Rekryteringsstopp. "Vi maximerar samarbetet med polisen. Målet att ingen ungdom i Botkyrka ska bli rekryterad till de kriminella gängen i framtiden", säger Ebba Östlin (S). Foto: Claudio Britos

Så ska Botkyrka bryta de kriminellas makt

Polisen och socialtjänsten i Botkyrka startar nu ett gemensamt center för att stoppa rekryteringen av barn och unga till kriminella gäng. – Det som görs idag skyddar inte de riktigt utsatta, säger kommunens säkerhetssamordnare.

  • Publicerad 18:51, 2 maj 2018

Polisen tar fast en 15-åring som har skåpet i skolan fullt med cannabis. Trots att han är indragen i grov kriminalitet kan det ta månader innan socialtjänsten beslutar om konkreta åtgärder.

BotkyrkaDirekt har under våren skrivit om polisens upptrappade insatser mot ungdomskriminaliteten och om myndigheternas svårigheter med att samordna sina olika sätt att jobba.

Så fastnar barn i klorna på kriminella gäng

Nu lägger polisen och kommunen tillsammans fram ett förslag om ett nytt våldspreventivt center, som kan vara på plats i Tumba redan i september. 8-10 personer både från polis och socialtjänst ska jobba sida vid sida för att få ner ungdomskriminaliteten.

– Vi har kommit långt med det våldsförebyggande arbetet i skolorna. Nu tar vi nästa steg med att befästa och maximera samarbetet mellan kommunen och polisen för att bryta våldsspiralen, säger Ebba Östlin (S), kommunstyrelseordförande.

– Vårt mål är att ingen ungdom i Botkyrka ska bli rekryterad till de kriminella gängen i framtiden, säger hon.

I förslaget beskrivs hur dagens insatser, trots kraftigt ökade resurser till polisen, inte räcker till: "Det som görs skyddar inte dem som blir riktigt utsatta. Skolorna vittnar om ärenden med hög komplexitet, där elever lever under omfattande hotbild med stor rädsla att ta stöd av samhället."

Problemet förstärks av att myndigheterna jobbar i parallella spår utan möjlighet till samordning och helhetsbild, konstaterar säkerhetschefen Pernilla Vera Jr i beslutsunderlaget.

De som står för hotbilden och våldet är många gånger unga personer som har "förgrening till negativa strukturer i lokalsamhället och en glorifierad bild av kriminalitet", skriver hon.

– Socialtjänstlagen jobbar individbaserat. Men det räcker inte alltid, det kan finns strukturer och grupperingar som är svåra att stå emot, som man också måste jobba med, säger Pernilla Vera Jr.

Blir det mer tvångsplaceringar nu?

– Nej, troligen det motsatta, eftersom vi kan komma in tidigare och bli mer samspelta. Idag jobbar polis, skola och socialtjänst var och en utifrån sitt uppdrag med parallella processer. Vi har sett att man når längre om man samordnar resurserna.

Ebba Östlin (S) framhåller att det behövs ändrad lagstiftning, som på ett mycket tydligare sätt gör det straffbart att rekrytera unga till kriminalitet.

– Vi vet att man medvetet rekryterar 14-åringar för att de inte är straffbara. De kriminella gängen fungerar som företag med platschefer. Där måste lagstiftningen följa med, säger hon.

Ebba Östlin understryker också vikten av helhetsgrepp och att jobba med hela de berörda familjerna.

– I minst nio fall av tio har de unga som blir våldsverkare själva upplevt våld hemma. Man kan också se att hela familjer påverkas när unga lockas in i kriminalitet och våld. Offer och förövare kan ofta vara samma person, säger hon.

Botkyrkas ambition är att utveckla metoder som kan spridas till andra kommuner.

– Jag känner inte till någon annan kommun som kommit lika långt med den här samordningen, säger Ebba Östlin (S).

Sida vid sida. Polischef Erik Åkerlund och kommunstyrelsens ordförande Ebba Östlin (S) samarbetar mot kriminaliteten. Foto: Botkyrka kommun (arkivbild)

Samordning mot våld och kriminalitet

Det nya våldspreventiva centret i Botkyrka ska bygga vidare på det förebyggande arbete som startats i skolorna genom MVP (Mentorns in Violence Prevention) och Tåget som riktar sig till både elever och föräldrar.

En del av centret utgörs av ett "operativt kluster" mot våld och kriminalitet med gemensam ledningsgrupp från polis och socialtjänst. Målet på sikt är att bygga upp ett samarbete med kriminalvård, kronofogde och arbetsförmedling, för att kunna ta helhetsgrepp om familjernas situation.

Vårdnadshavare kan exempelvis behöva hjälp med skuldsanering eller få hjälp att komma ut i arbetslivet efter en fängelsevistelse, konstateras i förslaget: "Den organiserade brottsligheten påverkar hela familjen. Det kan finnas ett tryck mot familjen att rätta in sig i en norm som satts i en parallell samhällsstruktur".

Centret ska söka statlig finansiering, men drar igång redan i september med befintliga resurser. Placeringen blir troligen intill polishuset i Tumba. Beslut tas på kommunstyrelsen den 7 maj.