Foto: Kollage: Rasmus Panagiotis Columbus

Så blir det politiska året i Huddinge

Skolkrisen och planerna för den nya affärsstaden Stockholm South Business District satte sin prägel på valåret 2018. Men vad kommer dominera debatten i Huddinge 2019? I en stor enkät låter vi Huddinges politiker stirra in i spåkulan.

  • Publicerad 12:00, 10 jan 2019

Vilka är de heta frågorna 2019?

Moderaterna

"Brottsbekämpning och trygghetsfrågor, liksom skolan. En annan avgörande fråga är kommunens ekonomi.

Demografin och en stundande sämre konjunktur kommer att göra att resurserna krymper. Hur vi prioriterar och effektiviserar kommer att vara stora utmaningar."

Liberalerna   

"Vi hoppas att vi under 2019 kommer att ta beslut om tidigareläggning av Spårväg syd och placering av en ny simhall samt att vi får besked att full finansiering för Tvärförbindelse Södertörn har säkerställts."

Kristdemokraterna

"De största frågetecknen kommer vara bostadsbyggandet, jobben och integrationen. Vad händer när konjunkturen viker?

Det största utropstecknet är digitaliseringen, där vi nog kommer kunna lansera smarta lösningar som både sparar skattepengar och förenklar livet för Huddingeborna."

Centerpartiet

"Invigningen av Huddingeleden med över åtta mils vandringsstigar kommer såklart att märkas. Förstärkningen av förskolan ger också nya möjligheter 2019.

Full finansiering måste nu till från staten för Tvärförbindelse Södertörn, och säkert kommer olika trafikfrågor att debatteras."

Drevvikenpartiet

"Drevvikenpartiet kräver att arbetet med en entré till Skogås vid avfarten från väg 73 äntligen sätter igång. Vi ser fram emot den nya badplatsen vid Magelungen, som vi föreslagit och som finns med i Badplatsprogrammet, liksom elljusspår i Trångsund och längs Drevviken. En ny mötesplats för unga i Trångsund och utveckling av Stortorpsparken är också viktigt."

Huddingepartiet

"Samhällsplaneringen är alltid högt upp på listan när det gäller framtida beslut.

Ekonomi och budget är givetvis stora beslut som kommer att debatteras."

Sverigedemokraterna

"Vi kommer fortsatt peka på att befolkningsökningen inte ska vara större än vad skatte­betalare, samhällsservice och bostadssituation mäktar med."

Vänsterpartiet

"Under 2019 vill vi ha en politisk debatt som utgår från att bygga en så bra välfärd som möjligt för Huddingeborna. Till skillnad från 2018 ska Huddinge satsa istället för att skära ner. Vi ska bygga en välfärd som alla kan lita på och hyresrätter med rimliga hyror. Vi måste också ha en ekonomi som klarar klimatet. Det är dags att kavla upp ärmarna och hugga i."

Miljöpartiet

"Kommunen har inrättat en ny klimat- och stadsmiljönämnd, så nu hoppas vi att klimatfrågan tas mer på allvar. Det är i byggandet, samhällsplaneringen, maten i skolor och omsorg som de stora möjligheterna finns att påverkar klimatet.

Klimatfrågan kan inte fortsätta vara ett PR-jippo."

Socialdemokraterna

"Det viktigaste politiska beslutet blir budgeten. Där ska vi arbeta för mer resurser till förskolan, skolan och äldreomsorgen samt fler lärare, förskollärare, specialpedagoger och lärarassistenter.

Huddinge behöver fler bostäder som vanligt folk har råd att bo i. Unga och äldre behöver få det lättare att flytta till en hyresrätt."

Hur var det politiska året 2018?

Moderaterna

"Ett av de viktigaste besluten var avsiktsförklaringen med Fabege om att utveckla Flemingsberg till ett regionalt centrum, ett kontorskluster och en knutpunkt för södra Stockholm plats för 50 000 arbetande, 50 000 boende och 50 000 besökare. Lyckas vi kommer den regionala balansen förändras i grunden.

Andra viktiga händelser var flera domar i mark och miljödomstolens som hjälper oss att motverka förtätningen i våra villaområden."

