Ska utredas. Socialtjänsten i Spånga-Tensta har lex Sarah-anmält sig själva. Barnet på bilden har ingenting med texten att göra. Foto: Sacharias Källdén

Socialtjänsten i Spånga-Tensta anmäler sig själva

Socialtjänsten i Spånga-Tensta vill utreda om de brustit i hanteringen av ärenden. Det gäller två barn som placerades i jourhem efter att flera utredningar gjorts, och socialtjänsten vill nu veta om det är något de missat.

  • Publicerad 16:46, 12 feb 2020

Socialtjänsten i Spånga-Tensta har lex Sarah-anmält sig själva för två ärenden där det kan ha förekommit brister i hanteringen. Ärendena gäller två barn, i mellan- respektive högstadieåldern, som förekommit flera gånger i barnavårdsutredningar hos socialtjänsten.

Inget av barnen ska ha fått sina grundläggande behov av omsorg tillgodosedda i sina hem, men placerades i jourhem först vid femte respektive sjätte utredningen.

Maria Wendelstig, enhetschef på barn-och ungdomsenheten i Spånga-Tensta säger att man gjort lex Sarah-anmälningarna för att en extern part ska utreda om man missat någonting vid tidigare utredningar. Detta för att socialtjänsten i sådana fall ska kunna utveckla sitt arbete.  

– Ibland är det bra att ärenden kommer till oss flera gånger, då det innebär att samhället gör sin skyldighet och anmäler till oss när ett barn kan fara illa. Men det kan även vara så att vi har missat någonting vid tidigare utredningar. Det är vad vi vill ska utredas genom de här anmälningarna, säger Maria Wendelstig.

"Gett goda resultat"

Under 2019 påbörjade socialtjänsten i Spånga-Tensta ett arbete med mer intensiva utredningar i hemmiljö för att ta ett helhetsgrepp kring komplexa ärenden, till exempel sådana som återkommer flera gånger.  

– Det är någonting vi kommer att fortsätta satsa på att utveckla under 2020 då det gett goda resultat, säger Maria Wendelstig.

Det här är en lex Sarah-anmälan

Lex Sarah är det vardagliga namnet på 14 kapitlet, 3 § i socialtjänstlagen. Reglerar anställdas skyldighet att rapportera missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden.

I lex Sarah ingår också en skyldighet för den som bedriver verksamheten att efter att ha tagit emot en rapport utreda, dokumentera och avhjälpa eller undanröja missförhållandet eller den påtagliga risken för ett missförhållande.

Vidare ingår en skyldighet för den som bedriver verksamheten att om ett rapporterat missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande är allvarligt snarast anmäla det till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Skyldigheterna gäller i både kommunal och yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet samt vid Statens institutionsstyrelse.

Visa merVisa mindre
Stockholm Direkt