Positiva prognoser trots underskott på flera håll

31,9 miljoner kronor plus lyder prognosen för Håbos resultat i år. Det mesta härstammar dock från reavinster från fastighetsförsäljning, främst i Draget.

  • Publicerad 01:15, 25 jun 2019

Den löpande verksamheten genererar betydligt mindre, plus 7,4 miljoner, mot budgeterade drygt 20 miljoner.

I prognosen på 31,9 miljoner kronor ingår för första gången även prognostiserade realisationsvinster från exploatering och fastighetsförsäljning,  vilket gör att prognosen är mer positiv vid denna tid jämfört med tidigare år. Tidigare har endast genomförda försäljningar funnits med i prognoserna.

Av det prognostiserade resultatet utgör 23,6 miljoner kronor realisationsvinster, 900 000 kronor kommer från den taxefinansierade verksamheten VA och avfall.

Överskottet i den löpande skattefinansierade verksamheten är 7,4 miljoner kronor, jämfört med budgeterade 20,2 miljoner kronor.

Nämnderna går back, med sammanlagt 16 miljoner enligt delårsprognosen. ner kronor vid årets slut exklusive den taxefinansierade verksamheten. Barn- och utbildningsnämnden står för nästan hela underskottet. Det förklaras av fler barn och elever än budgeterat, uppstartskostnader förskola, besparingar som inte genomförts med mera.

Bålsta centrum är det största projektet och ska i sin helhet ge överskott.

Vibyskolans kök utgör den största avvikelsen. Där blir 49 miljoner över eftersom hela byggnaden visat sig vara fuktskadad och det kommer endast att ske en utredning i år.

Västerängsskolans kök blir inte av i år heller, projektet är under utredning.

Investeringsbudget

Av årets investeringsbudget på 472,2 miljoner kronor för skattefinansierad och taxefinansierad verksamhet, utan exploateringsinvesteringar, har endast 18,5 miljoner använts.  275,9 miljoner kronor beräknas förbrukas under året och 196,3 miljoner kronor blir överskott i år.

Senaste numret

Bålstabladet
Stockholm Direkt