Visionen. Den nya byggnaden sedd från Regeringsgatan norrut. NK till höger i bild. Foto: Stockholms stad

Stor rivning i city överklagas

Länsstyrelsen sa trots kritik ja till stadens plan om att riva Passagenhuset i City och bygga ett nytt niovåningshus med kontor och hyresrätter. Men nu är bygget överklagat till mark- och miljödomstolen.

  • Publicerad 14:05, 19 feb 2019

Som StockholmDirekt har skrivit flera gånger är planen att riva det så kallade Passagenhuset i hörnet Mäster Samuelsgatan/Regeringsgatan och bygga en ny byggnad i nio våningar. Planen möjliggör för 27 hyresrätter, butikslokaler och kontor. Byggnaden har även kallats "Pembroke-huset" eftersom det är utformat av den amerikanska fastighetsutvecklaren Pembroke.

Stor rivning föreslås i City

Detaljplanen för fastigheten, som kallas Hästen 21, klubbades i stadsbyggnadsnämnden i november 2018. Länsstyrelsen har varit kritisk och har tidigare menat att det så kallade riksintresset skadas påtagligt vid en rivning. Man företrädde bland annat ett delvis bevarande av byggnaden under granskningsperioden, men staden valde att gå vidare med att riva hela befintliga byggnaden och bygga nytt.

Befintlig byggnad är grönklassad av Stadsmuseet, det vill säga den andra nivån som innebär ett högt kulturhistoriskt värde och betyder att bebyggelsen är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

Länsstyrelsen valde därefter att pröva planen men har nu kommit fram till att man inte upphäver den.

– Under en sista prövning vet man exakt hur staden tänker göra och även om vi hade önskat att man hade gått på ett delvis bevarande av byggnaden så är inte området tydligt utpekat som särskilt betydelsefullt i riksintressebeskrivningen. Så även om det absolut innebär en skada på riksintresset så innebär det inte en påtaglig skada, säger Åsa Ryding. t.f. samhällsbyggnadsdirektör på länsstyrelsen.

Länsstyrelsens besked möttes av jubel från stadsbyggnadsrådet Joakim Larsson (M) som i ett pressmeddelande bland annat menar att "projektet kommer att bidra till ett mer spännande city med ett upplevelserikt gatuliv och ett tillskott av kontor och bostäder."

Men det är inte säkert att det blir ett niovåningshus på platsen trots länsstyrelsens beslut.

Ytterligare en process pågår där Svenska byggnadsvårdsföreningen har överklagat detaljplanen till mark- och miljödomstolen.

"Förslaget innebär rivning av ett av Stadsmuseet grönklassat byggnadsverk av hög
arkitektonisk kvalitet" och "den föreslagna nya byggnaden bryter kraftigt mot skalan i ett stort närområde, frånsett ett grannhus. Förslaget utraderar en del av en väl sammanhållen kulturhistoriskt värdefull miljö med av Stadsmuseet blåklassad bebyggelse och innebär också att Hötorgshusens betydelse som symbol för City i stadsbilden förminskas" står det bland annat i överklagan.