BARA BALKAR. Byggnaden eldhärjades svårt. Foto: Hufvudstaden

Planen för brandhärjade Stureplanshuset

Bara skalet av en fasad återstår efter storbranden på Biblioteksgatan i höstas. Nu vill fastighetsägaren bygga upp det k-märkta huset på nytt och har ansökt om att påbörja ett detaljplanearbete.

  • Publicerad 18:18, 12 apr 2018

Den kulturminnesmärkta byggnaden på Biblioteksgatan totalförstördes i storbranden vid Stureplan den 7 i november förra året.

Hela innandömet mot Biblioteksgatan brann ned och endast ett utbränt skelett av den gamla tegelfasaden återstår. Samtidigt brand-, rök- och vattenskadades flyglarna mot Jakobsbergsgatan svårt.

Fastighetsägaren Hufvudstaden har sedan branden velat bygga upp huset med både bostäder och kontorsytor på nytt. Men då den gamla detaljplanen för kvarteret är utformad för en breddning av Jakobsbergsgatan som aldrig genomfördes, och både nuvarande hus och det tänkta är planstridigt, kan arbetet inte fortskrida förrän en ny detaljplan har tagits fram.

Nu har stadsbyggnadskontoret gett sitt förslag på ett start-pm.

Utgångspunkten vid en återbyggnad bör enligt tjänsteutlåtandet vara att att bygga en ny huskropp bakom den befintliga fasaden och att ”eventuella nya tillägg behöver vara av en hög konstnärlig och arkitektonisk nivå, samspela med bevarad fasad och bidra till mervärde i stadslandskapet”.

– Vi hoppas att man kan bevara så mycket som möjligt av huset, säger Susanna Stenfelt, ansvarig planarkitekt.

Dåligt skick

Just nu genomförs en omfattande teknisk och antikvarisk utredning av skadornas omfattning. Förhoppningen är att den ska vara helt klar innan sommaren, innan dess kan ingenting göras.

Det står dock helt klart att byggnaden är i mycket dåligt skick. Fasaderna är uppstagade och de bjälklag som finns kvar i bostadsdelen är uppstämpade för att förhindra ras.

”Det är för tidigt att avgöra om byggnaden går att bevara eller nödgas rivas. Om delar av eller hela byggnaden behöver rivas bör den bevarade gatufasaden utgöra utgångspunkt för den nya byggrätternas utformning”, skriver stadsbyggnadskontoret vidare.

Som motivering uppges byggnaden, som är blåklassad och därmed har högsta möjliga kulturhistoriska status, också ha unika fasader i Roslags-sandsten och ornamentering ”av stor betydelse för Biblioteksgatans attraktivitet”.

Efter branden – klädjättens nysatsning hotas

Enligt Susanna Stenfelt har det varit angeläget att komma vidare i processen att återuppbygga huset, både för fastighetsägaren och staden.

Fram till branden innehöll fastigheten övervägande kontor och butiker samt nio lägenheter – en blandning som är tänkt att bibehållas. Enligt stadsbyggnadskontoret är det också av vikt att bostäderna återbyggs och att de samtidigt anpassas utifrån dagens krav på bland annat trygghetsskapande.

I den nya detaljplanen skulle det kunna bli aktuellt med byggrätter även på gården, vilket skulle utöka den totala volymen.

Ärendet ska nu upp i stadsbyggnadsnämnden.

Första bilderna inifrån brandhärjade huset