Liberalerna 

"Det beslut som nog kommer att påverka Huddinge och hela södra Stockholms utveckling mest var den avsiktsförklaring vi tecknat för att äntligen få till fler arbetsplatser söder om stan i det som kallas Stockholm South business district i Flemingsberg. Ett annat viktigt och bra beslut är att vi skapade utrymme för mer pengar till förskola och skola i budgeten."

Kristdemokraterna

"Mest minnesvärda beslutet var nog överenskommelsen med Fabege om utvecklingen i Flemingsbergsdalen, förlåt Stockholm South Business District. Där finns alla förutsättningar att skapa någonting fantastiskt. Men mest stolt är jag över hur vi på ett klokt och metodiskt sätt fick ordning på de skenande underskotten i kommunens förskolor. Vi har fantastiska förskolor som nu har en bra grund för att utveckla sin verksamhet."

Centerpartiet

"Fantastiskt att Huddinge återigen blev årets naturvårdskommun! Vi gav bygglov för kommunens första cykelgarage och började sopsalta cykelstråk vintertid. Det nya samarbetet med Fabege för att utveckla Flemingsberg kommer att bli viktigt för hela södra Stockholm. Vi hade också velat att landstinget skulle förbättra resandet med buss och tåg i kommunen."

Drevvikenpartiet

"Drevvikenpartiet gick framåt och blev största parti i fem valdistrikt och näst störst i hela östra kommundelen. Vi valde att fortsätta samarbetet i koalitionen för att på så vis få fortsatt inflytande.

Äntligen kom bygget av 63 ungdomsbostäder i Trångsund igång. En tråkig utveckling var de ökade oroligheterna i Skogås och Trångsund med öppen narkotikaförsäljning, personrån, misshandel, klotter och skadegörelse. Kommunens och polisens insatser måste öka för att detta ska upphöra under 2019."

Huddingepartiet

"Det politiska året i Huddinge präglades givetvis av att det var ett valår. Jag framföra att vi i den ledande koalitionen haft ett mycket gott samarbete och att de beslut vi tagit är helt i samförstånd. Jag vill speciellt framföra det positiva med beslutet om utvecklingsplanen för Flemingsberg vilket är ett stort steg för vårt framtida Huddinge."

Sverigedemokraterna

"2018 var året då den socialistiska, vänsterliberala naivismen – som präglat riksdagen i decennier – tog sig allvarliga uttryck i Huddinge.

I valet ökade Sverigedemokraterna kraftigt, över 40 procent, och vi är kommunens tredje största parti.

SD Huddinge lyckades återigen hålla de rödgröna utanför politiskt inflytande. Därmed kan kommunens verksamheter bedrivas med ansvarsfull ekonomi och ökad trygghet, vilket vi prioriterar."

Vänsterpartiet

"Det politiska året i Huddinge 2018 dominerades av larmrapporter från anställda i förskolan och skolan. (V) har arbetat för att lyfta de anställdas situation. Vi har också jobbat för att lyfta hyresgästernas situation i kommunen och satsa på att bygga ut allmännyttan. Valrörelsen har såklart också dominerat året och vi är glada att Huddingeborna gett Vänsterpartiet ökat förtroende."

Miljöpartiet

"Cirkusen kring Tvärförbindelse Södertörn fortsatte även under 2018 där koalitionens partier fortsätter att förneka den förödande klimatpåverkan vägen skulle få. Trotts värmebölja, bränder och en brinnande internationell debatt samt höga kommunala, regionala och nationella mål struntar helt enkelt kommunens övriga politiker i målen så länge de får sin väg.

Skolkrisen, som den av media snabbt blev döpt till, verkar inte påverkat den styrande koalitionen mycket – trotts att vi i oppositionen kämpat för ökade resurser uteblev de."

Socialdemokraterna

"I valet blev vi Huddinges största parti och ville bilda ett blocköverskridande och handlingskraftigt styre. Vi kan konstatera att vi istället är i opposition – men med dörren öppen för dem som vill bilda ett sådant styre.

Bra för Huddinges utveckling är regeringens klartecken till Spårväg syd och Tvärförbindelse Södertörn.

Däremot är vi fortsatt oroade över situationen i Huddinges förskolor och skolor."