Konceptskiss över det planerade kraftvärmeverket i Lövsta. Foto: Liljewall arkitekter

Sju kilometer elledning kan grävas ner under Västerort

Om kraftvärmeverket i Lövsta byggs kommer nya kablar för el och rör för fjärrvärme behöva dras från Lövstaverket till Beckomberga. Nu pågår planeringen av hur det skulle kunna gå till.

  • Publicerad 11:31, 17 jun 2019

För att det planerade kraftvärmeverket i Lövsta ska kunna fungera krävs det el. Dessutom måste elen och fjärrvärmen som produceras i verket kunna transporteras vidare.

Nu pågår planeringen av två parallella projekt som ska koppla samman verket med stadens befintliga el- och fjärrvärmenät. Dels ska elnätsbolaget Ellevio dra nya elledningar och dels ska Stockholm Exergi, som ansvarar för nya kraftvärmeverket, dra fjärrvärmerör.

Enligt Lars Enarsson, projektledare på Ellevio, är planen att detta i så stor utsträckning som möjligt ska göras samtidigt.

– Det är bättre att vi gräver och lägger ned rör och kablar samtidigt istället för i omgångar, säger han.

Från Lövsta till Beckomberga

Elledningarna är tänkta att dras från det planerade kraftvärmeverket till stamnätsstationen i Beckomberga, först längs med Lövstavägen för att sen gå via Vinsta och Nälsta.

Fjärrvärmeledningarna kommer sedan att fortsätta in till centrala Stockholm.

I dagsläget är det svårt att exakt säga hur boende kan komma att påverkas av det planerade projektet. Exempelvis är frågan om trafiken inte helt löst än, men Lars Enarsson säger att Ellevio kommer jobba tillsammans med bland annat Trafikverket för att se till att allt flyter på så smidigt som möjligt.

En karta över var de föreslagna fjärrvärmerören och elledningarna kan gå. Blå linje visar var de föreslås grävas ner bredvid varandra, grön var de grävs ner separat. Foto: Ellevio

Har varit ute på samråd

Förslaget har varit ute på samråd där boende fått komma med synpunkter och just nu pågår ett arbete med att sammanställa dem. Enligt Lars Enarsson var det som tydligast kom fram att det finns det en oro för att projektet skulle göra för stort intrång på närmiljön.

– Vi jobbar aktivt med Stockholm Exergi för att projektet ska märkas av så lite som möjligt för boende i området, och för att minimera miljöpåverkan. Till exempel siktar vi mot att gå mest längs befintliga gator och i öppen parkmiljö för att på så sätt kunna undvika onödig trädfällning, säger Lars Enarsson.

Nuvarande tidsplan

Än är det tidigt att ge en exakt tidsplan för projektet, menar Lars Enarsson, men om allt går som tänkt ska projektet vara klart 2023, med en grovt uppskattad byggtid på 6 månader till drygt ett år.

Om kraftvärmeverket i Lövsta däremot inte byggs är projektet inte länge aktuellt.

– Vi har inga anläggningar i Lövsta, det är uteslutande ett projekt för att ansluta kraftvärmeverket till vårt regionnät. Byggs inte kraftvärmeverket så förläggs inte kablarna, säger han.

Här är planen

Elledingar ska dras från Lövsta till Beckomberga.

Fjärrvärmerör ska dras samma sträcka, och sedan vidare mot centrala Stockholm.

Tanken är att göra så mycket som möjligt av detta samtidigt.

Projekten drivs av Stockholm Exergi och Ellevio.

En förutsättning för att detta ska bli av är att Lövstaverket byggs.

Planen är att rör- och kabelläggning ska vara färdig 2023.

Visa merVisa mindre

Här är tidsplanen för nya Lövstaverket:

I april 2018 beslutade exploateringsnämnden om start-PM och i maj samma år började stadsbyggnadskontoret arbetet med att ta fram en ny detaljplan.

April 2019: Samråd planeras i processerna med att ansöka om miljötillstånd och ta fram en ny detaljplan. Bland annat blir det fysiska möten där projektet presenteras och boende kan ställa frågor och komma med synpunkter.

2020: Den nya detaljplanen ska antas och projektet kan få miljötillstånd. Då kan man ansöka om bygglov.

2022: Då är målet att kolet i Värtahamnen ska börja fasas ut. En förutsättning är enligt Stockholm Exergi att Lövstaverket byggs för att det ska kunna ske.

2023: Lövstaverket ska öppna.

2024: Hässelbyverket stängs ner och marken saneras.

2025: Staden får tillgång till marken i Hässelby strand och kan börja arbetet med de 1500 planerade bostäderna på platsen.

Visa merVisa mindre
Stockholm Direkt