagomål till kommunen angående oväsendet från Lingsbergsvägen, som ligger 17 meter från deras hus.

En bullerutredning gjordes på platsen två år senare, 2017, som visar att bullernivån vid huset överskrider Naturvårdsverkets riktlinjer.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Vallentuna fattade då ett beslut om att gatu- och parkavdelningen måste ta fram en åtgärdsplan för att få ner bullernivåerna där.

"Vi kan inte somna"

Trots att beslutet togs för två år sedan har ingenting hänt, och situationen för familjen har blivit värre med åren eftersom trafiken på vägen ökat och blivit tyngre, delvis på grund av Hagaskolan som byggts en bit ifrån.

– Vi har små barn och det stör på kvällarna och även nattetid och tidigt på morgonen. Vi vaknar vid 05-tiden eftersom trafiken börjar då och vi kan inte somna på kvällarna.
Vi kan inte sitta på altanen och äta middag och frukost. Det värsta är ljudet från mopedisterna, säger pappan i familjen som vill vara anonym.

Eftersom det gått så lång tid utan att de fått återkoppling så antog Ormstaborna att deras ärende fallit i glömska eller blivit nekat.

Men den 16 augusti i år kom ett beslut från länsstyrelsen. Det visade sig att tjänstemännen på gatu- och parkavdelningen överklagat beslutet från politikerna på miljö- och samhällsbyggnadsnämnden – och nu avslår länsstyrelsen tjänstemännens överklagan.

Tjänstemännen kritiska

Anledningen till tjänstemännens överklagan från 2017 var att de menar att kommunen idag inte vet hur mycket av bullret som orsakas av för höga hastigheter på Lingsbergsvägen.

De ville därför först se åtgärder mot fortkörning på vägen.

Tjänstemännen hänvisar också till miljöbalken (se faktaruta), och menar att kostnaden för att sätta upp ett bullerplank blir för hög eftersom det bara rör sig om en fastighet. I sitt räkneexpemel skriver de att ett plank vid det berörda huset kan bli cirka 35 meter, och då kosta 350 000 kronor.

VallentunaDirekt har pratat med Johan Carselind, gatu- och parkchef i Vallentuna, som säger att de inte kommer att överklaga länsstyrelsens beslut.

– Vi kommer inte överklaga. Vi kör på det här nu. Vi vet inte vad det blir än men någon typ av handlingsplan kommer det bli, säger Johan Carselind.

Kommunen kommer nu ta fram en åtgärdsplan för att få ner bullernivåerna vid familjens hus. Detta ska vara gjort inom två månader från det att beslutet träder i kraft, vilket innebär att en plan bör vara på plats runt den 6 november.

Därför fick Vallentunaborna rätt

Länsstyrelsen anser att politikerna i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Vallentuna har haft skäl att besluta om att tjänstemännen ska ta fram en åtgärdsplan.

Det för att riktvärdena för vägtrafikbuller ska uppfyllas vid huset i Ormsta.

När bullret utreddes vid fastigheten 2017 uppgick ljudnivån vid fasaden till 63 dBA – vilket överskrider Naturvårdsverkets riktvärden. Enligt riktvärdena får bullret vid bostadshus byggda mellan 1997 och 2015 uppgå till max 55 dBA.

Visa merVisa mindre

Miljöbalken

Tjänstemännen hänvisade till miljöbalken när de överklagade politikernas beslut om åtgärder. I miljöbalken står det att: "När åtgärder och andra försiktighetsmått övervägs för att begränsa bullerstörningar ska nyttan vägas mot kostnaderna".

Stockholm Direkt