Så vill partierna förtäta i Huddinges villaområden

Byggen av lägenhetshus i villaområden har de senaste åren fått Huddinges villa­ägare att se rött. Men förtätningen lär fortsätta – frågan är bara hur. Vi ställde frågan till Huddinges politiker.

  • Publicerad 15:07, 16 feb 2018

Huddinges villaområden har börjat ändra skepnad de senaste åren. Villor rivs och ersätts av lägenhetshus, radhus och parhus. Utvecklingen har fått vissa villaägare att gå i taket och bestrida planer in i det sista.

Ett sådant bygge är i Stortorp i Trångsund, där en byggherre har köpt en gammal villa, rivit den och nu planerar att utnyttja tomten maximalt för ett 12 meter högt hus strax intill granntomtens gräns.

Grannchocken: Villor rivs för lägenheter

GRANSKNING. Vilda västern när villor rivs för lägenheter

I Vistaberg planeras Vista skogshöjd, ett helt nytt bostadsområde med hyresrätter och mindre höghus i det som idag är skog, vilket har rört upp känslor i grannskapet. Samma tongångar har hörts i Stuvsta centrum, där ett gammalt affärshus planeras att ersättas med ett modernt flerfamiljshus.

Striden om Stuvsta - Arkitekten: Vi har gjort allt för att möta grannarna

Men utvecklingen grundas i en bred politisk överenskommelse. Huddinge ska satsa på att blanda upp olika upplåtelseformer och typer av bostadshus för att motarbeta bostadssegregation.

Bevara villaområdens karaktär

Tidigare har Huddinges politiker låtit marknaden och detaljplanerna styra förtätningen. Men de senaste årens utveckling har fått partier från höger till vänster att dra i handbromsen. Utvecklingen i Stortorp ses av många som ett exempel på när förtätning gått snett. Särskilt skeptiska till förtätning i villaområden är Sverigedemokraterna och Huddingepartiet.

– Vi har blivit skeptiska när vi har sett konsekvenserna. Till exempel har det byggts ett fyra våningar högt flerfamiljshus i Segeltorp. Det passar inte in i den existerande miljön i området. Däremot kan man bygga i villaområdenas utkanter, säger Arnold Boström (SD).

Även Moderaterna och Kristdemokraterna vill att man ska gå försiktigt fram.

– Våra villaområden är attraktiva områden, inte minst för barnfamiljer. För att de ska fortsätta vara populära kan vi inte förändra deras grundstruktur. Man väljer att flytta till ett villaområde för att man vill bo i ett villaområde, säger Daniel Dronjak (M).

Liknande tongångar hörs även längst ut på vänsterkanten. Villaområden ska inte förtätas på ett sätt som ändrar deras karaktär för mycket. Men på vänsterkanten finns ändå en optimism om att förtätning går att göra på ett snyggt sätt. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet lyfter särskilt fram vikten av att bygga hyresrätter i villaområden, där den upplåtelseformen knappt finns idag.

– Förtätning är bra, även i villaområden. Det är dock viktigt att estetiken formas på ett sätt som ger en bra helhet. Vi ser gärna att man bygger hyresrätter i villaområden, säger Nujin Alacabek (V).

Revidera detaljplanerna

Hur man ska göra för att exemplet Stortorp inte ska upprepas råder det delade meningar om. Frågan utreds just nu inom kommunen.

Christian Ottosson (C), ordförande i natur- och byggnadsnämnden, anser att problemet ligger i gamla detaljplaner.

– Vi måste förtydliga att man inte ska förtäta och bygga mer i villaområden som är långt ifrån pendeltåg. Därför behöver vi revidera de gamla detaljplanerna.

Malin Danielsson (L) vill att kommunen ska förhindra att villaområden förtätas mer än vad kommunen har planerat för, vilket kan skapa problem med för få skol- och förskoleplatser.

– Det som nu sker när företag köper in många tomter i samma villaområde och tack vare Attefallsreglerna kan bygga stora bostadsrättsföreningar med parhus utan att kommunen kan göra något åt det skapar en hel del problem. Detta vill vi att kommunen ska få bättre möjligheter att förhindra.

