Kritik. Aspnässkolan får kritik på flera punkter av Skolinspektionen. Bilden är en genrebild. Foto: Sacharias Källdén

Stora brister på Aspnässkolan – kommunen riskerar miljonvite

Aspnässkolan i Jakobsberg kritiseras på flera punkter av Skolinspektionen, som bland annat ser allvarliga brister i tryggheten på skolan. Nu riskerar kommunen tre miljoner kronor i vite om inte bristerna åtgärdas.

  • Publicerad 16:28, 23 jan 2019

Det var 2017 som Skolinspektionen gjorde en första tillsyn hos Aspnässkolan, som i dag har 236 elever i förskoleklass till årskurs fem. De pekade då på brister på flera punkter, och har sedan dess gjort regelbundna återbesök.

I december kom det senaste beslutet: kommunen riskerar tre miljoner kronor i vite om skolan inte åtgärdar de problem som tas upp. Skolan får allvarlig kritik på flera punkter, bland annat saknas en struktur för att upprätta åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd.

Skolinspektionens utredning visar också att elever upplever skolan som otrygg och att det dagligen kan förekomma slag, sparkar, misshandel och verbala kränkningar elever emellan. Det ska också finnas problem med studiero i flera klasser.

Skolinspektionen tar även upp att organiserad studie- och yrkesvägledning saknas, liksom att det finns brister i skolans utvecklingsarbete som leds av rektorn.

Många rektorsbyten

Aspnässkolans nuvarande rektor Anitha Sidefors började 1 april 2018. Innan dess hade det varit en stor omsättning av rektorer under flera år, något hon menar fått negativa konsekvenser för skolan.

– Det är ett välkänt faktum att verksamheter inte mår bra av att byta ledning ofta. Vi har bytt rektor väldigt många gånger de senaste åren, vilket gjort att vi som jobbar på skolan inte jobbat åt samma håll, säger Anitha Sidefors.

Hon ser allvarligt på Skolinspektionens beslut och skolan arbetar med att åtgärda de problem som tas upp. Bland annat gäller det att skapa tydligare samordning i arbetet.

– Om en person slutar ska inte hela korthuset falla, verksamheten ska fortsätta att tuffa på, säger Anitha Sidefors.

Ny trygghetsgrupp

En trygghetsgrupp har bildats på skolan, och en plan mot kränkande behandling och diskriminering har upprättats. Den visar vilka åtgärder som ska vidtas av personalen. De har också gått fortbildningar i bland annat konflikthantering och om att skapa tillit mellan lärare och elever.

Vad gäller studieron tycker Anitha Sidefors att den har förbättrats i de flesta klasser, och tanken är nu att all personal ska jobba utifrån samma pedagogiska plan.

– Man har nog jobbat på bra tidigare också, men då har olika klassrum blivit som isolerade öar. Nu försöker vi att få ett mer kollegialt lärande och en likvärdighet i alla klasser.

Kommunen sätter in resurser

Barn- och ungdomsförvaltningen i Järfälla har under ett par års tid satt in extra resurser på Aspnässkolan för att komma till bukt med de problem som finns. Nu under våren ska en extern resurs prata med alla medarbetare på skolan för att höra hur de tänker att verksamheten kan förbättras.

– Vi ser allvarligt på kritiken och är bekymrade. Vi är i en fas där vi jobbar mycket nära skolan, säger Anneli Jeppsson, verksamhetschef för skola på barn- och ungdomsförvaltningen.

Skolinspektionen gör nästa tillsyn i Aspnässkolan den 26 april, och skolan ska då ha redovisat vad de gjort. Efter det beslutar Skolinspektionen om de ska gå vidare med hela eller delar av vitet.

På de här punkterna får Aspnässkolan kritik

• Extra anpassningar och särskilt stöd

• Trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling

• Förutsättningar för lärande och trygghet

• Styrning och utveckling av verksamheten

Källa: Skolinspektionens beslut 2018-12-18

Det här gör skolan

• En ny elevhälsoplan har tagits fram. Information har gått ut till personalen om att en pedagogisk utredning ska göras om en elev kan tänkas behöva särskilt stöd. Sedan ska det skyndsamt tas beslut om huruvida det ska upprättas ett åtgärdsprogram eller inte.

• En trygghetsgrupp har bildats och en plan mot kränkande behandling och diskriminering. Personalen har också gått fortbildningar.

• För att uppnå en likvärdighet och studiero i alla klassrum ska all personal arbeta utifrån samma rutiner, värdegrund och pedagogiska idé.

• Studie- och yrkesvägledningen ska tydligare implementeras i verksamheten.

Stockholm Direkt