Protester. Detaljplanerna för nya tunnelbanan har överklagats.

Trafikverket överklagar nya tunnelbanan

Stadens detaljplaner för bygget av den nya tunnelbanan har överklagats till mark- och miljödomstolen.

  • Publicerad 15:32, 3 apr 2019

I februari klubbade kommunfullmäktige igenom två nya detaljplaner samt ändringar i gamla detaljplaner för att möjliggöra bygget av nya tunnelbanan, mellan Odenplan-Arenastaden samt Kungsträdgården-Söderort.

Men nu har saken överklagats till Mark- och miljödomstolen av flera parter.

Här sprängs det för nya tunnelbanan

När det gäller detaljplanen för Vasastaden, som rör sträckan Odenplan-Arenastaden, har både Trafikverket och en annan fastighetsägare överklagat.

Trafikverket menar att staden inte tagit hänsyn till deras synpunkter under processen och att detaljplanen är bristfällig. Bland annat saknar Trafikverket en beskrivning av bygget kommer att påverka deras fastighet Citybanan. De kräver att vissa detaljer i detaljplanen justeras, bland annat vad gäller schaktdjupet, innan myndigheten kan godkänna planen och vill därför att beslutet upphävs eftersom det riskerar att påverka Citybanan negativt.

"Trafikverkets uppfattning är att genomförandeavtalen för de tre korsningspunkterna med Citybanans tunnlar som detaljplanen omfattar, ska var färdiga och undertecknade innan detaljplanen antas", skriver de bland annat i överklagan.

NY FILM: Så blir nya tunnelbanan

En annan fastighetsägare anser att staden inte lyssnat på en tidigare fastighetsägarens synpunkter och har därför överklagat. Varför de överklagar framgår inte i nuläget. De har fått fram till den 16 april på sig att i detalj beskriva på vilka grunder de överklagar.

"Negativa konsekvenser för kulturmiljön"

Detaljplanen som rör sträckan Kungsträdgården-Söderort är överklagad av två privatpersoner som bor in Enskede. De betonar att de inte är mot själva bygget av tunnelbanan i sig men är kritiska till planerna kring Sockenplan och den service- och arbetstunnel som planeras vid Enskedevägen.

"De negativa konsekvenser för kulturmiljövärdena, stadsbilden och rekreationsvärdena som uppstår är oreparabla", står det bland annat i överklagan samt att ett stort antal träd, varav det finns särskilt skyddsvärda, i kvarteret skulle behöva fällas.

Protest mot tunnelbygge får stöd av politiker

"Arbets- och servicetunneln kommer göra ett fult och apart ingrepp i gränsen till en mycket väl sammanhållen miljö, en miljö som är av riksintresse", skriver de överklagande som menar att inget i underlaget tyder på att den valda placeringen är den bästa av de som utretts.

Enligt Emma Sahlman, presskommunikatör för nya tunnelbanan, påverkar än så länge överklagandena inte tidplanen för bygget.

– Det är synd att planerna är överklagade. Men eftersom vi inväntar flera tillstånd, miljödom och järnvägsplaner som också behövs för att de stora arbetena ska kunna starta så påverkar det än så länge inte tidplanen, säger hon i en kommentar.