Splittrat i politiken om vägansvar

Vägföreningar har skapat en het debatt i kommunen. Vi frågade politikerna: Hur ser ni på kommunala vägar kontra lokala vägföreningar?

  • Publicerad 13:40, 9 maj 2018

Desirée Björk, (Ö)

Trafiken på Ekerö är oacceptabel. Långa köer till och från Stockholm. Förbifarten är klar om tio år. Under tiden behövs en mängd åtgärder. Väg genom Närlunda så att Ekerövägen får en fungerande sträckning. Rondeller och planskilda korsningar för bättre trafikflöde. Förhandla med SL och Trafikverket för ökad turtäthet av buss/färjetrafik. Utveckling av infart- och centrumparkeringar. Förbättringar av gång- och cykelnät. Vi anser att kommunen ska ta över ansvaret för väghållning i Närlunda och Stockby vägförening. Underhållskostnaderna ska inte belasta fastighetsägarna.

Ulrika Sandin, (MP)

Vägar inom planlagt område ska förvaltas av kommunen eller staten, inte som är fallet i Ekerö kommun, nämligen av enskilda vägföreningar. Miljöpartiet har skrivit en motion i enlighet med detta till kommunfullmäktige. Vi ser främst att Närlunda vägförening och Stockby vägförening, som förvaltar vägarna i kommunens två tätorter, i första hand ska kommunaliseras. Ekerö får återkommande kritik från länsstyrelsen som menar att detta strider mot rådande lagstiftning. Nu när kommunen växer kraftigt inom dessa orter är det än viktigare att kommunen tar sitt ansvar för vägnätet.

Jimmy Fors, (SD), fullmäktigekandidat

Vi sverigedemokrater ser först och främst till medborgarnas önskemål. Vi håller med de lokala vägföreningarna om att det i första hand är kommunen som bör ansvara för underhåll av vägar i anslutning till kollektivtrafiken. Samtidigt kan vi konstatera att viljan för invånarna själva att vårda och förbättra vägar och miljöer många gånger stärks med enskilt huvudmannaskap. En väl fungerande dialog mellan samfälligheterna och kommunen är väsentlig för att öka incitamenten att komma från plan till beslut och för snabbare hjälp och stöd i komplexa frågor.

Michael Lillman, (V)

Vänsterpartiet vill att majoriteten av Ekerös vägföreningar ska gå över i kommunal regi. Exakt vilka och på vilket sätt det ska ske behöver utredas. Det är viktigt att en så stor förändring blir bra från början, att det görs bra förarbete och plan för genomförandet. Det är även viktigt att kommunen är lyhörd och tar till sig av vägföreningarnas synpunkter och erfarenheter. Ekonomiskt är det tungt för många hushåll att få en extra räkning på ett par tusenlappar precis innan jul, bättre att det blir jämnt fördelat över året via skattsedeln i stället.

Adam Reuterskiöld, (M)

Vi har sedan lång tid tillbaka ett väl utvecklat system med lokala vägföreningar som bidrar till en bra boendemiljö, lokal demokrati, gemenskap och engagemang för vårt närområde. Ett kommunalt övertagande skulle varken bli billigare eller bättre. I stället riskerar det att leda till en otydlighet om vilka vägar vi ska eller inte ska ta över. Det riskerar även att bli dyrare för medborgarna genom höjd skatt. Ekeröalliansen väljer i stället att behålla vårt välfungerande system med lokala vägföreningar som bidrar till den lokala demokratin, engagemang och gemenskap.

Hanna Svensson, (S)

Det här är en komplex fråga. Ekerö har ett antal vägföreningar, frågan är vilka som ska gå över i kommunal regi och vilka ska förbli vägföreningar? Socialdemokraterna anser att vägutbyggnad, vägunderhåll och en genomtänkt trafikplanering är viktigt. Om skattekollektivet ska betala för vägunderhållet är en tydlig dialog mellan vägföreningarna och kommunen ett måste. Vägföreningarna behöver även delta i beslutsprocessen. Därför behöver vi utreda en kommunalisering av huvudmannaskapet för vägarna i Ekerö. Utredningen bör även omfatta gång- och cykelnätet i tätorterna.

Sivert Åkerljung, (KD)

Det finns både fördelar och nackdelar med enskild eller kommunal regi. Vi kristdemokrater anser att subsidiaritetsprincipen är viktig. Den innebär att beslut skall fattas på lägsta effektiva nivå. I detta fall tror vi att det kan vara ett plus att besluten fattas så nära intressenterna som möjligt. Det är troligen mest kostnadseffektivt att ha systemet i sin nuvarande form. Kommunen skulle kunna göra andra prioriteringar. Invånare i våra ytterområden som redan är med i en eller flera vägföreningar skulle få ökade kostnader genom att betala för ytterligare väghållning. En ny utredning skulle vi dock gärna ställa oss bakom.

Göran Hellmalm, (L)

Liberalerna anser att kommunernas - tillika Sveriges - två största vägföreningar, Närlunda och Stockby bör kommunaliseras. Genom en kommunalisering kan drift och skötsel effektiviseras och trafikplanering underlättas. Övriga vägföreningar bör kvarstå men erbjudas råd och stöd från kommunen. 

Ove Wallin, (C)

I kommunen finns förutom det statliga och kommunala vägnätet ett antal vägföreningar som ansvarar för enskilda vägar. Närlunda och Stockby vägföreningar önskar att kommunen tar över driften. Ska kommunen ta över ansvaret måste det gälla alla vägföreningar. Annars blir det en snedvriden balans där många får vara med och betala i minst tre vägföreningar. Kostnaderna för vägunderhåll, snöröjning etcetera hålls i dag på en rimlig nivå då inte minst de små föreningarna sköter det med lokala entreprenörer. I det fall kommunen skulle ta över ansvaret kommer avgifterna öka betydligt.

Hej!

Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter.

Håll dig till saken. Håll god ton. Du ansvarar själv för att ditt inlägg inte bryter mot svensk lag.

Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.

KRÖNIKA: Nya friska tag från vårt nya tidningshus

Krönika När jag var pappaledig kom jag och lillkillen på besök på jobbet några gånger. Alltid lika trevligt att komma hit och ta en kaffe och höra det senaste skvallret från öarna, medan sonen fick leka med...måndag 14/1 7:30