Bostadsrätt vs. hyresrätt

Vilken typ av bostadsbyggande som ska prioriteras i Huddinge framöver? Både V och S är snabba med sina svar: billiga hyresrätter. Deras recept är bland annat att ge Huge fastigheter tydligare direktiv.

– Det är faktiskt fullt möjligt för Huge och andra aktörer att bygga billigare hyresrätter. Vi måste se till att Huge håller ner byggnadskostnaderna. Det finns också ett statligt investeringsstöd som de borde söka.

V vill att Huddinge ska satsa på Stockholmshus, en typ av standardiserade hyreshus som ska korta planerings- och byggprocessen, vilket i slutändan ska innebära billigare hyror.

De andra partierna håller med om att hyresrätter behövs, men det är inte nödvändigtvis en prioritet. Dronjak (M) och hans allianskollegor anser att bostadsrätter borde prioriteras i socioekonomiskt utsatta områden med hög andel hyresrätter.

– Vi behöver fler boendeformer än hyresrätt i Flemingsberg, Vårby gård och västra Skogås för att bryta segregationen och skapa stabila och trygga områden, säger Dronjak.

Omstritt. Vista skogshöjd, ett nytt bostadsområde som angränsar till Källbrinksskogen, har väckt känslor hos grannarna. Foto: illustration: Erik Giudice Architects

Vilka byggfrågor vill partierna egentligen satsa på om de får makten i Huddinge? Vår valguide ger dig koll!

Alla partier förutom Huddingepartiet har valt att lyfta fram de planerade satsningarna längs med den kommande Spårväg syd, i Kungens kurva, Loviseberg och Flemingsberg, som särskilt viktiga. Där planeras ungefär 18 500 bostäder som en del av Sverigeförhandlingen.

M får bestämma:

– Fortsatt hög byggtakt

– Blandad bebyggelse

– Bevara villaområdens karaktär

– Tät bebyggelse i lokala centrum nära stationerna

– Bostadsrätter i miljonprogrammen

SD får bestämma:

– Dra ner på byggtakten

– Bevara villaområdens karaktär

– Egen bostadskö för Huddingebor

S får bestämma:

– Fortsatt hög byggtakt

– Producera hyresrätter till rimliga priser

– Prioritera Trångsund, Skogås, Länna och Vårby gård högre än idag

C får bestämma:

– Bygg klimatsmart och gärna i trä

– Förtäta kollektivtrafiknära villaområden, främst i centrala Huddinge och Stuvsta

– Blandade upplåtelseformer

– Fortsatt hög byggtakt

– Fördubbla antalet studentbostäder

– Ge mer resurser till östra Huddinge

DP får bestämma:

– Prioritera östra Huddinge

– Blandad bebyggelse, både upplåtelseformer och hustyp

– Förtäta områden med försiktighet

– Förtäta huvudsakligen i kollektivtrafiknära områden

HP får bestämma:

– Dra ner på byggtakten och bygg småskaligt

– Låt boende bestämma mer

– Inga flerfamiljshus i befintliga villaområden

– Blandade upplåtelseformer i nya områden

– Fler trygghets- och seniorbostäder

V får bestämma:

– Prioritera att bygga billiga hyresrätter genom Huge

– Blandade boendeformer

– Prioritera östra Huddinge högre

– Förtäta villaområden på snyggt sätt

– Sälj inte kommunens mark

MP får bestämma:

– Förtätning i kollektivtrafiknära områden

– Satsa på fler hyresrätter

– Förtäta villaområden som anses lämpliga och ta hänsyn till områdets karaktär

– Satsa på energieffektiva hus och trähus

KD får bestämma:

– Bygg stadsmiljöer i Flemingsberg och Huddinge

– Fortsätt planera för villor och radhus

– Förtäta i stationsnära lägen

– Bevara villaområdens karaktär

– Fokusera mer på bostäder för äldre

L får bestämma:

– Prioritera att bygga nära kollektivtrafik

– Bygg mer bostäder för äldre

– Blandade upplåtelseformer

– Fortsatt hög byggtakt

– Stärk kommunens kontroll över hur villaområden förtätas