Debattämne. Trafiken och framkomligheten i Stockholm är ett av de mest omdebatterade ämnena i staden. Foto: Erik Simander

Trafikfrågorna som avgör valet i Stockholm

Så här svarar partierna om de stora trafikpolitiska stridsfrågorna i Stockholm.

  • Publicerad 06:50, 5 sep 2018

Vill ni ha miljözoner? Om ja, när och hur? (Gator eller delar av staden)

S: Det är viktigt att förbättra luftkvaliteten i Stockholm. Miljözoner kan vara ett sätt men vi tittar också på andra mer effektiva verktyg. 

MP: Ja, på gator som har problem med luftkvaliteten. Så fort det är möjligt. Stockholmarna har rätt att andas frisk luft.

V: Ja, miljözoner är tyvärr nödvändiga för att förbättra luftkvaliteten och i förlängningen för klimatet men exakt när, var och hur är svårt att svara på än.

Fi: Ja, miljözoner ska införas så snart som möjligt. Vi väntar in Stockholms stads utredning innan vi preciserar tid och område. 

M: För bättre luftkvalitet måste vi leda bort genomfartstrafiken och vid behov se över möjligheten för dynamiska zoner. 

L: Inga generella miljözoner från 2020, däremot på enskilda gator om det är motiverat.

C: Ja, där det är befogat på enskilda gator. Vi kommer inte att stänga av stadsdelar för dieselbilar redan 2020.

KD: Nej.

SD: Nej.

Hur mycket vill ni satsa på utbyggd gång- och cykelinfrastruktur?

S: Vi kommer fortsätta att göra kraftiga satsningar för att förbättra gång- och cykelinfrastrukturen.

MP: Vi vill avsätta 1,5 miljarder kr på gång, cykel och bussframkomlighet under nästa mandatperiod.

V: Vi vill satsa ytterligare minst en miljard på bättre möjligheter att gå och cykla.

Fi: Det ska vara en prioriterad del av trafikbudgeten, men vi har ännu inte några exakta siffror.

M: Utöver lika stora investeringar som nuvarande majoritet, satsar vi 200 mnkr för en bättre stadsmiljö.

L: Fortsatta satsningar behövs. Därför vill vi satsa en miljard i en gång- och tillgänglighetssatsning.

C: Vi vill ha en ny cykelmiljard för investering i breda säkra cykelbanor samt inleda en regional cykelförhandling för mer cykelpendling i hela regionen.

KD: Vi har inte utlovat någon särskild summa för detta, men en fortsatt utbyggnad kommer att behövas

SD: Vi vill först se över vad som har gjorts innan vi tar ställning för om det ska satsas och i så fall vad som behövs.

Vill ni utöka trängselskatten?

S: Vi är inte främmade för att öka trängselskatter eller införa på nya sträckor om det ökar framkomligheten och styr trafiken från trängsel.

MP:  En justering år 2020 är redan beslutad. Vi vill även utreda trängselskatt på södra länken och Saltsjö-mälarsnittet.

V: Inte i nuläget.

Fi: För ögonblicket är vi nöjda med område och avgiftsnivå för trängselskatten.

M: M är överens med regeringen om att bl.a. bygga ut tunnelbanan, då kommer trängselskatten att justeras.

L: Vi vill göra trängselskatten dynamisk, så att det kostar med vid rusning och mindre annars.

C: Ja, trängselskatterna behöver på sikt både höjas för att minska trängsel samt utformas för att gynna fossilfria transporter.

KD: Nej.

SD: Nej.

Vill ni bygga Östlig förbindelse?

S: Vi ser ett stort behov av andra investeringar, som utbyggd tunnelbana och kollektivtrafik, före östlig förbindelse.

MP: Nej. Nya vägar leder till mer trafik. Pengarna ska gå till kollektivtrafik samt gång och cykel.

V: Nej, vi vill prioritera satsningar på klimatsmart kollektivtrafik framför fler motorvägsbyggen.

Fi: Nej. Nya motorvägar skapar bara mer biltrafik och sämre framkomlighet. Vi vill satsa på gång, cykel och kollektivtrafik så att fler lämnar bilen hemma.

M: Ja, en komplett ringled behövs för att förbättra framkomligheten och stadsmiljön.

L:  Ja! Den behövs för att få bort trafik från staden och öka framkomligheten.

C: Ja, förutsatt att den byggs klimatsmart, kollektivtrafiksanpassat och att trängselskatterna utvecklas för att minska trängsel ytterligare.

KD: Ja.

SD: Ja.

Kommer ni utöka, riva upp eller på annat sätt ändra stadens nya parkeringsreform?

S: Parkeringsreformen är positiv för staden. När Stockholm växer kommer fler delar av staden att omfattas av parkeringsavgifter.

MP: Det får utvärderingen visa, men eventuellt utöka till hela taxa 5.

V: Inte i nuläget, men vi är inte främmande för att införa till exempel boendeparkering där det behövs.

Fi: Vi vill utöka området för avgiftsbelagd parkering till att gälla hela staden.

M: Den måste revideras för att avgifterna på rätt sätt ska förbättra framkomligheten & minska trängseln.

L: Ja! Gator med få parkerande och MC ska ha lägre avgift, och handikapp-p ska underlättas.

C: Vi vill skrota avgifterna för personer med funktionsvariation samt minska avgiften för motorcyklar och moped.

KD: Vi vill återgå till avgifter kl 09-17, fri parkering på lördagar samt att motorcyklister betalar i proportion till den yta de upptar

SD: Vi vill återgå till hur det var innan senaste ändringen.

Vill ni fortsätta med sommargågatorna?

S: Ja. Nu vill vi att detta program ska utökas i ytterstaden med fler sommartorg och sommargågator.

MP: Ja, vi införde dem och vill utveckla till fler platser, mer varierat innehåll och aktivera Stockholmarna i arbetet.

V: Ja, absolut. Vi vill ge mer utrymme åt människor, istället för mer utrymme åt bilar.

Fi: Ja. Vi vill också skapa fler åretruntgågator i alla delar av staden.

M: Flera av sommargågatorna är uppskattade, dock måste dialogen mellan staden, boende och näringsidkare förbättras.

L:  Ja men det behöver göras mer genomtänkt. Staden mår bra av mer uteserveringar, liv och grönt.

C: Ja och därutöver förbättra stadsmiljön genom mer plats för cykelbanor, bredare trottoarer, träd och grönska.

KD: Ja, de på de platser där det funkar bra.

SD:  De negativa effekterna behöver klarläggas innan beslut kan fattas om de kan fortsätta. Ex störningar för boende och framkomlighetsproblem.