Möbleras om. Nu kommer staden med nya direktiv om vissa delar av stadsdelsprojektet Södra Värtan. Foto: Visionsbild: AIX Arkitekter och Suteki studios

Stora byggplanen för Värtahamnen görs om

En femtedel av bostadsytan blir lokaler istället, utomhusbadet uteblir och en ny grundskola kan byggas i området. Det är några av ändringarna som nu föreslås för stora byggprojektet Södra Värtan.

  • Publicerad 11:30, 4 mar 2020

Södra Värtan utgör en del av Värtahamnen och är ett av de områden i Norra Djurgårdsstaden som håller på att utvecklas från industrimark till öppen stad. Här planeras bostäder och kontor, butiker, restauranger, förskolor, parker och torg.

Arbetet med att ta fram en ny detaljplan för Södra Värtan påbörjades år 2015 och det första detaljplaneförslaget var ute på samråd 2016-2017.

Då sa man att 1 900 lägenheter, 26 förskoleavdelningar och 125 000 kvadratmeter lokaler kunde byggas i området, samt att man skulle titta på möjligheten att bygga ett utomhusbad vid kajen. Sedan dess har flera frågor utretts närmare.

Flera förändringar

Nu kommer delvis nya besked.

I ett ändrat inriktningsbeslut för Södra Värtan, som klubbades i exploateringsnämnden i december, föreslår staden att cirka 400 av de planerade bostäderna blir verksamhetslokaler istället, att utomhusbadet uteblir och att man ska titta på möjligheten att bygga en F-6-skola med tillhörande gymnastiksal i mellersta delen av Södra Värtan.

– När man gör fler och förfinade utredningar ser man att vissa saker nog inte kommer hålla. Vi jobbar också med utbildningsförvaltningen som har i uppgift att tillgodose stockholmarnas behov av skolor. Deras prognoser pekar på att det kommer behövas fler platser på Östermalm för skolor, säger Staffan Lorentz, projektchef på exploateringskontoret, och tillägger att de även utreder möjligheten att bygga en skola i Loudden.

Buller från fartyg

Anledningen till att det blir färre bostäder på vissa platser är att det är för höga bullernivåer från fartygen i Värtahamnen, vilka också väntas bli högre framöver, samt brist på dagsljus. Det gäller 60 lägenheter som skulle ha byggts närmast hamnen där det nu blir kontor istället, samt bostäder söder om Hangövägen där det ännu inte är markanvisat.

Det utomhusbad som fanns i de tidigare planerna var tänkt att placeras på en flytande konstruktion med bassänger i vattnet utanför kajen. Men detta konstaterade man skulle bli för ogynnsamt för staden.

Park och bryggor

Dels på grund av att det skulle det bli dyrt att bygga en sådan anordning som garanterade säkerheten för badgästerna när fartygen kommer in till hamnen, dels såg man att det var ont om soltimmar på den här platsen. Dessutom skulle badets verksamhet ta för mycket yta i anspråk.

– Man kom fram till att de åtgärderna och kostnaderna inte var motiverade. Dessutom så finns ett utomhusbad på Gärdet, säger Staffan Lorentz.

Istället för utomhusbad föreslås området utvecklas till park och stråk med bryggor.

Folkvänligt. Vid Södra Värtans kaj är det tänkt att bli ett långt promenadstråk med bryggor och park. Foto: Illustration: AIX Arkitekter

Vad händer nu?

Det reviderade inriktningsbeslutet ska upp i kommunfullmäktige innan det är spikat, vilket man räknar med ska ske i mars.

Detaljplanen för Södra Värtan har delats in i tre mindre planer. Detaljplanen för norra Södra Värtan är först ut och har nyligen varit ute på samråd. Nästa steg är att den ställs ut för granskning, vilket beräknas ske i mars-april, med preliminärt antagande i slutet av 2020.