Dröjer. Både i Skärholmen och resten av Stockholms stad drar många soc-utredningar som gäller barn ut på tiden. Runt en tredjedel tar längre än de lagstadgade fyra månaderna. Foto: Arkivbild

Var tredje soc-utredning om barn drar över tiden

Mer än var tredje av socialtjänstens utredningar om barn och unga i Skärholmen tog längre tid än de lagstadgade fyra månaderna under 2018. "Vi är inte stolta över det, men vi jobbar med frågan", säger Anna Mattsson, socialchef i Skärholmen.

  • Publicerad 17:24, 16 maj 2019

När socialtjänsten ska utreda vilket stöd ett barn i nöd behöver ska det gå snabbt. Senast inom fyra månader ska utredningen var avslutad, enligt socialtjänstlagen.

Men enligt stadens socialtjänstrapport för 2018 är det ofta utredningar tar längre tid än så. Även om siffran gått nedåt de senaste åren är det fortfarande över en tredjedel av alla utredningar i kommunen, 33,2 procent, som går över tiden.

I rapporten ser det ut som att Skärholmen är sämst i klassen. Enligt den klarades inte tidsgränsen i mer än hälften av fallen. Men efter att SkärholmenDirekt kontaktat Anna Mattsson, socialchef i Skärholmen, har de kontrollerat siffrorna igen.

– Det är märkligt, men när vi tittar på 2018 ser det ut som att det var 36 procent av utredningarna som drog över tiden. Det är inget vi är stolta över, men det ligger mer i paritet med tidigare år och vi jobbar med frågan, säger hon.

Hög belastning

Skärholmens stadsdelsförvaltning har tidigare haft en hög omsättning av socialsekreterare, men den har stabiliserats under senare år. En förklaring till att man trots det inte lyckats få ner tiderna kan vara det höga antalet utredningar, säger Anna Mattsson.

I närliggande Hägersten-Liljeholmen bor mer än dubbelt så många 0-20-åringar. Trots det var antalet orosanmälningar som stadsdelarna fick in lika många under 2018, cirka 2500.

– Vi tänker att vi gör något rätt, för det är viktigt att orosanmälningar kommer in när barn riskerar att fara illa. Vi har ett ökande antal orosanmälningar, det är ingen ursäkt, men en möjlig förklaring. Men om ökningen har gjort det svårare att hänga med, eller om det bara är dokumentationen som har släpat efter vågar jag inte uttala mig om, säger hon.

Enligt rapporten är det allvarligt när utredningar drar ut på tiden – det minskar förtroendet för socialtjänsten och rättssäkerheten för den enskilde.

– Men är det så att vi får in en orosanmälan och bestämmer oss för att starta en utredning sätter vi ofta in insatser väldigt tidigt, redan under utredningsskedet. Det är inte så att man måste vänta på att utredningen ska avslutas innan man får hjälp, säger Anna Mattsson.

Så du känner dig säker på att barn som behövt stöd har fått det i tid?

– Absolut. Vi är snabba och har en erfaren ledning i de här frågorna, speciellt när det gäller våldsutsatta barn. Eftersom vi tyvärr har mycket problem med det i stadsdelen har vi blivit duktiga på att ta hand om det.

Ser bättre ut

Enligt Anna Matsson ser siffrorna något bättre ut under årets första månader. Då är det mellan 27 och 39 procent av utredningarna som inte har hållit tidsgränsen.

– Det är fortfarande inte bra, men nu är vi lika dåliga som resten av staden.

Vad gör ni nu för att få ner tiderna?

– Det är ett ständigt pågående arbete. En sak är att vi har fått statliga medel för förstärkt bemanning inom barn- och ungdomsvården, som vi bland annat ska använda för att komma ikapp med dokumentationen. Och under 2020 ska vi få ett nytt socialt system (ett datasystem som socialtjänsten i hela staden använder, red.anm) , som också kommer göra det enklare med dokumentationen. Det hoppas vi ska minska den eventuella felmarginal som finns.

Så ska det funka:

Enligt socialtjänstlagen är socialtjänsten skyldig att utreda fall där barn på något sätt riskerar att fara illa. Utredningen ska bedrivas skyndsamt och vara avslutad senast inom fyra månader om det inte finns särskilda skäl, till exempel att en barnpsykiatrisk utredning eller en polisutredning måste slutföras innan beslut kan fattas.

Utredningen ska göras i nära samarbete med barnet och dess familj. I de flesta fall erbjuds frivilliga insatser som stödsamtal, kontaktpersoner eller familjebehandling. I vissa fall kan socialnämnden ansöka om att ett barn ska omhändertas mot barnets eller föräldrarnas vilja, då tas beslutet i domstol.

Utredningen betraktas som avslutad när socialtjänsten har fattat beslut om barnet och dess familj ska erbjudas hjälp genom socialtjänsten, och vilken typ av hjälp de i så fall ska få.