Debatterat. Alliansen lägger ner Arbetsmarknadsavdelningen i samband med kommunplanen som klubbades i november. Beslutet överklagades till Förvaltningsrätten. Foto: Ella Söderberg

Vallentuna kommun får rätt i domstol om Ama

Beslutet att avveckla Arbetsmarknadsavdelningen i Vallentuna har laglighetsprövats i Förvaltningsrätten. Rätten anser att beslutet inte strider mot kommunallagen och avslår därför överklagan.

  • Publicerad 16:35, 11 sep 2019

I Alliansens nya kommunplan för 2019-2021 ingår beslutet att lägga ner Arbetsmarknadavdelningen, Ama, i Vallentuna. Något som klubbades den 12 november förra året.

Klart: Arbetsmarknadsavdelningen stänger

Ama har fungerat som en brygga tillbaka till arbetslivet för de Vallentunabor som stått utanför arbetsmarknaden ett tag på grund av sjukskrivning eller annat.

Beslutet att avveckla Ama har väckt stor debatt i kommunen både bland politiker och Vallentunabor.

Alliansen menar att verksamheten inte gett tillräckligt bra resultat, och att det därför är rimligt att slå ihop den med Vallentuna Arbetscoachning.

Enligt Socialdemokraterna behövs både verksamheterna eftersom de har olika målgrupper och man anser även att beslutet att lägga ner Ama saknar beslutsunderlag.

Samma månad som kommunplanen klubbades JO-anmäldes Vallentuna kommun av flera personer. Men anmälan läggs ner i december.

JO-anmälan mot Vallentuna kommun läggs ned

Beslutet har också överklagats till förvaltningsrätten.

Överklagan avslås

I överklagandet framför man att det finns brister i samband med granskningen av Amas verksamhet och att beredningen inte gått rätt till, bland annat då oppositionen inte fått ta del av allt underlag, enligt de klagande.

Förvaltningsrätten avslår överklagan den 4 september.

Beslutet har prövats enligt kommunallagen och baserat på informationen som kommit in till rätten bedömer man att beslutet att anta kommunplanen inte strider mot kommunallagen.

Förvaltningsrätten skriver också "I mål om laglighetsprövning är det inte en fråga för förvaltningsrätten att pröva beslutets skälighet eller lämplighet".

Beslutet kan överklagas ytterligare inom tre veckor.

Stockholm Direkt