Här planeras den nya dubbelhallen att byggas, med hallarna på varandra och intilliggande omklädningsrum, men nu tvekar majoriteten om förslaget. Foto: Per Brandt/Stockholms stad

Staden tvekar om ny dubbelhall på Kungsholmen

En ny dubbelhall för skolorna på dagarna och föreningar på kvällarna planeras vid Konradsberg. Men nu tvekar majoriteten om platsen.

  • Publicerad 16:30, 7 jan 2020

Sedan tidigare är det beslutat att staden ska bygga en ny dubbelhall vid Kristinebergshöjden, intill Essingeleden. Men det är inte den enda dubbelhallen som planeras i stadsdelen för att försöka råda bot på hallbristen.

Klart: Kungsholmen får två nya idrottshallar

Stadens skolfastighetsbolag, SISAB, planerar sedan ett par år tillbaka för en dubbelhall i Konradsbergsparken för skolor på dagtid, både för skolorna på Konradsberg men även till exempel Anna Whitlocks gymnasium, och uthyrning kvällstid.

På grund av att platsen ligger i ett område som ingår i parkstråket mellan Norr Mälarstrand och Fredhällsparken, riskerade hallarna att krympas eller läggas på is för ett drygt år sedan.

Nya jättehallar på Kungsholmen kan krympa

Men nu föreslår ändå stadsbyggnadskontoret att staden ska inleda detaljplanearbetet för platsen och då har planerna klarnat.

Tanken är fortfarande en dubbelhall, men med två mindre planer samt omklädningsrum. Hallarna är tänkta att placeras ovanpå varandra med sidoytorna i en intilliggande byggnad.

Konsekvenser i naturmiljön

Tjänstemännen betonar fortfarande att "konsekvenser på värdefulla biotoper, rekreationsytor samt ekologiska spridningssamband ska utredas vidare i arbetet", men också att en ny byggnad kan tillföra området något.

"Det finns flera viktiga aspekter att ta hänsyn till i ett kommande planarbete men med rätt angreppssätt kan en ny idrottshall bidra till att skapa en ny mötesplats och ökad trygghet i området", skriver stadsbyggnadskontoret bland annat.

Men majoriteten i stadsbyggnadsnämnden tvekar. De bordlade ärendet när det var uppe för beslut. Stadsbyggnadsborgarrådet Joakim Larsson (M) meddelar, via sin pressekreterare, att det är ett komplicerat ärende som de behöver titta närmare på innan de fattar beslut. De hänvisar till att "precis som stadsbyggnadskontoret skriver finns det flera utmaningar i form av tät skogsvegetation med stora höjdskillnader och kulturhistoriska värden".

Ärendet beräknas komma upp igen på kommande stadsbyggnadsnämnd den 30 januari.

Platsen för den tilltänkta hallen, mellan campusområdet i Konradsberg och gång- och cykelbanan längs Drottningholmsvägen. "Det är av stor vikt att fasaden mot norr till viss del är transparent och öppen för att öka tryggheten längs med gång- och cykelstråket i Konradsbergsparken" skriver stadsbyggnadskontoret. Foto: Thomas Jansson

Nya dubbelhallen

Två mindre hallar ovanpå varandra med yttermåtten 34x20 meter (spelmått 28x15 meter)

Intilliggande omklädningsrum och andra ytor på cirka 2700 kvadratmeter.

Idrottshallen är främst avsedd för elever från Konradsbergsskolan. Den kan även komma att nyttjas av elever från Thorildsplans gymnasium och Anna Whitlocks gymnasium. På kvällstid är tanken att hallarna ska vara tillgängliga för föreningslivet.

Källa: Stadsbyggnadskontoret

Visa merVisa mindre