BOOM. Sprängningarna i Katarinaberget har fått flera fastighetsägare att protestera – i rädsla för att husen ska krackelera. Foto: Jannie Flodman

Slussenprojektet avvisar nya sprängprotester

Flera fastighetsägare oroas över att sprängningarna i Katarinaberget kommer att vara så pass kraftiga att husen skadas – och kräver nu att sprängningarna stoppas. Men det finns ingen grund för anklagelserna, enligt Stockholms stad.

  • Publicerad 16:30, 4 feb 2019

Som StockholmDirekt tidigare berättat har staden nu påbörjat sprängningarna i Katarinaberget vid Slussen, där den nya stora bussterminalen ska ta form. Men en fastighetsägare i närheten är mycket kritisk till hur staden hanterar sprängningarna, som han menar kan orsaka stora skador för de intilliggande husen.

– Här finns många äldre kulturklassade byggnader, varav flera är stadens egna. Istället för att spränga på lägre nivåer och låta det ta lite längre tid dundrar man på på det här respektlösa sättet, säger fastighetsägaren som vill vara anonym.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

Inför sprängningarna har staden skickat ut brev till berörda fastighetsägare i närområdet där man informerar om att huset kan komma att påverkas av vibrationerna, och därför ber om ett signerat medgivande för att låta staden utföra skyddsåtgärder. En sådan är att knacka bort lös puts på husfasaderna.

Om skador uppstår på grund av sprängningarna, så ersätts de antingen ekonomiskt eller genom åtgärder av staden. Men när det gäller borttaget löst puts är det fastighetsägarens sak att reparera fasaden, eftersom den lösa putsen inte beror på stadens arbeten.

– Det är inte rimligt, ska man reparera lite puts behöver man reparera hela fasaden vilket kan kosta uppåt tre miljoner kronor. Att det förhåller sig så framgår inte av det här medgivandebrevet som staden fått ovetande fastighetsägare att skriva på, säger fastighetsägaren.

Snart börjar sprängningarna vid Slussen

Han har skickat ut en protestlista som kräver försiktigare sprängningar till ett stort antal fastighetsägare i närområdet, med en uppmaning om att signera och skicka till staden. Hittills har fyra skrivit på. Men protesterna kommer inte leda någonstans, enligt Eva Rosman, kommunikationsansvarig för Projekt Slussen.

– Vi har gjort allt rätt. Vi har en gällande detaljplan, ett uppdrag att bygga en bussterminal i berget och alla tillstånd som behövs. Vi har utfört riskanalyser och fått dessa godkända. Naturligtvis är det tråkigt att någon anser sig behöva driva frågan vidare.

Fortsätter striden mot staden

Beträffande fastighetsägarnas skyldighet att betala för eventuell renovering efter att staden krävt att lösputs tas bort, säger hon att man som fastighetsägare alltid är skyldig att underhålla huset. Att staden möjligen inte hade upptäckt det lösa putset om det inte vore för Slussenbygget är inte ett giltigt argument, menar hon.

Men fastighetsägaren är fortsatt kritisk, och vägrar fortsatt skriva på medgivandet. Han har nu även anlitat jurist.

– Jag kommer inte att ge mig.

Så blir terminalen

Terminalen kommer att bestå av två körbanor, en för ankommande bussar och en för avgående med en spännvidd upp till 24 meter. Mellan dessa byggs en vänthall.

Terminalen får åtta ankomstplatser, 17 nya avgångsplatser och 45 procent högre kapacitet än den gamla terminalen vid Stadsgården.

Bussterminalen byggs som en dockningsterminal med separat vänthall avskild från busstrafiken och förbereds för en framtida anpassning till elbussar.

Bussarna kommer att köra in och ut ur terminalen via en tunnel mynnar ut vid Stadsgårdsleden i nivå med Fotografiska muséet.

Entréer kommer att finnas vid Katarinavägen, Götgatan och vid Stadsgården.

Den färdiga terminalen ska kameraövervakas dygnet runt. Utrymningsvägarna ska klara att snabbt få ut alla personer även under rusningstid.

Byggtiden beräknas till 4,5 år. De första två åren pågår sprängningar, bortforsling av sprängmassor och betongarbeten. Efter det tar inredning och tekniska installationerna vid.

Källa: Stockholms stad.

Under jord. Så här kommer den nya terminalen som nu sprängs fram inne i Katarinaberget att se ut. Foto: Stockholms stad