PLATSEN. Linda Bell vid platsen där utegymmet planeras att anläggas. Foto: Emma Löf Hagström

Utegym planeras i naturreservatet

Solna stad har beviljat Järvastaden AB dispens för att bygga ett utomhusgym inom gränsen för Igelbäckens naturreservat. Nu överklagar Naturskyddsföreningen beslutet: "Viktigt att bevara den natur som finns kvar"

  • Publicerad 01:15, 8 aug 2019

– Vi har självklart ingenting emot utegym utan uppmuntrar till friskvård och rörelse. Det som är kontroversiellt i det här fallet är det faktum att de vill anlägga gymmet i ett naturreservat, ett område som ska skyddas av en anledning, säger Linda Bell, Naturskyddsföreningens ordförande i Solna-Sundbyberg.

Utegymmet planeras att anläggas precis vid södra gränsen av reservatet, i närheten av Jaktvillan i Järvastaden. 

– Vi har hållit på med det här ärendet länge och tillsammans med Solna stad samt experter inom området jobbat fram lösningar för saneringsarbetena och återställandet, inklusive ett byggande av utegymmet, som känns bra och hållbara. Vi anser att miljö- och byggnadsförvaltningens samlade bedömningar är väl avvägda, säger Stefan Sellgren, vd Järvastaden AB.

Marken saneras

I samband med bygget av gymmet ska en grundlig sanering göras, vilket han menar blir ett lyft för området: 

– Det handlar om mark som sedan lång tid tillbaka är uppfylld med olika massor och skrot. Jorden är också förorenad. Tanken är att vi i samband med återställandet efter saneringen ska anlägga gymmet med omsorgsfulla val av material och metoder. Gymmet är mindre än det område som saneras, och runt omkring kommer återplantering ske med träd och buskar likt de som tidigare växte på platsen.  

Naturskyddsföreningen menar dock att en sådan sanering bör ske i vilket fall som helst. 

– Det finns föroreningar i marken där gymmet planeras att byggas, men det är något som måste saneras och återställas ändå, oavsett om det byggs ett gym eller inte, säger Linda Bell och fortsätter:  

– Det har redan skett en enorm exploatering av ytorna kring Igelbäckens naturreservat där man har tagit bort massor av naturmark. Det är självklart okej eftersom man har haft tillstånd och det behövs nya bostäder, men då blir det extra viktigt att bevara den natur som finns kvar; särskilt den natur som ska skyddas enligt reservatsföreskrifterna. 

Utegymmet planerades att färdigställas till hösten, men i och med överklagan är framtiden oviss. 

– Det är väldigt tråkigt när det sker ett överklagande på något som vi tycker att vi har hittat en väldigt bra lösning på. Vi ska ha ett möte med Naturskyddsföreningen nästa vecka och sedan får vi se vad som händer, säger Stefan Sellgren.

Igelbäckens naturreservat

Syftet med naturreservatet är att bevara ett natur- och kulturmiljöområde av stort värde för allmänhetens friluftsliv och rekreation och att bevara en viktig del av Järva grönkil. Syftet är också att vårda och utveckla området med avseende på rörligt friluftsliv, biologisk mångfald och kulturmiljö. Området ska ge tillfälle till rika upplevelser av natur och kulturmiljö samt ge tillfälle till motion, rekreation och naturstudier.

Källa: Solna.se

Stockholm Direkt