Daniel Helldén är nöjd med trafikkontorets sammanställning av Cykelmiljarden. Foto: Ylva Bergman

Stockholm har fått sex mil nya cykelbanor

Sex mil cykelbanor har det blivit när Stockholm summerar cykelmiljarden.

  • Publicerad 14:47, 31 okt 2019

Trafikkontoret har summerat investeringarna och projekten kring den så kallade cykelmiljarden under åren 2012-2018. Nästan 6 mil cykelbanor har det blivit under perioden summerar staden.

Enligt trafikkontorets beräkningar, ligger snittet för färdigbyggda cykelprojekt i innerstaden på 18-25 miljoner kronor per kilometer, den lägre summan gäller om enkelriktade cykelbanor på båda sidor av gatan räknas som var sitt projekt.

Då har andra kostnader som inte är cykelåtgärder räknats bort. Räknar man in allt så hamnar snittkostnaden på 18-33 miljoner kronor vilket är mycket lägre än Stockholm Handelskammares rapport, författad av tidigare trafikdirektören Jonas Eliasson.

– All infrastruktur kostar, och det ska få kosta att bygga bra cykelinfrastruktur i hela Stockholm. Men den verkliga kostnaden är väsentligt lägre än vad som ibland har påståtts, uppger Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd.

Av de 27 projekten som nämnden har beslutat om och som har slutrapporterats under perioden, blev 15 billigare och tolv dyrare än budget. Ett projekt sticker ut rejält: Värtavägen som blev mycket dyrare än förväntat. Men totalsumman, budgeterade pengar kontra slutresultat blev det i stort sett ett nollresultat.

Daniel Helldén är nöjd med redovisningen av kostnaderna och resultatet för cykelmiljarden. Den grönblåa majoriteten har sedan tidigare beslutat om en ny cykelmiljard för de fyra kommande åren.

– När vi nu fått en helhetsbild av alla cykelprojekt i Stockholm de senaste åren är det mycket positivt att det är lika vanligt att cykelprojekt går över budget som under budget. Det är viktigt att stockholmarnas skattepengar används effektivt och att vi får ut så mycket cykelinfrastruktur som möjligt av cykelmiljarden, säger Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd

Cykelmiljarden

59 km cykelinfrastruktur har färdigställts eller påbörjats i entreprenadskede mellan 2012-2018

90 investeringsprojekt för utbyggnad av cykelnätet bedrivits av trafikkontoret inom ramen för cykelmiljarden. Av dessa återfinns 43 i innerstaden, 32 i söderort och 15 i västerort. Vid utgången av 2018 var 46 projekt färdigställda, 16 projekt var pågående och 23 projekt planerade.

Av de 27 projekten som nämnden har beslutat och som har slutrapporterats under perioden, blev 15 billigare och tolv dyrare än budget, där ett sticker ut rejält: Värtavägen. Totalsumman, budgeterade pengar kontra slutresultat blev det i stort sett ett noll resultat. I sammanställningen har trafikkontoret inte tagit med några projekt där cykelåtgärderna varit en för liten andel av projektet för att kunna mäta, som vid Lilla Västerbron där framförallt bron renoverades.

10,7 km körfält för motorfordonstrafik har tagits bort för att få till breddade eller nya cykelbanor, eller gång- och cykelbanor. Enligt trafikkontoret har det i de flesta fall har inte haft någon negativ effekt på bilarnas framkomlighet.

1 219 miljoner kronor är trafikkontorets bruttoutgift. Sedan har 179, 6 miljoner kronor räknats bort då det inte är cykelåtgärder, samt en inkomst 101,2 miljoner kronor för statsbidrag, vilket gör att nettoutgiften landar på 938,3 miljoner kronor.

Visa merVisa mindre