KRITISK. Kerstin Amelin (V) var den enda i samhällsbyggnadsnämnden som opponerade sig mot beslutet att ge planbesked för Kajkanten. Foto: Vänsterpartiet/Claudio Britos

Sjönära byggplaner klubbas – trots risker

En plan för hus med sjöutsikt och egna bryggor vid Tullingesjöns södra strand har klubbats igenom i samhällsbyggnadsnämnden. Men platsen lyfts också som en riskzon för jordskred och översvämningar.

  • Publicerad 16:20, 23 okt 2019

Hus med sjöutsikt, en restaurang i standkanten och båtbryggor för de boende. Det kan bli verklighet vid Tullingesjöns södra strand, efter att samhällsbyggnadsnämnden klubbade igenom ett planbesked på sitt möte i går kväll.

Ett mycket dåligt beslut, tycker Kerstin Amelin (V), ledamot i samhällsbyggnadsnämnden, som röstade emot det.

– Det är ett exceptionellt dåligt läge att bygga på. Den ligger mellan två faror. Oerhört attraktivt men förrädiskt, säger hon.

De två farorna hon syftar på är risken för skred i den branta sluttningen upp mot Huddingevägen på ena sidan och risken för översvämning på andra.

Enligt en klimat- och sårbarhetsanalys som gjordes för Botkyrka kommun 2010 av Svenska miljöinspektionen så kommer fler kraftiga regn öka risken för ras och skred längs med Hamringe och sydspetsen på Tullingesjön. Erosionsrisken där är redan stor och har "stabilitetsklass 1" – den klass som löper störst risk för ras och skred.

"Kommer ligga under vatten"

Dessutom är södra delen av Tullingesjön redan nu sårbar för översvämningar. Om vattenstånden höjs i Mälaren i och med ökade vattenflöden och kraftiga skyfall ökar den risken ytterligare.

– Marken som bostäderna skulle byggas på ligger precis i vattenlinjen. Det är nästan säkert att den kommer ligga under vatten inom en överskådlig framtid. Det är oansvarigt av kommunen att lämna ett positivt besked i detta område, säger Kerstin Amelin.

Att ett planbesked klubbas igenom betyder inte att bygget kan sätta igång, utan enbart att kommunen anser att det är möjligt att bygga på området. Hur det sedan kommer byggas bestäms i en lång process som ska tuggas i politiken, olika remissinstanser och myndigheter, samt bland grannarna i området.

Kommunen kan bli ersättningsskyldig

I samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse som ligger till grund för planbeskedet nämns också översvämningsrisken. För att hantera det problemet menar tjänstemännen att det som ska byggas på marken bör ligga 2,7 meter över medelvattennivån, vilket är Länsstyrelsens rekommendation.

"Som upplysning kan nämnas att vissa försäkringsbolag har slutat försäkra byggnader i sådana här lägen. Framöver kan det bli så att kommunen blir ersättningsskyldig om vi släpper fram bostäder på dessa platser", står det i skrivelsen.

– Jag menar att om man inte kan lösa klimatproblemet, och det kan ingen enskild exploatör och eventuellt inte resten av mänskligheten heller, då är det här inte ett lämpligt område att exploatera. Det är inte ärligt att ge ett positivt planbesked för detta, säger Kerstin Amelin (V).

Mälaren kan bli havsvik när Östersjön stiger