Debattämne. Trafiken och framkomligheten i Stockholm är ett av de mest omdebatterade ämnena i staden. Foto: Erik Simander

Trafikfrågorna som avgör valet i Stockholm

Så här svarar partierna om de stora trafikpolitiska stridsfrågorna i Stockholm.

  • Publicerad 06:50, 5 sep 2018

Vill ni ha miljözoner? Om ja, när och hur? (Gator eller delar av staden)

S: Det är viktigt att förbättra luftkvaliteten i Stockholm. Miljözoner kan vara ett sätt men vi tittar också på andra mer effektiva verktyg. 

MP: Ja, på gator som har problem med luftkvaliteten. Så fort det är möjligt. Stockholmarna har rätt att andas frisk luft.

V: Ja, miljözoner är tyvärr nödvändiga för att förbättra luftkvaliteten och i förlängningen för klimatet men exakt när, var och hur är svårt att svara på än.

Fi: Ja, miljözoner ska införas så snart som möjligt. Vi väntar in Stockholms stads utredning innan vi preciserar tid och område. 

M: För bättre luftkvalitet måste vi leda bort genomfartstrafiken och vid behov se över möjligheten för dynamiska zoner. 

L: Inga generella miljözoner från 2020, däremot på enskilda gator om det är motiverat.

C: Ja, där det är befogat på enskilda gator. Vi kommer inte att stänga av stadsdelar för dieselbilar redan 2020.

KD: Nej.

SD: Nej.

Hur mycket vill ni satsa på utbyggd gång- och cykelinfrastruktur?

S: Vi kommer fortsätta att göra kraftiga satsningar för att förbättra gång- och cykelinfrastrukturen.

MP: Vi vill avsätta 1,5 miljarder kr på gång, cykel och bussframkomlighet under nästa mandatperiod.

V: Vi vill satsa ytterligare minst en miljard på bättre möjligheter att gå och cykla.

Fi: Det ska vara en prioriterad del av trafikbudgeten, men vi har ännu inte några exakta siffror.

M: Utöver lika stora investeringar som nuvarande majoritet, satsar vi 200 mnkr för en bättre stadsmiljö.

L: Fortsatta satsningar behövs. Därför vill vi satsa en miljard i en gång- och tillgänglighetssatsning.

C: Vi vill ha en ny cykelmiljard för investering i breda säkra cykelbanor samt inleda en regional cykelförhandling för mer cykelpendling i hela regionen.

KD: Vi har inte utlovat någon särskild summa för detta, men en fortsatt utbyggnad kommer att behövas

SD: Vi vill först se över vad som har gjorts innan vi tar ställning för om det ska satsas och i så fall vad som behövs.

Vill ni utöka trängselskatten?

S: Vi är inte främmade för att öka trängselskatter eller införa på nya sträckor om det ökar framkomligheten och styr trafiken från trängsel.

MP:  En justering år 2020 är redan beslutad. Vi vill även utreda trängselskatt på södra länken och Saltsjö-mälarsnittet.

V: Inte i nuläget.

Fi: För ögonblicket är vi nöjda med område och avgiftsnivå för trängselskatten.

M: M är överens med regeringen om att bl.a. bygga ut tunnelbanan, då kommer trängselskatten att justeras.

L: Vi vill göra trängselskatten dynamisk, så att det kostar med vid rusning och mindre annars.

C: Ja, trängselskatterna behöver på sikt både höjas för att minska trängsel samt utformas för att gynna fossilfria transporter.

KD: Nej.

SD: Nej.

Vill ni bygga Östlig förbindelse?

S: Vi ser ett stort behov av andra investeringar, som utbyggd tunnelbana och kollektivtrafik, före östlig förbindelse.

MP: Nej. Nya vägar leder till mer trafik. Pengarna ska gå till kollektivtrafik samt gång och cykel.

V: Nej, vi vill prioritera satsningar på klimatsmart kollektivtrafik framför fler motorvägsbyggen.

Fi: Nej. Nya motorvägar skapar bara mer biltrafik och sämre framkomlighet. Vi vill satsa på gång, cykel och kollektivtrafik så att fler lämnar bilen hemma.

M: Ja, en komplett ringled behövs för att förbättra framkomligheten och stadsmiljön.

L:  Ja! Den behövs för att få bort trafik från staden och öka framkomligheten.

C: Ja, förutsatt att den byggs klimatsmart, kollektivtrafiksanpassat och att trängselskatterna utvecklas för att minska trängsel ytterligare.

KD: Ja.

SD: Ja.

Kommer ni utöka, riva upp eller på annat sätt ändra stadens nya parkeringsreform?

S: Parkeringsreformen är positiv för staden. När Stockholm växer kommer fler delar av staden att omfattas av parkeringsavgifter.

MP: Det får utvärderingen visa, men eventuellt utöka till hela taxa 5.

V: Inte i nuläget, men vi är inte främmande för att införa till exempel boendeparkering där det behövs.

Fi: Vi vill utöka området för avgiftsbelagd parkering till att gälla hela staden.

M: Den måste revideras för att avgifterna på rätt sätt ska förbättra framkomligheten & minska trängseln.

L: Ja! Gator med få parkerande och MC ska ha lägre avgift, och handikapp-p ska underlättas.

C: Vi vill skrota avgifterna för personer med funktionsvariation samt minska avgiften för motorcyklar och moped.

KD: Vi vill återgå till avgifter kl 09-17, fri parkering på lördagar samt att motorcyklister betalar i proportion till den yta de upptar

SD: Vi vill återgå till hur det var innan senaste ändringen.

Vill ni fortsätta med sommargågatorna?

S: Ja. Nu vill vi att detta program ska utökas i ytterstaden med fler sommartorg och sommargågator.

MP: Ja, vi införde dem och vill utveckla till fler platser, mer varierat innehåll och aktivera Stockholmarna i arbetet.

V: Ja, absolut. Vi vill ge mer utrymme åt människor, istället för mer utrymme åt bilar.

Fi: Ja. Vi vill också skapa fler åretruntgågator i alla delar av staden.

M: Flera av sommargågatorna är uppskattade, dock måste dialogen mellan staden, boende och näringsidkare förbättras.

L:  Ja men det behöver göras mer genomtänkt. Staden mår bra av mer uteserveringar, liv och grönt.

C: Ja och därutöver förbättra stadsmiljön genom mer plats för cykelbanor, bredare trottoarer, träd och grönska.

KD: Ja, de på de platser där det funkar bra.

SD:  De negativa effekterna behöver klarläggas innan beslut kan fattas om de kan fortsätta. Ex störningar för boende och framkomlighetsproblem.

Hej!

Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter.

Håll dig till saken. Håll god ton. Du ansvarar själv för att ditt inlägg inte bryter mot svensk lag.

Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.